Klage nr:
009/09

Avgjort:
04.03.2009

Saken gjelder:
Feil/manglende opplysninger om felleskostnader

Foretakets navn:
Eiendomsmegler Vest AS Nesttun
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 4. mars 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klagerne kjøpte en leilighet gjennom innklagede som eiendomsmegler. Kjøpekontrakten er datert 5. september 2008. Klagerne mener innklagede har opplyst feil felleskostnader og er erstatningsansvarlig.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne ønsker en økonomisk kompensasjon fra innklagede. I salgsoppgaven og all annen dokumentasjon klagerne har fått vedrørende fellesutgiftene til sameiet står det oppgitt 1 800 kroner per år, eller 150 kroner per måned. Da klagerne mottok første regning, oppdaget klagerne at det koster 1 800 kroner per kvartal, altså fire ganger så høy sum enn det som er angitt. Innklagede har avvist ansvar vedrørende dette fordi det er selgeren som har opplyst summen. Klagerne mener eiendomsmeglingsloven av 2007, § 6-7 er gjeldende.

Innklagede anfører:

Saken gjelder feil oppgitte felleskostnader til huseierlaget. Forberedelsen til salget pågikk i siste del av innklagedes saksbehandlers sommerferie 2008. Eiendommen ble lagt ut på finn.no den 21. august 2008 og planlagt annonse i innklagedes boligavis den 27. august med visning den 28. august.

På bakgrunn av annonsen på finn.no tok kjøperne selv kontakt med selgerne, helgen før eiendommen skulle annonseres og før det skulle avholdes fellesvisning uten at innklagede hadde kjennskap til dette. Visning ble gjennomført denne helgen og klagerne ga et muntlig bud som ble avvist. Deretter ga klagerne et nytt muntlig bud med akseptfrist 24. august kl 22. Selgerne avviste dette budet med beskjed om at de ønsket å gjennomføre fellesvisningen påfølgende uke. Klagerne meldte da at huset ikke lenger var av interesse.

Klagerne tok likevel kontakt med innklagede dagen etter og sa de ønsket å legge inn et bud. Klagerne ønsket ikke å legge inn bud med akseptfrist 24 timer etter siste annonserte visning og spurte om det eventuelt kunne gjøres på andre måter. Innlagede svarte at han da i tilfelle måtte henvende seg direkte til selgerne. Klagerne la inn et bud på 3125000 kroner som senere ble bekreftet på innklagedes budskjema. Dette ble akseptert av selgerne.

Selgerne har opplyst til innklagede at de opplevde prosessen hvor de ble oppsøkt før visning samt budene som ble gitt, som pressende og ubekvem. Selgerne har opplyst til innklagede og takstmannen at felleskostnadene er på 1800 kroner per år. I ettertid har det vist seg at felleskostnaden er 1800 kroner per kvartal. Innklagede har ikke innhentet opplysninger fra huseierlaget. Opplysningene i annonsen på finn.no er basert på selgernes opplysning. Innklagede opplyser at selgerne ikke har problemer med å innrømme feilen, men har i ettertid hevdet at skrivefeilen kunne blitt avdekket i dagene frem mot visningen. Innklagede påpeker også at selgerne godkjente salgsoppgaven den 18. august 2008.

Innklagede mener den uriktige opplysningen er gitt av selgerne og at et krav om kompensasjon for uriktige opplysninger må rettes dit.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning på grunn av uriktige opplysninger om størrelsen på felleskostnadene.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov omeiendomsmegling av

29. juni 2007 nr. 73.

Reklamasjonsnemnda bemerker innledningsvis at forholdet mellom kjøper og selger ikke behandles.

Det er på det rene at det foreligger en feilopplysning i salgsoppgaven og tilhørende salgsmateriell. Innklagede har fått opplyst fra selgerne at felleskostnader er på1 800 kroner per år. Det står også i salgsoppgaven at «Faste løpende utgifter er opplyst av selger og er basert på selgers forbruk/avtaler og en husstand på 4 personer».

Innklagede har imidlertid ikke fått bekreftet denne opplysningen av forretningsføreren eller fra huseierlaget. Feilopplysningen kunne også vært avdekket ved at innklagede hadde bedt om en regning fra selgeren. På regningen er det spesifisert at beløpet på kr 1 800 er et terminbeløp. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning burde innklagede i det minste sørget for en slik bekreftelse.

Ved å gi uriktige opplysninger om felleskostnadene har innklagede opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7 annet ledd nr. 11 sml. første ledd. Etter Reklamasjonsnemndas faste praksis legges et fem års perspektiv til grunn ved erstatningsberegningen. Neddiskontert til nåverdi og avrundet blir erstatningsbeløpet
kr 22 000.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med eiendomsmeglingsloven § 6-7 annet ledd nr. 11 sml. første ledd ved ikke å kontrollere felleskostnadenes størrelse, og må derfor erstatte klagerne kr 22 000.