Klage nr:
068/09

Avgjort:
25.06.2009

Saken gjelder:
Budgivning

Foretakets navn:
Postbanken Eiendom Stovner

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 25. juni 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Cecilie Asak, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klagerne solgte sin eiendom gjennom innklagede som eiendomsmegler. Etter budaksept ble klagerne kontaktet av en interessent som ønsket å legge inn bud på eiendommen. Klagerne mener de har krav på økonomisk erstatning på bakgrunn av at denne interessenten ble glemt.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne lot seg overtale til å selge huset sitt for 4,5 millioner. I etterkant tok en interessent kontakt med klagerne og sa hun hadde blitt lovet å bli kontaktet dersom det kom inn relevante bud på eiendommen. Dette hadde innklagede ikke gjort, noe interessenten ifølge klagerne fant meget klanderverdig.

På spørsmål om hvorfor interessenten ikke hadde blitt kontaktet fikk hun til svar at innklagede forsto det slik at hun ikke var spesielt interessert. På spørsmål om innklagede ikke husket at han skulle kontakte interessenten, sa innklagede at han også husket at han sa at interessenten måtte kontakte innklagede dersom hun var interessert.

Interessenten sendte et skriftlig tilbud til innklagede med kopi til klagerne der hun bød 4,6 millioner kroner. I tillegg sendte hun en skriftlig redegjørelse for hvordan hun hadde opplevd kontakten med innklagede.

Klagerne har ingen grunn til å mistro interessentens intensjon med å kontakte dem. Klagerne ble himmelfalne da det tilsynelatende ikke er noe de kan gjøre med saken. Innklagede sier han har gjort det han kunne og at interessenten ikke viste særlig interesse for eiendommen. Dette sier innklagede etter at interessenten var på privat visning med klagerne
kl 12.00 den 23. april 2009 – to dager etter siste annonserte visning. I tillegg spurte klagerne om innklagede hadde hørt fra interessenten som var på privat visning.

Klagerne har mistanke om at interessenten ble glemt. Klagerne viser til at interessenten var på privat visning og ikke fikk anledning til å skrive seg på interesselisten. Innklagede spurte også interessenten om hun kunne tenke seg å bli kontaktet av banken angående tilbud om lån. Interessenten takket ja, men det ringte aldri noen fra banken. Etter noen dager gikk interessenten på finn.no for å finne telefonnummeret til innklagede, hvor hun oppdaget at eiendommen var solgt.

Innklagede anfører:

Den aktuelle interessenten tok kontakt med innklagede to dager etter siste gjennomførte visning, den 23. april 2009. Det ble avtalt en privat visning med klagerne samme dag kl. 12.00. Eiendommen ble besiktiget som avtalt.

Kl. 16.30 samme dag ringte innklagede til interessenten for å følge opp og høre om de var interessert i eiendommen. Innklagede viser til telefonloggen. Interessenten responderte med at saken ikke hadde blitt diskutert mellom ektefellene og at de ikke hadde bestemt seg enda, men at de skulle gjøre dette samme kveld. Interessenten ble informert om gjeldende bud på 4,2 millioner kroner.

Den 24. april ringte innklagede interessenten kl 12.28. Interessenten forklarte at hun var interessert, men at mannen ikke likte huset så godt, så de ble ikke enige. Interessenten ba innklagede ringe henne opp om det kom inn bud. Innklagede forklarte at det allerede forelå bud og at hun måtte ta kontakt dersom hun var interessert. Bakgrunnen var at innklagede allerede har ringt interessenten to ganger uten å få noen interesse i form av et bud.

Samme dag kl 17.28 ringte innklagede klagerne for en oppsummering av dagens utvikling på eiendommen. Klagerne spurte etter den nevnte interessenten og innklagede fortalte om samtalen tidligere på dagen. Da klagerne hørte at ektefellene ikke var enige om å legge inn bud, sa de ifølge innklagede at interessenten ikke var noen potensiell kjøper. Innklagede og klagerne ble enige på telefonen om å fokusere på de andre budgiverne og interessentene som hadde vist størreinteresse.

