Klage nr:
095/09

Avgjort:
17.09.2009

Saken gjelder:
Feil/manglende opplysninger

Foretakets navn:
EiendomsMegler 1 Bolig og Næring Namsos
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 17. september 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Cathrine Wæraas Temmerud, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Cecilie Asak, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte gjennom innklagede som eiendomsmegler en hytte. Det er i salgsoppgaven opplyst at hytta er oppført ca 1990. Kjøpet skjedde etter det opplyste 2. juni 2008 og kjøpesummen var 290 000 kroner. Klageren videresolgte hytta i mars 2009 og fikk i denne forbindelse vite at hytta trolig var oppført i begynnelsen av 1970-årene. Klageren mener innklagede er ansvarlig for økonomisk tap i forbindelse med salget.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren mener innklagede har gitt feil opplysning av hyttas byggeår. Klageren fikk opplyst at hytta var oppsatt i 1990. I forbindelse med videresalg fikk klageren opplyst at hytta trolig var oppsatt i begynnelsen av 1970-åra. Klageren solgte hytta for 270 000 kroner etter at hun hadde gjort følgende forbedringer: maling av yttervegger, installasjon av tørrklosett og gasskomfyr, bilder, lysestaker og lignende som måtte følge med hytta for å få den solgt for denne prisen.

Megleren klageren brukte i forbindelse med salget hadde kontaktet kommunen, hytteeierne i området og statsskog angående årstallet. Kommunen visste ikke når hytta var ferdigstilt. Hytteeierne i nærområdet mente det var bod eller tilbygg som var ferdig i 1990, mens hytta var fra midten av 1970-tallet. Statsskog ga tegninger av hytta som var datert 7. november 1969. Klageren føler seg lurt av innklagede.

Innklagede anfører:

Innklagede opplyser at han rutinemessig har innhentet og sjekket opplysninger fra kommunen. Det fremkommer at kommunen ikke hadde kunnskap om eiendommens byggeår eller tegninger av hytta.

Meglers nærmeste opplysningskilde er selger. Eierens fullmektig bekrefter at han har gitt innklagede opplysning om hyttas byggeår og har fastholt at dette er korrekt.

Innklagede avviser at han har opptrådt i strid med eiendomsmeglingsloven og mener at klageren ikke kan få medhold i sitt krav.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning som følgende av feilaktig opplysning om byggeår.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73.

For at innklagede skal bli erstatningsansvarlig for eventuelt økonomisk tap, må han ha handlet erstatningsbetingende uaktsomt.

I salgsoppgaven står det at byggeåret er 1990. I beskrivelsen av standarden står det at den er oppført «ca. 1990».

Etter eiendomsmeglingsloven § 6-7 (2) nr. 6 skal salgsoppgaven angi » bebyggelsens … alder». Innklagede viser til at selgerne har opplyst 1990 som byggeår. I oversendte opplysninger fra kommunen fremgår det imidlertid «Byggeår 1971». Under punktet om godkjente bygningstegninger og ferdigattest/midlertidig brukstillatelse/lovlig oppført bygg står det «Finnes ikke».

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning burde innklagede undersøkt dette forholdet nærmere, eventuelt presisert at byggeåret 1990 er oppgitt av selgeren mens det i henhold til opplysninger fra kommunen er 1971.

Spørsmålet er om klageren har lidt et økonomisktap som er en følge av innklagedes forsømmelse. Klageren fremholder at hun har lidt et tap på over 20000 kroner som følge av opplysningen. Som utgangspunkt vil bebyggelsens alder ha betydning for eiendommens verdi. Reklamasjonsnemnda har imidlertid ikke grunnlag for å vurdere hvilke deler av hytta som faktisk er bygget i 1971 og/eller 1990. Reklamasjonsnemnda bemerker også at hytta ble videresolgt etter «finanskrisens inntog». Det er således ikke gitt at det er feilopplysningen i seg selv som har ført til det aktuelle tapet. Det bemerkes også at det ikke er gitt at man kan kjøpe og selge med gevinst.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved ikke å avdekke byggeåret. Reklamasjonsnemnda har ikke grunnlag for å si noe om størrelsen på en eventuell erstatning.