Klage nr:
004/09

Avgjort:
25.03.2009

Saken gjelder:
Meglers utlegg/vederlag

Foretakets navn:
Ring Eiendomsmegling Bjørvika, Din Boligmegler AS
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 25. mars 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Cathrine Wæraas Temmerud, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede 22. september 2008 og sa opp oppdraget 3. eller 23. oktober 2008. Klageren mener innklagede ikke har krav på tilretteleggingsgebyret da innklagede fikk klar beskjed om å ikke iverksette noe før han fikk signal fra klageren.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren var i kontakt med innklagede noen dager etter at oppdragsavtale ble underskrevet. Innklagede var tydelig på at han var den beste selgeren og at han skulle få høy pris for huset. Da klageren ba om å få et par dager på å tenke seg om, sa innklagede at han ikke gikk før kontrakt var underskrevet. Klokka nærmet seg 20.00. Klageren underskrev avtalen og ga innklagede klar beskjed om å ikke iverksette noe før han fikk klarsignal fra henne. Innklagede tok klageren i hånden på dette.

Dagen etter begynte klageren å angre. Hun kontaktet en annen megler. Han sa det ikke var noe problem å si opp en avtale som ikke var iverksatt. Han skrev en oppsigelse som han sendte på mail, klageren underskrev og sendte den til innklagede.

Etter en stund fikk klageren et krav på 14 900 kroner for oppsigelse av kontrakten. Klageren trodde dette var feil, og la fakturaen til side. Etter en stund fikk hun en ny faktura med trussel om inkasso skrevet for hånd. Klageren skrev da en klage og fikk til svar at innklagede opprettholdt sitt krav.

Innklagedeanfører:

Klageren tok kontakt med innklagede 20. september 2008, fortalte at hun var i ferd med å kjøpe hus og at hun ville forberede salg av boligen. Det ble avtalt møte hos henne samme ettermiddag. Etter befaring av boligen ble standard oppdragsavtale gjennomgått med spesielt fokus på vederlag og andre kostnader i forbindelse med salget. Klageren ga uttykk for at hun syntes det ble dyrt og ønsket betenkningstid før hun signerte. Møtet ble avsluttet med avtale om å gjenoppta kontakten påfølgende mandag.

Det ble avtalt nytt møte hos klageren 22. september 2008 kl. 19.30. Klageren viste et tilbud fra en annen megler med betydelig lavere satser enn innklagedes vederlagssatser. Innklagede spurte om klageren ønsket å bruke innklagede som megler dersom han nærmet seg den konkurrerende meglerens satser. Dette svarte klageren bekreftende på. Oppdragsavtalen ble gjennomgått, herunder de økonomiske konsekvensene hvis boligen ikke ble solgt eller oppdraget sagt opp og klageren ga uttrykk for at hun var fornøyd da avtalen ble signert. Innklagede la vekt på at det var en bindende avtale om å bruke innklagede som megler, men at innklagede ikke ville igangsette aktiv markedsføring av boligen før klageren var klar for dette.

Innklagede mottok oppsigelsen datert 23. oktober 2008 og ber Nemnda merke seg datoen.

Det fremgår klart av oppdragsavtalen at tilretteleggingsgebyret må betales ved oppsigelse. Selv om det ikke er utløst noen utlegg i forbindelse med dette oppdraget, er det gjort flere salgsforberedende grep som har tatt noe tid. Innklagede opprettholder sitt krav.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klagerne hadde mottatt flere brosjyrer med forespørsel om «Gratis prisvurdering av deres bolig» fra flere meglerkontorer også innklagede. Hun tok kontakt med innklagede og avtalte en tid for vurdering av boligen. Isteden for at innklagede sa på telefonen hvilken sum boligen kunne bli solgt for, ville han komme på et nytt besøk. Da hadde innklagede med seg kontrakten og var ifølge klageren ikke villig til å gå før kontrakt var underskrevet. Klageren syntes meglerhonoraret var for høyt og innklagede gikk ned på det, men klageren fikk ikke noe tid til å tenke over det. Innklagede var svært interessert i å selge boligen.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:


Saken gjelder spørsmål om berettigelse av innklagedes krav mot klageren.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73.

Klageren mener hun ga beskjed til innklagede om å avvente salgsarbeidet inntil hun ga nærmere beskjed, mens innklagede mener at han sa han ikke skulle iverksette aktiv markedsføring av boligen før klageren var klar for dette.

Reklamasjonsnemnda har ikke grunnlag for å ta stilling til dette, da partene forklarer seg ulikt.

Reklamasjonsnemnda må legge den inngåtte oppdragsavtalen til grunn.

Etter oppdragsavtalens punkt 7.6 B må klageren betale et tilretteleggingsgebyr på 14 900 kroner inklusiv merverdiavgift.

Innklagede har fakturert klageren for 14 900 kroner. Reklamasjonsnemnda bemerker at dette er i samsvar med det som står i punkt 7.6 B og at innklagede har krav på dette.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.