RFE-2023-215

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 19. februar 2024.

 

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Fjellmegleren AS avd. Gol

Saken gjelder:               Krav om erstatning

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

I mars 2022 kjøpte klageren en aksjeleilighet for fritidsbruk på et hotell gjennom innklagede meglerforetak for 270 000 kroner. Leiligheten hadde en prisantydning på 300 000 kroner. Etter at klageren hadde inngitt bud, men før akseptfristens utløp, opplyste megleren om at felleskostnadene ville øke grunnet strømprisene. Det var ikke inntatt noen opplysninger om dette i salgsoppgaven. Klageren mottok heller ingen opplysninger om at hotellet hadde økonomiske utfordringer og et problematisk forhold til leietakeren som var ansvarlig for hotelldriften. Nemnda behandlet spørsmålet om ansvarsgrunnlag i RFE-2022-315, og kom der til at klagen førte frem. Spørsmålet nå er om klageren har sannsynliggjort at hun har lidt et økonomisk tap, og størrelsen på et eventuelt tap, oppad begrenset til 245 000 kroner.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Meglerforetaket kan ikke bevise at klageren fikk eller åpnet e-posten med viktig informasjon fra styret. Brevet var langt og kunne umulig leses på så kort tid. Megleren burde undersøkt om klageren forstod innholdet i e-posten, men snakket kun om prisøkningen på strøm som klageren allerede hadde akseptert. Megleren fortalte videre at klageren ikke kunne trekke seg fra kjøpet.

Klageren vil ha vanskeligheter med å beholde leiligheten. Et videresalg vil kunne ta flere måneder og vil vanskelig kunne gjennomføres uten å gå ned pris. Selger har avvist klagerens hevingskrav. En advokat har forespeilet at det vil kunne koste rundt 30 000 kroner å gå videre med et slikt krav.

Meglerforetakets erstatningstilbud er for lavt. Klageren krever 245 000 kroner i erstatning.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Meglerforetaket har gitt klageren tilbakemelding om at de tok saken til etterretning og tilbød henne en kompensasjon på 40 000 kroner for å dekke deler av de økte fellesutgiftene.

Meglerforetaket er opptatt av at kundene skal føle seg ivaretatt og samtykker i medholdet gitt i RFE-2022-315. Medholdet har blitt tatt opp i foretakets faglige system, samt av foretakets egen jurist. Meglerforetaket er enige i at saken kunne blitt håndtert på en annen måte. Likevel er meglerforetaket av den oppfatning at klageren her må gå på selgeren – for manglende/tilbakeholdt info til meglerforetaket – dersom hun ønsker å heve kjøpet.

Meglerforetaket har gitt klageren et godt tilbud på kompensasjon, basert på eiendommens kjøpesum/verdi. Erstatningskravet kan ikke føre frem.

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder spørsmål om utmåling av en eventuell erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Nemnda bemerker først at det er skadelidte/klageren som må sannsynliggjøre (mer enn 50 prosent) det økonomiske tapet hun har lidt som følge av meglers forsømmelse. Det er dette som nemnda nå må ta stilling til. For ordens skyld nevnes at det faller utenfor nemndas mandat å ta stiling til det som er et kjøper-selger-forhold, herunder heving av kjøpet.

Nemnda har vurdert det som klageren har anført vedrørende det erstatningsmessige tapet. Nemnda finner ikke at klageren har sannsynliggjort størrelsen på det økonomiske tapet hun gjør gjeldende at hun har lidt. Nemnda har derfor ikke grunnlag for å fastsette noen erstatning. Nemnda har imidlertid notert at innklagede har tilbudt klageren 40 000 kroner i erstatning.

Avgjørelsen er enstemmig.

 

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.