RFE-2023-251

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 15. april 2024.

Per Racin Fosmark, leder
Line Rollve Røstad, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge
Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Panorama Eiendomsmegling AS

Saken gjelder:               Påstått brudd på god meglerskikk. Krav om vederlagsnedsettelse

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

I juli 2023 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens halvpart av en tomannsbolig. Prisantydningen ble opprinnelig satt til 11 900 000 kroner før den senere ble redusert til 10 800 000 kroner. Klageren endte med å akseptere et bud på 10 200 000 kroner. Klageren er misfornøyd med meglerens håndtering av oppdraget, og har blant annet trukket frem at megleren hverken forstod eller informerte om den reelle markedssituasjonen i tilstrekkelig grad. Spørsmålet for nemnda er om megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, samt om klageren kan gis medhold i sitt krav om vederlagsnedsettelse.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren tydeliggjorde at han ønsket et raskt salg. Rett før eiendommen ble lagt ut på Finn.no i slutten av august 2023, lå en enebolig i nabolaget med to soverom og betydelig oppdrageringsbehov ute for 10 800 000 kroner. Det var på dette tidspunkt klart at markedet var fallende. Megleren foreslo en pris mellom 11 000 000 – 12 000 000 kroner. Det kom imidlertid ingen på den første visningen. I løpet av de tre månedene som gikk, ble prisen lavere og lavere før boligen til slutt ble solgt for 10 200 000 kroner.

Det stilles størst krav til megler i et fallende marked. Megleren hverken forstod eller informerte klageren om den reelle markedssituasjonen i tilstrekkelig grad. Megleren hadde en annen agenda enn å innfri klagerens ønske om et raskt salg. Resultatet var en lang salgsprosess og en betydelig lavere pris enn det som kunne blitt oppnådd i august.

Meglerforetaket krever 191 685 kroner i betaling, men har kun krav på 73 735 kroner. Klageren krever at meglerforetakets frafaller deler av sitt krav om betaling.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Markedet for relativt dyre boliger i området var tregere i 2023 enn de forutgående tre årene. Det har tatt lenger tid å få solgt, og mange boligselgere har måtte redusere prisen. Fra megleren ga første prisvurdering til boligen ble lagt ut, ble markedet mer krevende. Megleren ga også tilbakemelding om at markedet var tregere enn før sommeren, og at prisen burde reduseres. Dette ønsket imidlertid ikke klageren.

Megleren har gitt råd etter beste skjønn, laget e-takst og fulgt opp alle interessenter. Prisantydningen ble vurdert sammen med andre meglere på kontoret og opprinnelig satt til 11 900 000 kroner. Etter flere runder med prisreduksjon ble prisantydningen til slutt satt til 10 800 000 kroner. Klageren endte med å akseptere et bud på 10 200 000 kroner.

Klageren hevder at megleren har hatt en annen agenda enn å selge boligen. Dette er en udokumentert og usann påstand. Megleren har aktivt stått på for å selge boligen. Alle interessenter har blitt fulgt opp. Megleren kan ikke lastes for at budet som ble akseptert var under prisantydning og prisforventning. Megleren kunne heller ut forutse hvordan markedet skulle utvikle seg.

Kravet om vederlagsnedsettelse kan ikke føre frem.

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Det følger av eiendomsmeglingsloven § 7-7 at vederlagsnedsettelse forutsetter at megler har utvist «en ikke ubetydelig pliktforsømmelse» i forbindelse med gjennomføringen av oppdraget. Det er markedet som til enhver tid bestemmer hva som er prisen. En prisantydning er bare meglers vurdering av hva prisen på et gitt tidspunkt er, og er i stor grad basert på skjønn. Dette må vurderes ut fra situasjonen på salgstidspunktet, og etterpåklokskap når man sitter med «fasiten», skal ikke påvirke bedømmelsen.

Ut fra en totalvurdering av sakens dokumenter og partenes anførsler finner nemnda det klart at megler ikke har forsømt seg og utvist en ikke ubetydelig pliktforsømmelse. Megler har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk, og det er ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse.

Avgjørelsen er enstemmig.

 

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.