Klage nr:
075/09

Avgjort:
2009-09-31 15:50:00

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen

Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS Lillehammer
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 31. august 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Cecilie Asak, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren forsøkte å selge eiendommen sin gjennom innklagede i 2007. Klagen gjelder at innklagede rådet klageren til ikke å akseptere et bud. Eiendommen ble senere ikke solgt.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.


Klageren anfører:

Klageren ønsker å klage på rådgivningen han fikk i forbindelse med salgsforsøket. Rådgivningen og uttalelsene fra innklagede førte til at klageren ble overbevist om ikke å akseptere innkommet bud, slik at leiligheten ikke ble solgt. I dag overdras leiligheten til borettslaget for 1 krone.

Klageren mener innklagede har gått for langt i sin rådgivning og kommet med uttalelser han verken hadde dekning for eller kompetanse til å komme med.

Klageren har siden august 2007 ønsket å selge leiligheten og ønsker fortsatt dette, men den er ifølge ham usalgbar. Klageren opplyser at to av andelshaverne har sagt opp sin borett og likevel ikke maktet å avhende sine andeler.

Innklagede anfører:

Innklagede viser til brev til klageren datert 26. mai 2009, hvor det blant annet fremgår følgende:


Oppdragsavtalen ble tegnet 10. august 2007 og leiligheten ble lagt ut på markedet med prisantydning på
410 000 kroner, senere endret til 390 000 kroner.


Innklagede mottok et bud pålydende 320 000 kroner den 9. november 2007. Budet ble formidlet, og innklagedes råd var å ikke akseptere. Rådet ble gitt på bakgrunn av det generelle bolig- og leilighetsmarkedet. Til sammenligning ble det solgtto leiligheter til 375 000 kroner og to leiligheter til 420 000 kroner i borettslaget sommeren 2007.


Til tross for rådgivningen hadde klageren mulighet til å akseptere budet på 320 000 kroner. Innklagedes forståelse var at klageren ikke var villig til å inngå en avtale som medførte et tap i den størrelsesorden dette ville gitt.


Innklagede påpeker at det er 19 måneder siden budet ble mottatt og avslått av klageren. Innklagede anfører videre at klageren frem til nå ikke har uttrykt misnøye med rådgivningen. Innklagede viser til at de forhold som nå rammer borettslaget ikke kunne forutses i 2007 og tapet kan ikke sees i sammenheng med rådgivningen i 2007.


I tillegg bemerker innklagede:

det er selgeren som aksepterer og avslår ethvert bud


Innklagede mener han ikke har opptrådt i strid med NEFs etiske retningslinjer.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren påpeker at han er klar over at det var han som aksepterte. Klageren opplyser at han hadde bodd i området og eid leiligheten i kun fire måneder og at han derfor ikke kjente markedet. Avslaget var derfor basert på innklagedes råd.

Klageren opplyser at han har valgt å leie ut leiligheten. Da klageren ble kjent med situasjonen til de to andre andelseierne, ble klagen fremsatt.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning på bakgrunn av rådgivning i budgivningen.

Etter ulovfestede passivitetsregler må kjøperen sørge for å reklamere innen rimelig tid for å ha sitt eventuelle krav i behold, se for eksempel Rt. 1996 s. 407, Rt. 1992 s. 295 og Rt. 2003 s. 1501.

Klageren klager på et forhold som skjedde i høsten 2007. Første kontakt med innklagede vedrørende misnøyen ble fremmet våren 2009.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning har klageren utvist en slik passivitet at et eventuelt krav har falt bort.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.