Klage nr:
105/09

Avgjort:
18.11.2010

Saken gjelder:
Oppgjør

Foretakets navn:

Foss ogamp; Co Asker AS Eiendomsmegling

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 18. november 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Cecilie Asak, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en eiendom som var til salgs gjennom innklagede som megler. Budaksept var 15. mai 2008. Dokumentene ble ikke sendt til tinglysing grunnet krav om innbetaling av ytterligere kr 6 000. Feilen skyldes en skrivefeil/regnefeil i kjøpekontrakten.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Innklagede vil ikke sende dokumentene for tinglysing før klageren betaler et ekstra beløp som ikke er i kjøpekontrakten. Innklagede sendte disse dokumentene til tinglysing, de ble ifølge klageren returnert på grunn av en stavefeil. Innklagede har avslått å rett opp og sende dokumentene på nytt.

Klageren ønsker å få tinglyst eiendommen over på seg.

Av vedlegg til klagen fremgår at klageren presiserer at det i kjøpekontrakten § 1 salgsobjekt/kjøpesum står et totalbeløp på til sammen kr 2 713 905.

Innklagede anfører:

Bakgrunnen for at oppgjørsavdelingen ikke har sendt dokumentene til tinglysing er at innklagede ennå ikke har mottatt fullt oppgjør fra klageren. Han mangler en innbetaling på kr 6 000.

Innklagede er enig i at det er en skrivefeil i kontraktens § 1, der det er satt inn tallet tre isteden for 9.Salgsoppgave og oppstillingen over sluttsummen i kontraktens § 1 er derimot riktig og innklagede mener at klageren har vært klar over riktig beløp hele tiden.

Innklagedes oppgjørsavdeling har hatt løpende dialog med klageren gjennom hele prosessen og innklagede avviser klagerens påstand om at innklagede har gjort en feil. Etter innklagedes mening er spørsmålet ikke lenger en sak for Reklamasjonsnemnda, da skjøtet nå er sendt til tinglysing. Innklagedes sikring i eiendommen vil bli stående så lenge fullt oppgjør ikke har skjedd.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klagerne ønsker å opprettholde klagen og få Nemndas vurdering på hvorvidt innklagede var berettiget til å kreve inn det ekstra beløpet kr 5 000.

Klageren presiserer at han ikke var klar over feilen, slik innklagede antyder i tilsvaret. Han ble først klar over dette da innklagede ca seks måneder etter kjøpekontraktens underskrift forsøkte å sende skjøtet til tinglysing.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder meglers rett til å innkreve restgebyr ved summeringsfeil i kjøpekontrakten.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr 73.

Reklamasjonsnemnda forstår saken slik at skjøtet nå er sendt for tinglysing, men at sikringsobligasjonen ikke er slettet på grunn av manglende betaling av de siste kr 6 000. Spørsmålet er om innklagede har krav på tilleggsbetaling i dette tilfellet.

I kjøpekontraktens § 1 er riktig beløp satt opp på de enkelte postene, men det er foretatt en feilsummering, slik at summen fremstår som kr 6 000 lavere enn korrekt beløp. Av salgsoppgaven fremgår at kjøperen må betale bl.a. 2,5 % dokumentavgift til staten, men beløpet er feil:

«PRISANTYDNING

2500000,- + OMKOSTNINGER

OMKOSTNINGER FOR KJØPER UTGJØR

1. Dokumentavgift til Staten – 2,5 % av kjøpesum. (Basert på prisantydning blir dokumentavgiften kr. 50 000)

2. …»

Ved en prisantydning på kr 2 500 000 som anført i salgsoppgaven utgjør 2,5 % dokumentavgift kr 62 500. Dette er etter Reklamasjonsnemndas syn med på å vanskeliggjøre tallforståelsen for kjøperen. Det kan ikke forventes at klageren skal ha avdekket feilen ved å kontrollregne beløpene.

I innklagedes brev til klageren av 2. juni 2008 heter det innledningsvis: «I forbindelse med ovennevnte kjøp, bekrefter vi å ha mottatt fullt oppgjør.» Senere fremgår det «fremkommer til rest kr 6.000,-«, som kreves innbetalt til megler.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning skal det ikke forekomme feil som opplysningene om dokumentavgiften i salgsoppgaven. Videre inneholder også kontrakten feil. Innklagede har dermed opptrådt i strid med god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda bemerker at det også i forhold til Reklamasjonsnemnda er begått feil fra innklagedes side. Det ovennevnte brevet av 2. juni 2008 er oversendt til Nemnda med datoen 2. november 2009, noe som gir et helt feilaktig inntrykk av saken.

Spørsmålet er om klageren dermed skal slippe å betale restbeløpet på kr 6 000. Det dreier seg her om en lovbestemt, offentlig avgift fastsatt av Stortinget. Normalt må en kjøper som raskt blir gjort oppmerksom på en slik feil som i denne saken, måtte betale det fulle beløpet. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning er det imidlertid i denne saken avdekket så mange feil, at det ikke kan kreves at klageren skal dekke restbeløpet på kr 6 000.Innklagede må slette sin sikring.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk og må slette sin sikring i eiendommen.