Klage nr:
069/09

Avgjort:
31.08.2009

Saken gjelder:
Feil/manglende opplysninger

Foretakets navn:
Privatmegleren Lillestrøm
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 31. august 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Cecilie Asak, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klagerne kjøpte andelsleilighet gjennom innklagede som eiendomsmegler. Kjøpekontrakten er datert 18. desember 2008. Klagerne mener innklagede har forsømt seg med å gi opplysninger om forventet økning av andel fellesgjeld.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne krever å få erstattet differansen mellom oppgitt fellesgjeld på 434 978 kroner og faktisk fellesgjeld på
569 957 kroner, totalt 134 979 kroner.

På kjøpstidspunktet fikk klagerne opplyst gjennom salgsoppgaven og innklagede at fellesgjelden var på 434978 kroner og at denne ikke ville øke. Dette var den endelige fellesgjelden ifølge forretningsføreren.

I brev fra forretningsføreren datert 28. august 2008 fremgår det at informasjon om forventet økning av fellesgjeld var tilgjengelig for innklagede og at denne informasjonen ikke var inntatt i salgsoppgaven. I boligopplysningene fra forretningsfører står det i punkt 10 at andel fellesgjeld vil øke med et gjennomsnitt på 400 000 kroner. Klagerne har lagt ved en salgsoppgave fra en annen leilighet, som ble utarbeidet omtrent samtidig med den innklagede utarbeidet. I denne salgsoppgaven fremgår opplysningen om forventet økt fellesgjeld.

Klagerne mener innklagede harforsømt seg ved å utelate viktig informasjon som er høyst relevante ved budgivningen.

Innklagede anfører:

All informasjon som er overlevert kjøperne, er basert på innklagedes innhentede opplysninger fra forretningsføreren, takst og borettslag, samt selgerens egenerklæring.

I svarbrev fra forretningsføreren datert 28. august 2008 fremkommer det at fellesutgiftene for inneværende måned er
5 043 kroner. Videre opplyses det at neste endring av fellesutgiftene vil skje 1. januar 2009 og at de da vil bli
5 043 kroner. Slik dette tolkes fra innklagedes side, er fellesgjelden allerede endelig. Videre opplyses det at summen kunne øke fra 30. september 2008, grunnet avdragene på fellesgjelden.

Svarbrevet viser også et bilde av nedbetalingsplanen hvor saldoen på det totale lånet er 23 920 111 kroner. Tolkningen fra innklagedes side tilsier da at siden det ikke blir noen endring av fellesutgiftene 1. januar 2009, er dette lånet endelig og andel fellesgjeld vil da være som oppgitt: 434 978 kroner. Innklagede påpeker at rehabiliteringen av borettslaget var ferdigstilt på salgstidspunktet.

I innkalling til ekstraordinær generalforsamling er omtalt et prisoverslag på 25 000 000 kroner for rehabiliteringen. Videre står det at det totale lån med refinansiering av eksisterende lån er beregnet til 25 700 000 kroner. Dette vil medføre en økning i fellesutgiftene for 4-roms leiligheter til totalt 4 923 kroner. Når dette nivået er inntruffet, må innklagede kunne anta at lånet er endelig og at andelen fellesgjeld er satt.

Fra forretningsføreren er det opplyst at andel fellesgjeld vil øke med et gjennomsnitt på 400 000 kroner. Når det i samme brev er opplyst at andel fellesgjeld er 434 978 kroner og det ikke vil medføre noen ytterligere økninger i fellesutgiftene må det tas høyde for at økningen har skjedd ifølge innklagede.

Innklagede kan ikke se at han kunne gitt annerledes opplysninger i saken.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning på grunn av feilaktige/manglende opplysninger om økning av fellesgjeld.

Reklamasjonsnemnda behandler klager mot eiendomsmegler. Eventuelle feil begått av forretningsføreren og forholdet til selgeren behandles ikke av Reklamasjonsnemnda.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73.

Etter eiendomsmeglingsloven § 6-7 (1) skal megler sørge for at kjøper får opplysninger han har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for avtalen.

Forretningsfører har gitt nærmere boligopplysninger. I boligopplysningene punkt 3 fremgår det «Andel fellesgj. ajourf.: 434 978» samt at saldospesifikasjon på lånet var 23 920 111 kroner. I tillegg fremgår det i punkt 10 om «Fasiliteter og andre enhetsopplysninger» at «Det er tatt opp et lån på 31,7 mill. og andel fellesgjeld vil øke med et gjennomsnitt på
kr 400 000,-. Grunnet rehabilitering øker felleskostnadene med 50 % fra ca. 01.07.07″.

Det er ikke opplyst om den forventede økningen av fellesgjelden i salgsoppgaven for klagerens leilighet. Slik Reklamasjonsnemnda forstår innklagedes tilsvar, trodde han at økningen i fellesgjelden allerede var hensyntatt i mottatte boligopplysninger fra forretningsføreren da både andel fellesgjeld og felleskostnader var betydelig oppjustert fra årsoppgjøret pr. 31.12.07. Dette var bakgrunnen for at det ble opplyst at fellesutgiftene ikke ville øke med mer enn ca 300 kroner. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning er det forståelig at innklagede oppfattet opplysningene fra forretningsføreren på denne måten. Innklagede kan ikke kritiseres for sin forståelse av opplysningene fra forretningsføreren, og det er ingen grunn til å forvente at innklagede skulle gjort ytterligere undersøkelser.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.