Klage nr:
061/09

Avgjort:
31.08.2009

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen

Foretakets navn:
Aktiv Eiendomsmegling Lambertseter
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 31. august 2009. Nemnda har bestått av:


Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Cecilie Asak, oppnevnt av Forbrukerrådet


Saksfremstilling
:


Klageren solgte sin bolig i kjøpekontrakt av 6. november 2008 gjennom innklagede som eiendomsmegler. Klagen gjelder at innklagede ikke utbetalte et beløp pålydende 15 000 kroner på oppgjørstidspunktet.


Beløpet gjelder betaling for kjøp av festet tomt. Dette ble besluttet i salgsperioden og betalingsforpliktelsen hadde forfall samme dag som overtakelse, 1. desember 2008.


Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler, ref. hjemmeside.


Klageren anfører:

Klageren mener han har blitt belastet med kostnader for investeringer som har skjedd etter at ny eier har overtatt leiligheten, fordi innklagede ikke oppfylte sin undersøkelses- og opplysningsplikt. Klageren ønsker å få tilbakebetalt
15 000 kroner med renter fra 1. desember 2008. Dette beløpet ble belastet klageren uten forvarsel fordi innklagede unnlot å opplyse om utgifter til fremtidige investeringer i boligsameiet.

Klageren engasjerte innklagede i oktober 2008. Klageren ble tilsendt møteinnkalling fra styret i sameiet vedrørende ekstraordinær generalforsamling angående kjøp av festetomten. Klageren opplyser at han straks informerte innklagede om dette og at kostnaden ville bli omtrent 19 000 kroner. Ifølge klageren ville innklagedes saksbehandler avvente situasjonen inntil det forelå noe skriftlig.

Ifølge klageren ble det på ekstraordinært styremøte vedtatt at sameiet skulle kjøpe festetomten og at deler av kostnaden skulle dekkes av vedlikeholdsbudsjettet. Ny kostnad ble 15 000 kroner for de minste leilighetene. Klageren kontaktet innklagede nok en gang og informerte om at kostnaden ved kjøp var redusert og at «kjøpet» ville finne sted i 2009.


Litt over en uke etter ble det avholdt en privat visning og interessenten la inn et bud som ble akseptert. Avtalt overtakelse var 1. desember 2008. Da kontraktsmøte skulle avholdes, hadde innklagede rotet med datoer slik at kjøperen og klageren ikke var til stede samtidig. I kjøpekontrakten står det at eiendommen er solgt med festet tomt.


Klageren anfører at han i midten av november fikk tilsendt en forskuddsregning på kjøp av festetomten. Klageren kontaktet styrelederen og fortalte at regningen måtte sendes til ny eier. Klageren kontaktet innklagede og fikk bekreftet at alle regninger med forfall fra og med 1. desember kunne han se bort fra da disse ville tilfalle ny eier i henhold til kontrakten.


I forbindelse med oppgjøret ble det holdt tilbake 15 000 kroner uten at klageren fikk noe forvarsel eller beskjed om dette. Ifølge innklagedes regnskapsavdeling fikk klageren beskjed om at 15 000 kroner var holdt tilbake av innklagedes saksbehandler.


Klageren kontaktet innklagede, som i svar 23. februar 2009 sa at han ikke hadde fått beskjed fra forretningsføreren om at tomten skulle kjøpes. Det ble avholdt møte mellom klageren og innklagede. Innklagede hevdet at de ikke hadde gjort noe feil, og at dette var noe klageren måtte ta med forretningsføreren. Innklagede opplyste også, ifølge klageren, at de aldri hadde opplyst kjøperen om at festetomten skulle kjøpes.

Klageren kontaktet forretningsføreren og fikk bekreftet at dette forholdet ble poengtert første gang innklagede innhentet opplysninger om eiendommen.

Klageren synes det er overraskende at innklagede har unnlatt å informere kjøperen om dette og har latt klageren betale for kjøpet av tomten. Klageren mener innklagede i det miste burde brakt klarhet i dette førbudrunden fant sted. Da kunne klageren valgt å taksere leiligheten på selveiet tomt og tatt dette med i salgsoppgaven.

Klageren stiller seg undrende til måten innklagede har håndtert saken på i etterkant, og mener det forhold at han har måttet vente i nesten tre måneder før det ble gitt tilbakemelding ikke er akseptabelt.

Når det gjelder innklagedes påstand om at regningen var satt opp som en restanse av forretningsfører, minner klageren om at hans siste dag som eier var 30. november 2008. Klageren ble informert om at alle regninger som forfalt fra og med 1. desember 2008, tilhørte ny eier. Klageren mener dette er klart beskrevet i kjøpekontrakten.

Klageren mener opplysningene rundt kjøpet av festetomten ble oversett og at innklagede valgte den enkleste løsningen, å holde beløpet tilbake i oppgjøret. Klageren mener dette ble gjort fordi innklagede ikke kunne sende regningen til ny kjøper, siden innklagede unnlot å overholde sin opplysningsplikt.

