Klage nr:
028/09

Avgjort:
27.05.2009

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen

Foretakets navn:
EiendomsMegler 1 Haugesund
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 27. mai 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Cathrine Wæraas Temmerud, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en bolig som var til salg gjennom innklagede som eiendomsmegler. Kjøpekontrakten ble inngått 30. juni 2008. Klagen gjelder i hovedsak misnøye med innklagedes opptreden i forbindelse med at det ble oppdaget sopp/råteskader ved boligen.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren mener at det under besiktigelse av eiendommen nærmest var umulig å komme under huset og påpeker at det kun var en liten inspeksjonsluke i vestfasadens grunnmur. Under punktet om etasjeskillere var det skrevet betydelige sopp/råteskader med tilstandsgrad 3. Klageren mener det måtte fysiske inngrep for å avdekke skadene.

Klageren påpekte dette ved kontraktsinngåelsen og uttrykte ønske om å trekke seg fra handelen. Innklagede forsikret at det ikke var noen risiko ved å underskrive kjøpekontrakten. Ifølge klageren sa innklagede at benevnelsen tilstandsgrad 3 ikke betød noen ting og at det var standard uttrykk for etasjeskillere. Klageren mener dette er ren løgn. Innklagede viste til at selgeren hadde eierskifteforsikring og sa at det bare var å sette i gang og avdekke og utbedre manglene. Innklagede påpekte også at klageren hadde en annen forsikring. Klageren signerte kjøpekontrakten til slutt.

Overtakelsen skjedde 1. august og først på dette tidspunktet kunne klageren begynne arbeidet med å avdekke og utbedre skadene. Klageren kontaktet selgers forsikringsselskap og de ga klarsignal til å få avdekket skadene. Det ble avdekket store skader og forsikringsselskapet krevde stadig ny dokumentasjon på utført arbeid. I desember 2008 fraskrev forsikringsselskapet seg likevel alt ansvar. Det ble vist til benevnelsen tilstandsgrad 3 som et viktig og avgjørende punkt. Dette var benevnelsen som innklagede ifølge klageren ba klageren se bort fra. Klageren sendte så papirene over til sitt forsikringsselskap. Klagerens forsikringsselskap undersøkte saken og det viste seg at klageren ikke hadde tegnet forsikring ved inngåelse av kjøpekontrakten. Klageren viser til at han har et forsikringsbevis, og mener innklagede har utelatt å sende dette inn til forsikringsselskapet.

Klageren føler seg lurt av innklagede og krever erstatning. Klageren viser til at han må gå til advokat og til sak mot selgerens eierskifteforsikring og at utbedringskostnadene var på 250 000 kroner og at cirka halvparten av jobben er utført.

Innklagede anfører:

Innklagede viser til at selger av eiendommen har tegnet eierskifteforsikring. Innklagede mener boligsalgsrapporten fra takstmannen har redegjort for det saken gjelder. Innklagede kan ikke se at informasjonen om eiendommen er mangelfull verken fra selgerens, takstmannens eller innklagedes side.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klagerne ble bedt om å sende over forsikringsbeviset han hadde. Klagerne har sendt over avtale om boligkjøperforsikring som er undertegnet.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede viser til at det klagerne har oversendt er et skjema som ligger i alle deres boligmapper og som leveres til kjøper. Innklagede har fylt ut skjemaet med navn og saksnummer på klagerne, men innklagede påpeker at han fortsatt er avhengig av at skjemaet leveres i retur for å kunne fakse det eller registrere dette i meglersystemet. Uansett registreringsmåte er det kjøper som blir fakturert direkte via forsikringsselskapet.

Innklagede sier det ikke er lett å vite hva som er sagt eller ikke sagt til klageren. Innklagede sier at klageren muligens kan ha fått med seg avtalen for å skaffeektefellesignatur og ikke levert dette inn igjen. Innklagede påpeker at på alle saker hvor forsikring tegnes, ligger det dokumentasjon på at saken om at det er fakset, eller print fra meglersystemet om at forsikring er registrert. Det vanligste hos innklagede er at skjemaet fakses direkte og at faksbekreftelsen heftes på.

Innklagede beklager dersom klageren har misforstått den informasjonen som slike skjema leveres ut sammen med.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning på bakgrunn av manglende oppfølgning i prosessen etter at klagerne oppdaget mangler ved huset.

Reklamasjonsnemnda bemerker innledningsvis at Nemnda baserer sine avgjørelser på skriftlig dokumenterbare påstander.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det er dokumentert at innklagede skal ha garantert noe saksutfall fra forsikringen. For at innklagede eventuelt skal bli erstatningsansvarlig, må det derfor foreligge erstatningsbetingende uaktsomhet fra innklagedes side. Dette kan ikke Reklamasjonsnemnda ta stilling til utelukkende basert på det som klageren hevder skal ha vært sagt på kontraktsmøtet.

Klageren har ikke fremlagt et forsikringsbevis, men bare en avtale om boligkjøperforsikring som er undertegnet. Innklagede har påført klagernes navn, personalia samt oppdragsnummer i denne avtalen. Det er usikkert om denne avtalen ble innlevert innklagede. Reklamasjonsnemnda har derfor ikke grunnlag for å vurdere om innklagede har glemt å rekvirere boligkjøperforsikring for klagerne. Dette punktet i klagen blir derfor å avvise.

Konklusjon:

Saken avvises.