Klage nr:
013/09

Avgjort:
25.06.2009

Saken gjelder:
Meglers utlegg/vederlag

Foretakets navn:
DnB NOR AS avd. Asker
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 25. juni 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Cecilie Asak, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klagerne ga innklagede i oppdrag å selge sin eiendom. Oppdragsavtale ble inngått 17. desember 2007. Klagerne er misfornøyd med saksbehandlingen og krever nedsettelse eller bortfall av vederlaget.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne ønsker en nedsettelse eller bortfall av innklagedes honorar. Klagerne mener innklagede, ut fra en helhetsvurdering, ikke har utført oppdraget godt nok i henhold til de forpliktelser man pådrar seg ved å påta seg et oppdrag.

Klagerne mener det har vært mangelfull oppfølgning av dem som oppdragsgivere, både i forhold til informasjon etter visninger og når det gjelder konkrete forslag til salgsfremmende tiltak for å få solgt eiendommen. Det ble avholdt visninger med visningsassistent uten at klagerne ble informert om dette.

Klagerne mener annonseringen i innklagedes eget visningsblad var svært mangelfull og at de selv måtte ta initiativ til eventuelle nye annonser, uten at innklagede klarte å få disse på trykk. Klagerne fikk tilbakemelding direkte fra interessenter om telefonkontakt/møte med en svært lite profesjonell megler. Klagerne viser til manglende levering av salgsoppgaver til visning.

For klagerne virket det som at saken «ble liggende i skuffen» uten noen konkrete forslag fra innklagede for å få eiendommen solgt. Klagerne vet at innklagede ikke kan styre markedet, men påpeker at han bør gjøre det som er mulig for å finne en løsning.

Klagerne så seg nødt til å be om at saken ble avsluttet. Da var oppdraget utløpt uten at innklagede forsøkte å fornye oppdragperioden.

Klagerne påpeker at de ikke har signert på side 2 og 3 i oppdragsavtalen og at de er uenige i innklagedes krav på dekning av honorar/utlegg.

Innklagede anfører:

Innklagede opplyser at det har vært avholdt møte mellom klagerne og innklagede uten at partene kom til enighet. I møtet med innklagede baserte klagerne sitt krav på manglende side 2 i oppdragsavtalen. Historikk/e-postkorrespondanse og telefonsamtaler på saken bekrefter at innklagede har etterlyst en signert side 2. Klagerne har flere ganger bekreftet at de har mottatt og lest denne siden og at den skulle signeres og oversendes innklagede. Ifølge innklagede kan det spekuleres i årsaken til at dette ikke er skjedd, og at dette gjøres til et hovedmoment under en klagebehandling.

For øvrig viser innklagede til brev datert 5. august 2008. I brevet fremgår det følgende:

Innklagede finner klagernes påpekninger vedrørende salget grunnløse.

Alle interessenter som var innom visningene, ble fulgt opp i etterkant, ofte både to og tre ganger. I prosessen fikk både den ene klageren og en fullmektig (heretter kalt A) en rekke tilbakemeldinger på de enkelte interessentene både per telefon og e-post. At disse ikke har blitt budgivere skyldes ikke innklagede.

Innklagedes saksbehandler har rutine på å følge opp alle lister påfølgende virkedag etter siste visning, og dette ble gjennomført 100 % i dette tilfellet. Klagerne fikk tilbakemelding på status etter ringerunde og det ble gitt tilbakemelding etter at innklagede var i kontakt med interessenter i etterkant. Innklagede mener manglende tilbakemelding er en grunnløs beskyldning.

Annonsering i kundebladet ble gjennomført som normalt. Innklagede anbefalte i utgangspunktet å benytte avisannonsering, noe som ble valgt av klagerne utover i prosessen. Innklagede har vært i hyppig kontakt med den ene klageren og A med forespørsel om det skal annonseres på nytt og innklagede opplyser at klagerne selv valgte når annonsene skulle inn. Innklagede opplyser at det aldri har vært automatikk i ny annonsering og at den ene klageren som autorisert eiendomsmegler burde kjenne til dette.

Innklagede mottok e-post fra den ene klageren 14. april 2008 etter at han spurte om lørdagsannonse og samtidig bestilte annonsepakke til 17 900 kroner. Klageren fikk tilbakemelding på at lørdager ikke var en mulighet, men valgte likevel å gå for pakken.

