Klage nr:
089/09

Avgjort:
17.09.2009

Saken gjelder:
Feilaktige/manglende opplysninger om fellesutgifter

Foretakets navn:
Meglergaarden AS
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 13.mai 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Cecilie Asak, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en leilighet gjennom innklagede som eiendomsmegler. I salgsoppgaven var det i følge klageren opplyst at felleskostnadene på 1 012 kroner dekket kostnaden til fellesantenne TV. I faktura vedlagt klagen fremgår det at avgift for kabel-TV a 159 kroner kommer i tillegg til den oppgitte summen. Klageren mener innklagede er erstatningsansvarlig.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

I salgsoppgaven var det opplyst at fellesutgiftene på 1 012 kroner per måned inkluderte avgift til fellesantenne TV. Det viser seg at denne avgiften kommer i tillegg, noe som i følge klageren tilvarer en økning på 15 % utover det som er oppgitt. Klageren opplyser at han kun bruker leiligheten om sommeren og at lave felleskostnader var avgjørende for budet som ble gitt. Innklagede har tilbudt en erstatning på 5 000 kroner. Klageren mener dette beløpet er for lavt, da merkostnaden vil følge leiligheten i all fremtid. Klageren viser til at han skal betale ned fellesgjelden og at beløpet på felleskostnadene er av betydning ved eventuelt videresalg.


Innklagede anfører:

Innklagede opplyste i salgsoppgaven at fellesutgiftene var 6176 kroner. Driftskostnadene utgjør 1012 kroner og 159 kroner for fellesantenne TV. Detotale felleskostnadene er riktig angitt, men fordelingen mellom renter/driftskostander er noe upresise.

Innklagede mener at forholdet neppe kan påberopes som en vesentlig mangel, eller at det skulle ha innvirket på avtalen.

Innklagede kan ikke se at det foreligger grunnlag for prisavslag eller erstatning.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning eller prisavslag på minimum 20 000 kroner for uriktige opplysninger om fellesutgiftene.

Reklamasjonsnemnda bemerker innledningsvis at forholdet til selger ikke er gjenstand for behandling i Reklamasjonsnemnda. Kravet om prisavslag behandles dermed ikke.

Spørsmålet blir om klageren har krav på erstatning fra innklagede på bakgrunn av feilaktige opplysninger om fellesutgifter.

I salgsoppgaven står felleskostnadene oppgitt til 6 176 kroner. Disse inkluderer blant annet «avgift felles antenne TV». Videre står det «NB! Det vil bli mulig å innfri deler eller hele fellesgjelden, for å så sitte igjen med lave månedlige fellesutgifter på kr 1 012,- pr.mnd. (Ved full innfrielse).»

Innklagede har dermed oppgitt uriktige fellesutgifter. Dette er i strid med eiendomsmeglingsloven § 6-7 (3) nr. 2. Den av innklagede foreslåtte kompensasjon på kr 5 000 må etter Reklamasjonsnemndas oppfatning anses som passende.

Konklusjon:

Klageren gis medhold i klagen.