Klage nr:
049/09

Avgjort:
31.08.2009

Saken gjelder:
Arealsvikt

Foretakets navn:
Eiendomsmegler 1 Oslo AS avd Sentrum
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 31. august 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Cathrine Wæraas Temmerud, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Cecilie Asak, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en eiendom gjennom innklagede som eiendomsmegler. Kjøpekontrakten er datert 24. september 2008. Klageren anfører at det foreligger arealsvikt og mener at innklagede burde avdekket dette.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

I annonsen sto det at det var 1,4 mål tomt. Klageren sier dette var bakgrunnen for at han oppfattet det som potensial for å bygge en ekstra bolig på tomten.

Da klageren henvendte seg til plan- og bygningsetaten, fikk han beskjed om at tomten var for liten til dette. Tomten er ca 939 kvm, mens den var annonsert som 1 489 kvm. Resten brukes av kommunen, men er ikke ekspropriert.

Klageren synes avviket er så stort at det burde vært opplyst i salgsdokumentene. Klageren ønsker erstatning for avviket på tomten.

Innklagede anfører:

Tomtearealet er opplyst å være 1 489 kvm. Tomten, en hjørnetome, er pent opparbeidet med trær, gressplen og beplantning. Det står videre at eiendommen ligger i et område regulert til bolig, og at kopi av målebrev, kart og bestemmelser kan fås ved henvendelse til meglerkontoret. Klager henvendte seg ikke til innklagede for å få denne informasjonen.

Videre er det opplyst at eiendommen er tilknyttet offentlig vei, og at det er tinglyst servitutter angående veien som følger eiendommen. Et situasjonskart over området der tomten er anmerket med gult var lagt inn i salgsoppgaven. Av kartet kommer det klart frem at tomtegrensen går utover det som er inngjerdet, hekkebeplantet og brukte delen av eiendommen. Dette åpenbare «avviket» må klageren ha reflektert over betydningen av.

Innklagede gjentar at situasjonskartet i farger lå i salgsoppgaven og at tomten fremkom i gult.

Innklagede viser til at tomten er opplyst til 1 489 kvm, mens plan- og bygningsetaten legger 939 kvm til grunn ved søknad om ytterligere bebyggelse. Innklagede sier at det kan godt være at klager har rett i dette, men innklagede mener det ligger utenfor hans undersøkelses- og opplysningsplikt å undersøke og opplyse om eventuelle muligheter som kjøper har for ytterligere utnyttelse av eiendommen. Innklagede nevner at tomten er en hjørnetomt som stiller egne krav til frisikt i kryss mv. slik at det uansett ikke kan tas utgangspunkt i tomtestørrelsen alene. Dette faktum mener innklagede er en medvirkende årsak til at plan- og bygningsetaten reduserer utnyttelsen og innklagede påpeker at det faktum at tomtegrensen går ut i veien ikke alene setter begrensninger for videre utnyttelse av eiendommen slik klageren synes å tro.

Innklagede fremholder at eiendommen ikke er markedsført med opplysninger om mulighet for ytterligere bebyggelse eller utnyttelse. Ifølge innklagede har det heller ikke vært et spørsmål i forbindelse med kjøpet av eiendommen og ikke kommet som en forutsetning i kjøpers budgivning.

Innklagede mener klageren har tatt en unødvendig risiko dersom han kun har lagt tomtestørrelsen til grunn med tanke på videre utbygging. Dette er noe innklagede ikke kan lastes for.

Etter innklagedes oppfatning har han oppfylt sin opplysnings- og undersøkelsesplikt.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning på bakgrunn av påstått arealavvik.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av

29. juni 2007 nr. 73.

Eiendommen er presentert som «Flott enebolig med stor tomt (ca 1,4 mål)». Under punktet «Tomt» i salgsoppgaven står det videre «Tomteareal er ca. 1489 kvm. Eiertomt. Tomt på 1.489 kvm. Pent opparbeidet hage med trær, gressplen, bed og beplantninger». Det står også at kopi av målebrev, kart og bestemmelser kan fås ved henvendelse til innklagede.

I salgsoppgaven ligger det ved et situasjonskart hvor grensene til den aktuelle eiendommen er skissert. I salgsoppgaven er det opplyst at tomta utgjør cirka 1 489 kvm. Det forhold at plan- og bygningsetaten legger til grunn at byggbar tomt er på cirka 939 kvm, er ikke det samme som at det foreligger et arealavvik.

Det foreligger ikke dokumentasjon på at den aktuelle tomten er mindre enn det oppgitte etter Reklamasjonsnemndas oppfatning.

Det fremgår av situasjonskartet at grensene dels går ut i veien. Det er kjøperen som har risikoen for at eventuelle utbyggings- eller fradelingsplaner lar seg gjennomføre.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning foreligger det ikke et dokumentert arealavvik, og innklagede har, på en tilstrekkelig tydelig måte, angitt tomtegrensene.

Konklusjon:

Klageren gir ikke medhold.