Klage nr:
080/09

Avgjort:
2009-09-31 15:55:00

Saken gjelder:
Feil/manglende opplysninger

Foretakets navn:
EiendomsMegler 1 Oslo AS avdeling Asker
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 31. august 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Cathrine Wæraas Temmerud, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Cecilie Asak, oppnevnt av Forbrukerrådet


Saksfremstilling
:


Klageren kjøpte eiendom gjennom innklagede som eiendomsmegler. Klageren mener innklagede er ansvarlig for kostnaden hun har med å skaffe microbølgeovn og propan til boligen. Klageren er opplyst om at forholdet mellom kjøper og selger ikke behandles.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Ved overtakelse kommenterte klageren en del forhold hun ikke var fornøyd med: det manglet en integrert mikrobølgeovn, propanbeholder til komfyr samt garnityr til kjøkken, lamper i boden, gangen og på bad, og stang til sentralstøvsugeren. Heller ikke brannslukningsapparatet fulgte med boligen.

Etter overtakelsen ble klageren oppmerksom på at garasjeporten ikke ville lukke seg, samt at det var en lekkasje i garasjetaket.

Klageren påpeker at hun ikke ble informert av innklagede om at hun hadde mulighet til å holde tilbake penger og at hun følte seg tvunget til å signere på overtakelsesprotokollen. Klageren mener innklagede burde skrevet hva som fulgte med boligen i salgsoppgaven.

I møte på innklagedes kontor ble klager og selger enige om de fleste forholdene og klagen gjelder microbølgeovnen og propanen. Klageren ønsker at innklagede skal dekke kostnadene pålydende 7 150 kroner for å få dette innkjøpt.

Innklagede anfører:

Oppdraget ble mottatt i juli 2008 og fornyet i desember samme år. Prisantydningen ble i denne perioden redusert fra 4 750 000 kroner til 4 500 000 kroner og til sist til 4 190 000 kroner. Salget skjedde som følge av samlivsbrudd og innklagede opplyser at det til tider har vært krevende for innklagede å forholde seg til oppdragsgiver.

Klageren var på visning for første gang 19. august 2008 og var på flere visninger forut for kjøpet i februar. De to oppdragsgiverne har forestått de fleste visningene av boligen og gitt interessenter informasjon i denne forbindelse. Klageren befarte eiendommen med den ene oppdragsgiveren (A) i tidsrommet mellom kontraktsmøte og overtakelse. Etter overtakelsen ble det kjent at klageren sammen med A hadde avtalt å kjøpe en del utstyr fra boligen, uten at den andre oppdragsgiveren var kjent med dette. Innklagede påpeker at klageren var vel kjent med at oppdragsgiverne var i konflikt med hverandre. På overtakelse var megler, begge oppdragsgiverne og klageren med hennes datter.

Spørsmålet om mikrobølgeovnen ble tatt opp ved overtakelsen. Klageren viste til NEFs løsøreliste og mente denne måtte være bindende. A hevdet at hun hadde sagt at mikrobølgeovnen ikke skulle følge med. På spørsmål fra innklagede bekreftet klageren at hun hadde fått denne informasjonen.

Spørsmålet om propanbeholderen ble også tatt opp av klageren. Her henviste selgerne til løsørelisten og hevdet at propanbeholderen ikke fulgte med i handelen.

Innklagede beskriver stemningen ved overtakelsen som vanskelig. Den andre oppdragsgiveren (B) var ikke kjent med at A hadde tatt med seg mikrobølgeovnen og at noe av det utstyret klageren hadde avtalt å kjøpe av A var fjernet fra boligen. Innklagede hevder at det var vanskelig for klageren og A å snakke om dette åpent, da B åpenbart ikke skulle ha noen andel av oppgjøret for dette.

Innklagede var til stede ved overtakelsen nærmere en time. Klageren valgte å signere overtakelseserklæringen uten å påføre noen mangelsinnsigelser.

Det ble avholdt møte på innklagedes kontor den 4. mai 2009.Klageren mente det forelå grunnlag for at innklagede kunne være ansvarlig. Det ble ikke enighet om punktene vedrørende mikrobølgovnen og propanflasken. Selgerne viste blant annet til taksten hvor integrerte hvitevarer er listet opp, uten at mikrobølgeovnen er nevnt. Innklagede antar at klageren har akseptert at selgerne har avslått denne delen av reklamasjonen.

Etter dette har klageren vendt seg mot innklagede og hevder hun har følt seg tvunget eller forpliktet til å signere på overtakelsesprotokollen. Innklagede tar skarp avstand fra dette.

Innklagede påpeker at klageren har kjøpt og solgt bolig flere ganger tidligere og har gitt uttrykk for at hun har god forståelse for spørsmål omkring eiendom. Innklagede mener det ikke er rimelig å kreve at han skulle påpekt overfor klageren at hun kunne krevd tilbakeholdelse.

Innklagede mener klageren angrer på avgjørelsen hun har tatt og forsøker å skyve ansvaret over på ham.

Innklagede mener Nemnda bør avvise saken som et kjøper-selgerforhold. Hvis Nemnda velger å behandle klagen, mener innklagede at klageren ikke gis medhold.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren bestrider at A skal ha sagt at mikrobølgeovnen ikke fulgte med. Klageren mener dette kom frem etter at avtalen var signert, da klageren skulle ta noen mål av leiligheten. Klageren sa at dette var et forhold hun ikke hadde blitt informert om. Både innklagede og selgerne ble konfrontert med dette på overtakelsen. Klageren mener hun ikke nådde fram på overtakelsesdagen og følte seg tvunget til å signere på at alt var ok.

A hadde selv spesialsydd gardiner til stuen, som klageren ble enig om å betale 5000 kroner for. Hvorvidt A har fortalt dette videre til B, mener klageren ikke skal stå på hennes regning.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede opplyser at det på overtakelsesprotokollen står følgende: «Partenes signering av denne protokoll medfører at oppgjøret utbetales selger og kjøper er inneforstått med at instruksjonsretten bortfaller». Innklagede mener klageren har vært klar over at hun har hatt instruksjonsretten frem til signering. Innklagede presiserer også at eventuelt tilbakehold av penger ikke nødvendigvis fører til at partene kommer til enighet og at kjøper hadde fått dekket mikrobølgeovnen.

Innklagede påpeker at han ikke kan klandres for at selgerne har fjernet ting ved eiendommen.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning på grunn av manglende avklaring av om mikrobølgeovn og propanbeholder skulle følge med eiendommen eller ikke.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73. For at innklagede skal bli erstatningsansvarlig må det foreligge erstatningsbetingende uaktsomhet fra innklagedes side.

Reklamasjonsnemnda har fått forelagt salgsoppgaven. Salgsoppgaven viser ikke tydelig hvorvidt mikrobølgeovnen er integrert. Det er således vanskelig å vurdere om innklagede har hatt oppfordring til å avklare dette forholdet med selgerne før eiendommen ble lagt ut på nett. I taksten er mikrobølgeovnen ikke nevnt under integrerte hvitevarer.

Slik Reklamasjonsnemnda har forstått saken, har det ikke på forhånd vært sagt noe om at propanbeholderen ikke skal følge med. Reklamasjonsnemnda bemerker at megler ikke er ansvarlig for selgers handlinger. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning er det ikke nødvendig å måtte presisere om en del av komfyren i boligen følger med handelen.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning kan innklagede ikke kritiseres for å ikke ha rådet klageren til å holde tilbake penger i dette tilfellet. Klageren noterte ikke mangler ved overtakelsesforretningen.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.