Klage nr:
021/09

Avgjort:
23.03.2009

Saken gjelder:
Meglers utlegg/vederlag ved oppsigelse

Foretakets navn:
Terra Eiendomsmegling Kolbotn, Braastad Eiendom AS
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 25. mars 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Cathrine Wæraas Temmerud, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren signerte oppdragsavtale om salg av seksjonert leilighet med innklagede den 5. august 2008. Avtalen ble skriftlig sagt opp i mail datert 19. august 2008. Tvisten gjelder berettigelsen av innklagedes vederlagskrav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren krever 10 000 kroner samt klagegebyret for Reklamasjonsnemnda tilbakebetalt fra innklagede.

Klageren sa opp oppdragsavtalen kort tid etter at avtalen ble inngått og før boligen ble lagt ut for salg. Klageren inngikk ny oppdragsavtale med en annen megler/jurist.

Innklagede krevde 14 250 kroner for arbeidet og kostnadene. Av dette beløpet var 4 250 kroner rene kostnader og er uomtvistet. Tvisten gjelder om innklagede har rett til 10 000 kroner for «utført arbeid» etter oppdragsavtalens punkt 8.1. Innklagede har nektet å opplyse om hvilket arbeid som er utført.

Klageren tilbød innklagede ådekke 4 250 kroner. Innklagede nektet å utlevere dokumentene dersom han ikke fikk fullt oppgjør. Klageren mener dette er ulovlig.

Klageren synes det virker som om innklagede mener å ha krav på de 10 000 kronene også hvis det ikke er utført noe arbeid overhodet. Hvis så er tilfelle, mener klageren at oppdragsavtalen er urimelig etter avtaleloven § 36.

Klageren påpeker at oppdragsavtalen ikke angir timespris ved oppsigelse av oppdrag.

Klageren mener kravet på opphørshonorar er uberettiget.

Innklagede anfører:

Innklagede bekrefter at han gjentatte ganger har blitt kontaktet av klagerens nye megler/jurist og at innklagede forholder seg til klageren som motpart inntil det forelå bekreftelse fra selger om at vedkommende kunne representere henne. Innklagede understreker at han ikke har vært uvillig til å utlevere informasjon/detaljer til rette vedkommende.

Innklagede mener seg berettiget til 10 000 kroner ved oppsigelse av oppdraget etter oppdragsavtalens punkt 8.1. Innklagede mener dette gjelder uavhengig av om det er jobbet med saken en uke eller et år, og derfor er det heller ikke oppgitt timepris under dette punktet.

Etter innklagedes oppfatning er 10 000 kroner ikke urimelig da innklagede har lagt ned arbeid i saken ved befaring, møte med klageren, innhenting av informasjon, registrering av oppdrag, gjennomgang av opplysninger, fototips m.m. Innklagede viser til vedlagte timeliste. Innklagede er forundret over at klageren påberoper seg avtalelovens § 36 da den er en generalklausul som sjelden anvendes.

Innklagede påpeker at det er merkelig at klagerens nye megler forutsetter at innklagede frafaller sitt krav på vederlag om eiendommen skulle bli solgt til en innklagede har hatt kontakt med, ved å ikke svare innen en gitt frist. Innklagede bekrefter med dette å frafalle vederlagskrav ved eventuelt salg.

Innklagede påberoper seg saksomkostninger refundert av klageren.

Klagerens ytterligere anførsler:

Ifølge klageren er det vanlig praksis å kontakte tidligere megler blant annet for å avklare om han vil gjøre gjeldende vederlag hvis det blir salg til noen denne har vært i kontakt med.

Klageren mener at det er urimelig at de 10 000 kronene kan kreves uavhengig av arbeidsinnsats. I ytterste konsekvens vil dette medføre et krav på 10 000 kroner på alle som skriver under oppdragsavtale. Klageren mener dette strider mot avtalelovens § 36.

Klageren mener det oppgitte timeforbruket er feil. Innklagede sa at alt arbeid før signering av oppdragsavtale var gratis. Klageren påpeker at avtalen ble undertegnet 5. august og mener at arbeid utført før denne dato må strykes.

Klageren mener også at det må avtales en timespris for å kunne vurdere hva som skal betales for utført arbeid, og påpeker at det ikke er avtalt timepris i dette tilfellet.

Klageren mener innklagede urettmessig har krevd 10 000 kroner fra innklagede og at dette må tilbakebetales i sin helhet med tillegg av renter.

Klageren mener innklagede har inndrevet et omtvistet krav i strid med gjeldende rett. Klageren tilbakeviser innklagedes krav om dekning av saksomkostninger.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder spørsmål om innklagede har et berettiget vederlagskrav overfor klageren.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73.

Oppdragsavtalens punkt 8.1 regulerer innklagedes vederlagskrav. Innklagedes krav ved oppsigelsen er i tråd med oppdragsavtalen. Reklamasjonsnemnda legger vederlagskravet i oppdragsavtalen til grunn og kan ikke se at det er noe grunnlag for å gå inn i noen form for rimelighetsvurdering i henhold til avtaleloven § 36.

Klageren har ved signatur av oppdraget akseptert meglerens vederlag ved tilbaketrekking av oppdraget på kr 10 000. Reklamasjonsnemnda vil påpeke at det ikke kreves fremleggelse av timelister ved tilbaketrekking av oppdraget i dette tilfellet.

Reklamasjonsnemnda har ikke praksis for å tilkjenne saksomkostninger. Partene må bære egne saksomkostninger.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.