Klage nr:
070/09

Avgjort:
17.09.2009

Saken gjelder:
Oppgjør, herunder renter

Foretakets navn:
IHus avd Grünerløkka
Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Cecilie Asak, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en leilighet gjennom innklagede som megler 10. februar 2009. Klageren har etter dette blitt avkrevd 23 300 kroner i dokumentavgift, da den oppgitte dokumentavgiften i kjøpekontrakten var feil utregnet. Saken gjelder hvem som er ansvarlig for dette beløpet.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren fikk beskjed om at han måtte betale 23 300 kroner til innklagede, da innklagede hadde foretatt en feil utregning av dokumentavgiften på kjøpekontrakten.

Klageren mente dette var urimelig og mente det hadde tatt meget lang tid for innklagede å finne ut av dette. Klageren spurte hvor lenge innklagede hadde visst om dette, og han opplyste at han ble varslet om dette 27. mars 2009, altså 25 dager tidligere. Klageren mener dette er et viktig punkt, fordi han ikke ante at det var feil i oppgjøret. Klageren planla etter oppgjøret sin egen økonomi ut fra det han satt igjen med. Klageren påpeker at dette er et annet beløp enn det han har skrevet under på og at han får økonomiske problemer som følge av dette.

Klageren henvendte seg til innklagede med påstand om at han skulle betale hele eller deler av oppgjøret. Alternativt foreslo klager at han kunne betale 1 500 kroner over 15 måneder. Innklagede gai svar at han ikke kunne gi annet enn 20 dagers betalingsutsettelse.

Klageren var redd for å ende opp med en inkassosak og redd for at alle juridiske forhold ved leiligheten ikke var i orden. Klageren tok derfor opp et privat lån for å betale summen innklagede hevder å ha grunnlag for.

Klageren ønsker å få vurdert om innklagede hadde rett til å avkreve 23 300 kroner 1,5 måned etter kontraktsinngåelse. Hvis han hadde rett til dette, spør klageren om han ikke burde vært gitt en mer fleksibel nedbetalingsplan enn 20 dagers utsettelse.

Klageren påpeker at innklagede har gjort to grove feil;

  1. Regnefeil på 23 300 kroner i kjøpekontrakten
  2. Ikke opplyst klager om utestående beløp før 1,5 måned etter kontraktsunderskriving

Innklagede anfører:

Klager fikk aksept den 4. februar 2009 på et bud pålydende 2 330 000 kroner. I salgsoppgaven fremgår det at dokumentavgiften er 2,5 % av kjøpesummen og at denne skal betales av kjøper. Innklagede mener klageren var vel vitende om at dokumentavgiften ville bli 58 250 kroner.

I forbindelse med utarbeidelse av kjøpekontrakten ble det gjort en menneskelig svikt, slik at avgiften ble beregnet med 1,5 % istedenfor 2,5 %. Innklagede har beklaget dette overfor klageren flere ganger. Til tross for innklagedes regnefeil, fritar ikke dette klageren for hans plikt til oppfyllelse av avtalen.

Innklagede tilbakeviser at han skal ha truet med at det «juridiske» ikke ville gå i orden dersom klageren ikke betalte. Innklagede inngikk avtale om at beløpet skulle betales innen 13. mai. I den påfølgende e-posten som bekreftet avtalen, bekreftet innklagede tinglyst skjøte på klageren.

Innklagede opplyser at han har lagt ut for dokumentavgiften fra egen driftskonto for å kunne gi klageren lenger frist enn Statens kartverk kunne gi.Innklagede hadde ikke anledning til å være klagerens finansieringskilde på dokumentavgiften, og forslaget på 15 måneder kunne han ikke gå med på.

Innklagede tilbakeviser klagen.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder spørsmål om berettigelsen av innkrevet dokumentavgift.

Reklamasjonsnemnda bemerker innledningsvis at forholdet til foreslått betalingsordning på beløpet ikke behandles, da dette faller utenfor Nemndas virkeområde.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73.

Kjøpekontrakten er undertegnet 10. februar 2009 med overtakelse 15. mars 2009. Reklamasjonsnemnda legger til grunn at innklagede ble gjort oppmerksom på riktig beløp fra Statens kartverk den 27. mars 2009 og at klageren først ble gjort oppmerksom på feilen ved e-post fra innklagede den 21. april 2009.

I henhold til eiendomsmeglingsloven § 6-7 (2) nr. 13 skal salgsoppgaven inneholde «en samlet oppstilling over prisantydning og alle gebyrer, avgifter og øvrige kostnader». Totalbeløpet ved salg til prisantydning er angitt til
kr 2 449 292, mens totalbeløpet i dette tilfellet hvor salget skjedde kr 40 000 over prisantydning, var kr 2 372 929, etter at fellesgjeld var inkludert, kr 2 490 292.

Klageren er forpliktet til å betale dokumentavgift, jf. Rundskriv om dokumentavgift nr. 12/2009 S (§1). Dette fremgår også av salgsoppgaven som gir klageren mulighet for å regne ut riktig dokumentavgift. Det forhold at innklagede har regnet ut feil dokumentavgift innebærer ikke at klageren er uforpliktet til å betale dokumentavgift slik vedtak om dokumentavgift angir.

Innklagede har åpenbart gjort en feil ved utregningen av dokumentavgift. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning skal slike feil ikke forekomme. I dette tilfellet tok det ca seks uker fra overtakelsen og nesten en måned etter at innklagede ble kjent med dokumentavgiften gjennom faktura fra Statens kartverk til klageren ble varslet av innklagede om feilen. På denne bakgrunn vil det etter Reklamasjonsnemndas oppfatning være urimelig om innklagede kan kreve at klagerenbetaler hele dokumentavgiften i tillegg. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning bør klageren betale halvparten av tillegget.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk og må dekke halvparten av kr 23 300.