Klage nr:
072/09

Avgjort:
31.08.2009

Saken gjelder:
Meglers krav på utlegg

Foretakets navn:
Fokus Krogsveen AS Stjørdal
Ingress

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 31. august 2009. Nemnda har bestått av:


Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Cecilie Asak, oppnevnt av Forbrukerrådet


Saksfremstilling
:

Klagerne inngikk avtale om resalg av sin leilighet gjennom innklagede som eiendomsmegler den 12. februar 2008. Oppdragsavtalen ble forlenget på samme vilkår 12. september 2008. Klagerne er fakturert for 21 454 kroner og bestrider berettigelsen av fakturaen.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Oppdragsavtale om resalg av klagernes leilighet ble inngått 12. februar 2008. Ifølge klageren hadde innklagede ansvar for salg av samtlige leiligheter og næringslokaler i dette bygget. Klagerne mener innklagede ikke burde påtatt seg salgsoppdraget, da dette ble nedprioritert av hensyn til usolgte leiligheter i bygget. Klagerne fremholder at innklagede har «ridd to hester samtidig, og utfallet har absolutt ikke vært til vår fordel».

Klageren viser til at leiligheten ikke ble markedsført i perioden fra kontraktsinngåelse, 12. februar 2008 til 6. september 2008, videre at ingen visninger ble avholdt og under fellesvisninger som ble avholdt ved byggets ferdigstillelse ble ikke leiligheten gjort tilgjengelig for eventuelle interessenter.

Klagerne har opplevd innklagede som interesseløs og passiv. Klagerne klargjorde dette i brev til innklagede 13. april 2009.

Klagerne forsto det slik at utgifter i salgsforsøket kun ville utløses ved salg. Innklagede var klar på at salg kunne garanteres rundt påsketider 2008. Klagerne mener innklagede ikke har krav på noen form for godtgjørelse da salg ikke har funnet sted og oppdraget ikke er fornyet.

Innklagede anfører:

Innklagede kjenner seg ikke igjen i klagernes beskrivelse og påpeker at han avholdt visninger der klagernes leilighet ble presentert. I tillegg mener innklagede at klagerne har vært innforstått med at utbygger har hatt mange usolgte leiligheter. Innklagede bekrefter at han ikke har påført klagerne utgifter til annonsering i denne perioden og mener at klagerne selv ikke har etterlyst dette før et år senere.

Innklagede mener uenigheten består i om avtalens punkt 6 kommer i tillegg til fastprisen samt tolkningen av punkt 8.

Innklagede viser til at utleggspostene er utfylt med hensyn til pris og spesifikke valg. Innklagede kan ikke se at avtalen kan forstås slik at utleggene er inkludert i meglers vederlag, fastprisen etter punkt 4.

Klageren mener at oppdragsavtalen punkt 8 ikke kan anvendes ettersom oppdraget er utgått på tid, og ikke sagt opp. Innklagede mener dette punktet ikke kan tolkes så snevert og at punktet er ment å regulere de tilfeller der oppdraget ikke fører til salg. Innklagede imøteser Nemndas syn på dette punktet.

Innklagede beklager at leiligheten ikke ble solgt, og mener det ikke er gitt noen garanti for videresalg.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klagerne viser til at innklagede har lagt ved en visningsliste. Klagerne opplyser at dette er en ukjent påstand for dem, og de stiller seg tvilende til om det har vært reelle visninger i leiligheten. Klagerne opplyser at leiligheten ikke var ferdigstillet på de anførte datoene for visning.

Avtalen med innklagede var at leiligheten skulle selges før ferdigstillelse. Klagerne informerer om at leiligheten ble annonsert en håndfull ganger da bygget var under oppføring. Like før ferdigstillelse av bygget fikk klagerne beskjed om at en navngitt person hadde vært innom innklagedes kontor og ønsket å se leiligheten.

Klagerne presiserer at det ikke er gjennomført eller annonsert åpen felles visning i avtaleperioden, og heller ikke private visninger med unntak av én. Dette faktum samsvarer ikke med innklagedes påståtte visninger.

Klagerne kommer med en del innsigelser til den vedlagte visningslisten, som at den er kronologisk upresis, at den har tellefeil og lignende. Klagerne mener innklagede burde informert klagerne om visningene i oppdragsperioden.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder spørsmål om berettigelse av innklagedes krav pålydende 21 454 kroner.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73.

Oppdragsavtalen er gått ut på dato, uten at handel har kommet i stand. I fakturaen fremgår det at beløpet på
21 454 kroner henspeiler seg til annonsekostnader samt utarbeidelse/trykking av prospekt.

I oppdragsavtalen er det for hånd påført «Fastpris kr 45 000,- + omk.» under punkt 4 om provisjonsbasert vederlag. Det er uomstridt at leiligheten ikke ble solgt i oppdragsperioden og innklagede har således ikke krav på vederlag, jf. § 7-3, 1.ledd.

I oppdragsavtalens punkt 8 fremgår det følgende:

«I tilfelle oppsigelse av oppdraget er følgende avtalt:

Ved timesbasert vederlag:

Oppdragstaker har krav på vederlag for utført arbeid i henhold til avtalens pkt. 5 dersom oppdraget sies opp av oppdragsgiver.

Ved andrevederlagsformer:

Det er avtalt mellom partene at oppdragstaker ikke har krav på vederlag dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden.

Oppdragstaker kan likevel kreve dekket grunnhonoraret.

Dekning av utlegg:

Oppdragsgiver skal ved oppsigelse av oppdraget betale påløpte omkostninger som fremkommer i pkt.6.»

Reklamasjonsnemnda bemerker at punkt 8 i oppdragsavtalen er egnet til å skape uklarhet om hvilke situasjoner den gjelder, og at den med fordel kunne vært presisert. Reklamasjonsnemnda finner likevel ikke grunn til å gå inn på om punkt 8 gjelder i tilfelle der leiligheten ikke blir solgt i oppdragstiden, da det uansett ikke er avkrysset noe i punkt 6. Ifølge eiendomsmeglingsloven § 7-5 kan innklagede kreve dekning av «utlegg spesifisert i oppdragsavtalen». Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning er det ikke avtalt at innklagede har krav på å få dekket utlegg til annonsering.

Konklusjon:

Innklagede har ikke krav på fakturaen pålydende 21454 kroner og bør frafalle kravet eller tilbakebetale eventuelt innbetalt beløp.