Den 27. april var det høyeste budet på 4,5 millioner kroner og ingen ville gå høyere. Innklagede sier at selgerne overhodet ikke ble overtalt til å takke ja, men at de valgte det selv. Innklagede gjentok at dette var deres valg. Klagerne valgte å selge for 4,5 millioner kroner.

Da interessenten ringte den 29. april, var boligen solgt. Innklagede har senere til og med sjekket med kjøperen om han var interessert i å gå fra kjøpet slik at selgerne kunne selge til denne interessenten. Kjøperen ønsket ikke dette.

Innklagede mener han har fulgt opp og gjort det som kan gjøres for å få inn budene som var mulig å få inn i budrunden. Innklagede skulle gjerne hatt den aktuelle interessenten med i budrunden. Innklagede viser til at interessenten fikk forbrukerinformasjon om budgivning og at innklagede tilbød å snakke engelsk med interessenten da hun var dårlig i norsk, noe hun takket ja til.

Klagerens ytterligere anførsler:

Ifølge interessenten var det helt klart at innklagede hadde bekreftet at han skulle kontakte interessenten om det kom inn relevante bud. Klagerne mener at interessenten virket interessert i huset.

Klagerne bestrider at de skal ha sagt at interessenten ikke er potensiell kjøper. Klagerne mener dette er tøv. Klagerne mener det ble sagt at «det er rart at de ikke har kommet på banen så interesserte som de var». Klagerne tok innklagedes ord på at interessenten ikke var interessert. Klagerne mener at innklagede burde ringt interessenten på bakgrunn av hvordan de uttrykte seg i telefonen. Klagerne mener det er innklagedes oppgave å være aktiv i sluttfasen. Klageren viser at eiendomsmegler bør være pro-aktiv, og ikke sitte og vente på at kunden skal ringe.

Klagerne mener innklagede brukte mye tid på å overtale klagerne om at de burde akseptere. Klagerne synes dette er helt greit og at det er rart at innklagede ikke vil vedstå dette.

Klagerne mener det er utrolig passivt å si til en interessent at hun får kontakte megleren dersom hun var interessert.

Klagerne mener det var på deres oppfordring at innklagede tok kontakt med kjøperen og spurte om han var villig til å gå fra kjøpet.

Klagerne mener det viktigste i saken var at innklagede lovet å ta kontakt dersom det kom inn bud som var relevante for selger.

Klagerne presiserer at de ikke kjenner interessenten og hennes mann fra tidligere. Når innklagede sier han har gjort mer enn det som er vanlig og nødvendig, mener klagerne dette henspeiler seg til en konkret sak, der innklagede informerte at han ikke fikk tak i en interessent. Klagerne mener dette ikke har noe med denne interessenten å gjøre. Klagerne tror innklagede har glemt denne interessenten.

Klagerne viser til at innklagede egentlig ikke hadde «tid» til å gjøre en skikkelig jobb med salget, og ikke kontaktet de få som var interessert.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning på bakgrunn av manglende oppfølging av interessent.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73.

Reklamasjonsnemnda bemerker at enhver interessent har et selvstendig ansvar for å ta kontakt med eiendomsmegleren og inngi bud. Innklagede kan dokumentere at han har ringt interessenten ved to anledninger. Reklamasjonsnemnda kan ikke ta stilling til hva som ble sagt på telefonen mellom interessenten og innklagede, herunder i hvilken grad interessenten uttykte interesse for eiendommen eller om innklagede lovet å kontakte interessenten hvis det kom inn bud som var relevante for selgerne. Slik saken er dokumentert for Reklamasjonsnemnda, kan Nemnda ikke se at innklagede kan kritiseres for sin opptreden i forbindelse med budgivningen.

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.