Innklagede anfører:

På befaringsmøte 16. september 2008 fikk innklagede informasjon om at det var snakk om et eventuelt kjøp av festetomten, men at det ikke var gått videre med saken. Klageren har i egenerklæringsskjemaet unnlatt å kommentere noe vedrørende dette.

Innklagede innhentet all nødvendig dokumentasjon i forkant av salget og forretningsføreren ble kontaktet flere ganger per telefon. I henhold til vedlegg 3 til tilsvaret, del av protokoll, står det klart at styret er av den oppfatning av sameiet ikke skal gå videre med dialogen om innløsning av festeretten.

Eiendommen kunne ikke bli taksert med anslagsvis mulighet, uten bevis på, at tomten skulle kjøpes, da det i protokollen sto at sameiet ikke ville gå videre med saken. Taksten ble avholdt 19. september 2008 ut fra foreliggende opplysninger om tomten.

Innklagede kontaktet forretningsføreren nok en gang for å høre hvor aktuelt det var at styret revurderte kjøp av festetomten. Innklagede opplyser han ikke fikk tilbakemelding fra forretningsfører. Innklagede etterspurte også skriftlig informasjon om kjøp av festetomten, men mottok ikke dette fra klageren.

Klageren informerte innklagede den 10. oktober 2008 kl. 1201 om innkalling til møte i sameiet den 22. oktober 2008. Klageren skrev det ble avholdt ekstraordinært møte den 22. september 2008, korrekt dato var 22. oktober 2008. Innklagede svarte at han måtte avvente inntil han mottok noe skriftlig. Boligen hadde da ligget på nett uten at klageren ønsket at det skulle informeres om mulig kjøp av tomten. Innklagede kopierte opp og delte ut all informasjon fra sameiet på visningene.

Den 27. oktober 2008 holdt klageren en privat visning med kjøperen. Dette var i etterkant av at innklagede ble informert om hva møteagendaen for sameiemøtet skulle være. Innklagede hadde ikke mottatt informasjon fra forretningsføreren eller klageren som ønsket jfr. e-post datert 10. oktober 2008.

Innklagede mottok ingen informasjon ved budaksept eller i forkant av privat visning og boligen ble solgt 28. oktober 2008 kl. 16.30 med avtalt overtakelse til 1. desember 2008. Innklagede opplyser at han er gjort kjent med at klageren og kjøperen har bekjentskap fra tidligere år.

I eierskiftemeldingen til forretningsføreren sto det oppført hvem kjøperen var og overtakelsesdato. Som svar på melding om eierskifte, fikk innklagede svar per e-post fra forretningsføreren med informasjon om at det var en restanse på kr 15 713 på hver av de to seksjonene, at beløpet gjaldt kjøp av festet tomt og at det hadde forfall 1. desember 2008. Innklagede mottok samtidig faktura på kjøpesummen fra forretningsføreren.

Innklagede forsøkte flere ganger å informere klageren om at det ikke var han som «satte restansene på eiendommen», men at det var gjort av forretningsføreren. Innklagede mottok faktura fra forretningsføreren og gjentatte purringer. Restansen var oppført på eiendommen, og at innklagede måtte i henhold til eiendomsmeglingsloven dekke dette ved oppgjøret. Innklagede fikk ikke beskjed om at beløpet skulle dekkes av kjøperen.

Etter møte med klageren oppfattet innklagede det slik at klageren hadde forstått de faktiske forhold rundt saken. Innklagede ble informert fra klageren i etterkant av salget om at kjøpet av festet tomt skulle skje i januar. Fakturaen på festetomten ble satt med forfallsdato ved overtakelse av eiendommen, som da ifølge innklagede vil være selgers ansvar. Innklagede stiller seg uforstående til at han har blitt klaget inn til Reklamasjonsnemnda.

Etter innklagedes oppfatning har klageren unnlatt å videreformidle informasjon til innklagede og kjøperen. Innklagede kan ikke se det foreligger ansvar for å dekke kostnaden og mener at dette er klagerens ansvar.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om tilbakebetaling av 15 000 kroner med renter for kostnader klageren mener er urettmessig holdt tilbake fra oppgjøret.

Reklamasjonsnemnda bemerker innledningsvis at forholdet mellom kjøperen og klageren ikke behandles.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av

29. juni 2007 nr. 73.

Utgangspunktet er at selgeren (her klageren) er økonomisk ansvarlig for eiendommen inntil overtakelsen, og således må dekke eventuelle kostnader som påløper i salgsperioden med mindre annet fremgår av kontrakten med kjøperen. Avtale om innløsning av festetomten ble i denne saken inngått i forbindelse med sameiermøtets vedtak høsten 2008. Avtalen ble dermed inngått i klagerens eiertid og klageren var ansvarlig for å dekke den.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at innklagede har gjort noen feil i denne saken.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.