Klage nr:
133/09

Avgjort:
25.01.2010

Saken gjelder:
Meglers krav på vederlag

Foretakets navn:
Ihus Eiendomsmegling avdeling Lambertseter/Bekkelaget
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 25. januar 2010. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet


Saksfremstilling:


Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede. Tre timer etter avtaleinngåelsen angret klageren og sa opp oppdraget. Klageren har mottatt en faktura fra innklagede hvor det er satt opp fem timers medgått arbeid. Klageren er uenig i at innklagede har fakturert for befaring og telefonsamtale før oppdraget ble inngått.


Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.


Klageren anfører:

Klageren innkalte flere meglere på en gratis meglerbefaring. Det ble tydelig informert fra alle meglerne at dette var gratis og uforpliktende.

Mandag 31. oktober 2009 klokken 13.30 skrev klageren under oppdragsavtale med innklagede. Klageren anfører at hun angret og ønsket en annen megler. Hun sendte derfor en faks med oppsigelse klokken 16.30, tre timer etter at oppdraget ble undertegnet. Klageren var da innforstått med å betale for de utlegg og jobb som var påbegynt.

Klageren ble forundret da hun mottok en faktura på kroner 11.220 hvor det var satt opp fem timers arbeid. Klageren ser på det som urimelig da hun kun hadde vært kunde i tre timer. Klageren har mottatt et oppsett av beløpene der det fremgikk at klageren skulle betale for befaring og telefonsamtale før inngått oppdrag. Klageren ble aldri opplyst om at det skulle kostenoe.

Innklagede henviste til punktet i oppdragsavtalen om timebasert oppdrag. Klageren anfører at hun ikke valgte den modellen, men fastpris hvor det ikke står noe om betaling for befaring.

Klageren forholder seg til punktet i oppdragsavtalen der det står at dersom oppdrag sies opp skal oppdragsgiver betale alle påløpte kostnader. Ifølge klageren dreier det som om tre timer. Klageren mener det er helt urimelig å betale for befaring og telefonsamtaler i forkant av valg om megler, da dette ikke har blitt opplyst av innklagede.

Klageren mener det er brudd på «god meglerskikk» å ta betalt for alt før oppdraget ble signert. Hvis klageren skulle betale dette, måtte det ha blitt opplyst om. Klageren mener at det blir som om alle de andre meglerne på befaringen skulle sende klageren faktura på de timer de var innom.

Klageren ønsker en avklaring på om innklagede har brutt «god meglerskikk» og fastsettelse av hvor mye klageren skal betale til innklagede.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren mottok 19. november 2009 per telefon et tilbud om forlik av innklagede. Han ville redusere regningen med to timer og klageren fikk litt tid til å tenke på det. Klageren valgte å avslå tilbudet.

Etter at klageren avslo tilbudet hans, prøvde innklagede å ringe flere ganger de påfølgende dagene. Klageren syntes siste samtalen var såpass ubehagelig at hun valgte ikke å svare på disse telefonene.

Klageren ønsker rettferdighet i forhold til hva man har blitt enig om. Klageren mener at hun ikke kan akseptere å betale for noe hun ikke har blitt forespeilet eller for tid som ikke har blitt brukt på oppdraget.

Innklagede anfører:

Innklagede velger å fastholde kravet. Begrunnelsen er at innklagede mener at det fremkommer helt klart i oppdragsavtalen at de har rett på betaling for de faktiske medgåtte arbeidstimene samt påløpte kostnader, slik de har spesifisert tidligere til klageren.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder meglers krav på vederlag ved oppsigelse.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73.

Oppdragstakeren har krav på et rimelig vederlag for utført arbeid dersom oppdraget sies opp av oppdragsgiveren, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-5 tredje ledd. I oppdragsavtalen punkt 4 er det avtalt at innklagede har krav på timepris for faktisk medgått tid dersom oppdraget sies opp, oppad begrenset til kr 9 375 inkl mva (5 timer).

Tvisten gjelder om den faktisk medgåtte tiden også gjelder tid medgått før oppdragsavtalen ble underskrevet.

I spesifikasjonen av fakturaen er det nevnt befaring både i forkant av oppdragsinngåelsen, og ved underskrift av denne. Det fremgår imidlertid ikke av oppdragsavtalen at befaring før avtalen ble inngått, kan medtas. Reklamasjonsnemnda mener derfor at den første befaringen ikke kan belastes klageren.

Basert på innklagedes oppstilling i brev av 7. september 2009, må klageren betale for to timer og tre kvarter a kr 1 875/t pluss dekning av utlegg.

Konklusjon:

Innklagede har ikke krav på vederlag for arbeid utført før oppdragsavtalen ble inngått.