Klage nr:
019/09

Avgjort:
25.03.2009

Saken gjelder:
Feil/manglende opplysninger

Foretakets navn:
Mo og Omegn Boligbyggelag
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 25. mars 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Cathrine Wæraas Temmerud, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren solgte en leilighet i en tomannsbolig gjennom innklagede som eiendomsmegler. Bud ble akseptert 5. juni 2008. Etter budaksept kontaktet kjøperens advokat innklagede med orientering om at kjøperen fikk kunnskap om manglende godkjennelse i forhold til utleiemulighet etter at budet ble avgitt. Kjøperen anmodet innklagede i brev datert 17. juli 2008 om å innhente dokumentasjon på at utleieenheten er godkjent av det offentlige. Innklagede svarte ved brev datert 17. juli 2008 til kjøperen og viste til salgsoppgavens, takstens og egenerklæringens opplysninger om utleiedelen og avviste kravet om å imøtekomme kjøperens anmodning om å innhente dokumentasjon på dette forholdet.

Kjøperen har gått fra avtalen og klageren mener innklagede er erstatningsansvarlig.

Klageren er representert av advokat. I fremstillingen benyttes betegnelsen «klageren».

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren ønsker å få vurdert om innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk da dette vil ha betydning for om saken vil bli forfulgt rettslig.

Innklagede unnlot å etterkomme kjøperens anmodning om å få dokumentasjon for at deler av eiendommen kunne leies ut og derved bidra til finansieringen av boligen. Klageren harinformert om dette forholdet i sitt egenerklæringsskjema og klageren mener innklagede burde, på selvstendig grunnlag, tatt tak i problemstillingen og fremskaffet den etterspurte dokumentasjonen.

Klageren mener det er årsakssammenheng mellom innklagedes brudd på god meglerskikk og det tapet klageren har blitt påført ved dekningssalget.

Innklagede anfører:

Eiendommen er ikke solgt med utleiemulighet og det fremgår ikke av salgsoppgaven at det finnes en egen godkjent utleiedel. Det er kun beskrevet de faktiske forhold, nemlig at leiligheten har en adskilt del i sokkelen med egen inngang. I alle tilfelle har klageren skrevet at det ikke foreligger godkjennelse i egenerklæringsskjemaet punkt 14.

Innklagede viser til at klageren leide ut hybel i kjelleren og at utleie av hybel ikke krever godkjenning. Kjøperens advokat ble orientert om dette. Klagerens advokat har kontaktet kommunen og i svarbrevet fremgår det at kommunen ikke bryr seg med utleie av hybler. Innklagede mener dette samsvarer med informasjonen gitt av innklagede.

Innklagede mener at klagerens økonomiske tap skyldes at kjøperen har gått fra avtalen uten grunnlag.

Innklagede bestrider at han har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Klagerens ytterligere anførsler:

Innklagede har ikke kommentert bilag 11 til klagen særskilt. Bilag 11 er et brev fra klagerens advokat hvor det anføres at innklagede har bistått kjøperen «med å beregne hvor store inntekter hun kan få ved utleie av nevnte sokkeletasje», samt at innklagede kontakten kommunen for å få informasjon om det var adgang til utleie. Når innklagede ikke har kommentert dette, som etter klagerens syn er av avgjørende betydning, tolkes dette som at innklagede har akseptert disse faktiske omstendighetene.

Klageren mener at henvendelsen fra kjøperens advokat var en helt ordinær oppfølgning av de spørsmål kjøperen stilte i forbindelse med kjøpet.

Klageren mener dette underbygger og dokumenterer forutsetningen for kjøpet og legaliteten avutleie.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Klageren hadde leid ut en hybel i kjelleren. Dette har det blitt opplyst om på visningen. Innklagede bestrider at han har foretatt beregninger på hva eventuelle renteinntekter ville bli og hvor stort lån slike leieinntekter kunne betjene. Innklagede påpeker igjen at eiendommen ikke ble solgt med utleiemuligheter.

Innklagede påpeker også at klageren ikke har tatt opp spørsmålet om utleie av hybelen før handel kom i stand.

Innklagede påpeker også at kontakten med kommunen skjedde etter at handel var kommet i stand, noe som kan bekreftes av klageren, som var til stede da telefonsamtalen ble foretatt.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning på grunn av manglende innhenting av godkjennelse på utleiedel.

Reklamasjonsnemnda bemerker innledningsvis at forholdet mellom kjøper og selger ikke behandles.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning er det klart at innklagede ikke hadde plikt til å innhente godkjennelse for utleiedelen i dette tilfellet. Reklamasjonsnemnda kan ikke se at eiendommen er annonsert med utleiemulighet. Innklagede har ikke handlet i strid med god meglerskikk og er ikke erstatningsansvarlig.

Reklamasjonsnemnda tar bare stilling til det som er skriftlig dokumentert, og kan således ikke gå inn på spørsmålet om det er foretatt beregninger av mulige leieinntekter.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.