Klage nr:
017/09

Avgjort:
25.03.2009

Saken gjelder:
Meglers vederlag/utlegg

Foretakets navn:
Postbanken Eiendom Sandnes, EiendomsMegling AS
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 25. mars 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Cathrine Wæraas Temmerud, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klagerne inngikk oppdragsavtale med innklagede 17. mars 2008. Klagen gjelder krav om vederlagsjustering som følge av misnøye med saksbehandlingen.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Etter samtale med innklagede ble det forklart at klagerne kunne trekke seg fra salget på grunn av manglende salgsoppgave. Klagerne påpeker at de skulle fått opplysninger om at salgsoppgaven ikke var ferdig og at den ikke ble lagt ut på lokalbutikken som avtalt. Etter 11 uker var dette ikke gjort. På visningsdagen var det for sent å trekke det tilbake. Personene på visning fikk kopi av en uferdig salgsoppgave fra en kopimaskin. Klagerne mener varen de har betalt for ikke var i henhold til avtalen og krever reduksjon av salgsprovisjonen, tilretteleggingen eller utlegg til markedspakken.

Ifølge vedlegg til klagen var prisantydningen avtalt til 2 900 000 kroner, mens salgsoppgaven og annonseringen opererte med en prisantydning på 2 800 000 kroner.

Innklagede anfører:

Klageren har blitt lovet halv pris på meglerprovisjonen som ble gitt ved signering av oppdragsavtalen. Ordinær pris var 3,25 % og kunden har betalt 1,6 %.

Innklagede har ikke gitt halv pris på tilretteleggingen eller markedspakken.

Salgsoppgaven ble ifølge innklagede laget ferdig og sendt ut til alle interessenter før visning. Innklagede hadde bestilt salgsoppgaven som skulle komme med fly fra en annen by. Beklageligvis var flyet forsinket og innklagede fikk ikke salgsoppgaven i farger. Salgsoppgaven ble skrevet ut i svart/hvitt og levert ut til interessenter på visning og innklagede beklaget dette overfor dem. Salgsoppgaven i farger kunne fås i etterkant eller ved oversendelse per mail. Innklagede kunne ikke sette opp salgsoppgaven i svart/hvitt på den lokale butikken. Det ville ikke sett fint ut.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om vederlagsreduksjon som følge av at salgsoppgaven ikke ble trykket i farger til visningen samt at salgsoppgaven ikke ble hengt opp i nærbutikken.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73.

Etter eiendomsmeglingsloven § 7-7 kan oppdragsgiver kreve nedsetting av vederlaget dersom det foreligger «en ikke ubetydelig pliktforsømmelse» fra innklagedes side.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning er opp til innklagede å gjøre avtaler med sine kontraktsmedhjelpere slik at oppdragsgiver får salgsoppgave i farger på visningsdagen. Oppdragsavtalen ble signert 17. mars 2008 og visning ble avholdt 2. juni 2008. Innklagede hadde tilstrekkelig med tid til å sørge for at salgsoppgaven var klar til å fremlegges i farger på visningsdatoen.

Reklamasjonsnemnda ser at innklagede ikke har hengt opp salgsoppgaven i nærbutikken som lovet.

Ifølge oppdragsavtalens punkt 4 skal klageren betale 5 900 kroner i tilretteleggingsgebyr. I oppdragsavtalen er det spesifisert at dette omfatter «bl.a. innhenting av informasjon, utarbeidelse av salgsoppgaver i farger, kopiering, porto og telefon».

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning er en passende vederlagsjustering for forsømmelsene i denne saken lik ca halvparten av prisen på tilretteleggingsgebyret, dvs 3 000 kroner.

Reklamasjonsnemnda kan ikke ta stilling til om innklagede har gått ut med en prisantydning som avviker fra det som ifølge klageren var avtalt.

Konklusjon:

Innklagede har forsømt seg og bør tilbakeføre 3 000 kroner til klageren.