I forbindelse med oppdragsinngåelsen ble det avtalt at den ene klageren skulle forestå noen visninger selv. Klagerne skulle avholde den første visningen, og innklagedes saksbehandler skulle ta den andre. Etter den første visningen meldte klagerne per e-post at visning nr. 2 måtte avlyses og utsettes ettersom ikke huset var ferdig. Innklagede satte en erfaren visningsansvarlig til å holde denne visningen da innklagedes saksbehandler ikke var ledig den påfølgende helgen. Etter at klagerne påpekte at dette ikke falt i smak, avholdt innklagedes saksbehandler de neste visningene selv, i tillegg til privatvisninger.

Innklagede foreslo i sin tid annonsering, innklagede har ringt klagerne og foreslått nye visninger, byttet bilder og på klagernes forespørsel, men i strid med reglementet, løftet eiendommen på finn.no. Innklagede har trykket nye salgsoppgaver to ganger uten ekstra kostnad for klagerne. At et av de nye opplagene ble forsinket til en visning betyr ikke at innklagede ikke har gjennomført oppdraget i henhold til god meglerskikk. Innklagede påpeker at de nye salgsoppgavene ble hentet 10 minutter inn i visningen.

Når det vises til telefon fra en interessent som mente innklagede oppførte seg lite profesjonelt, påpeker innklagede at interessenten fikk kontakt med innklagede søndag formiddag, og at interessenten ble sur for at innklagede ikke kunne arrangere visning denne dagen. Interessenten fikk kontaktinformasjon til klagerne og ble bedt om å ta direkte kontakt med dem for å finne ut om det skulle være mulig å arrangere en privatvisning. Innklagede har ingen forståelse for at dette kan kalles lite profesjonell behandling av interessenten og mener han strakk seg langt ved å være tilgjengelig på telefon søndag formiddag. Innklagede påpeker at interessenten avtalte en annen privatvisning uten å dukke opp, og innklagede tviler på om dette var en seriøs interessent.

Innklagede mener klagerne og innklagede hadde en god tone frem til huset viste seg å være tungsolgt. Innklagede mener den ene klagerne begynte å kommandere og at han kom med tøffe og lite sympatiske beskyldninger om at innklagede betjener markedet og må begynne å jobbe for å få solgt. Innklagede opplyser at kommandoen om å gjøre mervar vanskelig å etterkomme da innklagede hadde gjort en god annonsering og profilering og at hans tilgjengelighet var upåklagelig. Innklagede påpeker at denne klageren også er utdannet eiendomsmegler og har jobbet i bransjen, og at dette gjør beskyldningene grunnløse.

Innklagede fikk beskjed om å forholde seg til to mennesker: den ene klageren og A. Tilbakemeldinger ble gitt, som regel til den som var mulig å få tak i, noen ganger til klageren og noen ganger til A. Den siste beskyldningen om at innklagede ikke fulgte opp, fikk innklagede i 2. oppringingsforsøk gjennom 3-4 dager. Innklagede påpeker at det var vanskelig å gi tilbakemelding når han ikke fikk tak i selgerne.

Innklagede ser ikke grunn til å imøtekomme klagernes krav på reduksjon i honorar eller utlegg, da innklagede ikke kan se at det har vært gjort noen forsømmelser i meglerarbeidet.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klagerne gjør oppmerksom på at de klager på den totale håndteringen av saken. Det forhold at det mangler signatur på oppdragsskjemaet, er en del av dette og et moment som klagerne påpeker fordi temaet har vært uklart for klagerne.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om vederlagsjustering på grunn av misnøye med saksbehandlingen.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Den oppdragsavtalen som er forelagt Reklamasjonsnemnda, består av tre sider og oppdragsgiveren har signert på side 1 og side 3. Reklamasjonsnemnda legger på denne bakgrunn ikke vekt på at oppdragsgiveren ikke har underskrevet oppdragsavtalens side 2. Skulle dette tillegges vekt, kunne det åpne for spekulasjon og tilpasning fra oppdragsgiveres side.

Hva gjelder påstanden om manglende tilbakemelding, forklarer partene seg ulikt. Klagerne mener de ikke har fått tilstrekkelig tilbakemelding, mens innklagede mener han har fulgt opp interessentlisten. Reklamasjonsnemnda kan ikke ta stilling til dette forholdet, men bemerker på generelt grunnlag at det er viktig å følge opp oppdragsgivere.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning kan innklagede ikke kritiseres for å ha benyttet visningsassistent der visningsdagen ble endret etter ønske fra klagerne. Reklamasjonsnemnda kan heller ikke kritisere innklagede for at han på en søndag ikke stilte opp på privat visning etter anmodning om det samme dag.

Det er ikke fremlagt slik dokumentasjon at Reklamasjonsnemnda kan ta stilling til hva som er avtalt om annonseringen.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning foreligger det ikke forhold som berettiger vederlagsjustering etter eiendomsmeglingsloven § 4-6 i denne saken.

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.