Klage nr:
150/09

Avgjort:
09.12.2009

Saken gjelder:
Budgivning

Foretakets navn:
Eiendomsmegler 1 Nord-Norge, avdeling Bodø
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 9. desember 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Cathrine Wæraas Temmerud, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Cecilie Asak, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren la inn et bud på en leilighet som ble formidlet gjennom innklagede som megler. Få minutter før akseptfristen var ute for et bud, la klageren inn et bud som var høyere. Budet ble sendt på faks. Innklagede så ikke dette budet før det andre budet var blitt akseptert.

Klageren ønsker at beklagelse og at innklagedes honorar for oppdraget skal tilfalle et nærmere angitt veldedig formål.

Klageren anfører:

Ved budrunden av salg av en leilighet ble klageren ved sms løpende orientert av innklagede om budutviklingen. Klokken 08.48 ble klageren orientert om høyeste bud som utløp klokken 09.00. Klokken 08.55 sendte klageren per telefaks et høynet bud med frist klokken 09.05.

Klageren hevder at dette budet ble ignorert av fordi innklagede mente det kom for sent. Senere ble begrunnelsen endret til at det ikke var fremsatt på riktig skjema. Klageren mener at ingen av forklaringene holder.

Klageren mener at budet ikke kom for sent, og finner ikke dekning for at det skulle ha vært fremsatt på spesifikt formular. Klageren mener at innklagede sannsynligvis unnlot å sjekke fakskanalen og hadde oppmerksomheten rettet mot andre forhold. Dette mener klageren er uprofesjonelt og klanderverdig

Innklagede anfører:

Innklagede ønsker å beklage at en av deres kunder dessverre ikke rakk å være med i budrunden, men mener at han har opptrådt i henhold til de lover og regler som gjelder på området.

Innklagede mener klageren ble fulgt opp på lik linje med de andre budgiverne. Klageren hadde gjennom flere runder hatt anledning til å legge inn bud eller gi beskjed om at han skulle komme med bud. Ikke på noe tidspunkt ble innklagede orientert om at klageren skulle legge inn bud, og han ble fulgt opp med løpende informasjon hele veien. Klageren ble i tillegg forsøkt oppringt ca. kl. 08.45, men da uten noe svar.

Klageren var informert om at det forelå et bud med akseptfrist til kl. 09.00. Da han uten å gi noen antydning ovenfor innklagede valgte å avvente med å innsende bud til 3-4 minutter før fristens utløp, må han etter innklagedes mening selv bære risikoen for at budet muligens ikke ville nå frem i tide. Det forelå ingen indikasjoner på at klageren ville komme med et bud.

Innklagede må formidle selgers aksept av et bud innen den akseptfrist selgeren har satt. Selgeren må ta stilling til budet i forkant av fristen og at innklagede må meddele budgiver selgers aksept av budet. Innklagede kan ikke se at han kunne ha gjort noe annerledes da man bare var 3-4 minutter fra akseptfristens utløp. Det er derfor viktig for innklagede å meddele selgers aksept til budgiveren før fristens utløp.

Ifølge kvittering på telefaks ankom budet fra klageren kl. 08.56, noe som innklagede hevder tilsier at budet ble synlig på faks ca. kl. 08.57. Innklagede satt da i telefon med budgiver og avklarte detaljer for aksept som måtte overbringes før kl. 09.00. Innklagede hadde før denne samtalen avklart med selgeren at han aksepterte høyeste bud. Det presiseres at budgiver må ha svar før 09.00, som er hans endelige akseptfrist.

Dessverre kom budet så sent at verken selgeren eller innklagede fikk kunnskap om budet, og selgeren ble orientert om at innklagede ikke fikk svar hos klageren. Innklagede presiserer igjen at verken innklagede eller selgeren på noe tidspunkt hadde fått informasjon om at det var et bud på vei fra klageren eller andre for øvrig. At et bud kom på feil skjema er ensidebemerkning fra innklagede og ikke noe argument fra innklagedes side for at budet ikke ble medtatt.

Innklagede fastholder at budgiver kom inn for sent, og at innklagede således ikke har noe ansvar ovenfor klageren.

Klagerens ytterligere bemerkninger:

Klageren mener at innklagedes tilsvar synes å indikere at klageren ikke hadde vist interesse. Klageren synes fire tekstmeldinger fra innklagede tyder på det motsatte.

Innklagede opplyste at han forsøkt å ringe klageren ca. 08.48, men dette hevder klageren at ikke stemmer. Klageren har ingen ubesvarte anrop i sin logg.

Klageren påpeker at det i tilsvaret opereres med uttrykket akseptfrist, mens det i SMS- en brukes frist. Klageren antar at det var den frist klageren skulle forholde seg til.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder misnøye med budrunden.

Reklamasjonsnemnda vil først bemerke at en budgiver ikke har noen rettighet i forhold til en meglers honorar. Dette beror på avtaleforholdet mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. Reklamasjonsnemnda kan derfor ikke gi klageren medhold i at innklagede skal overføre sitt honorar til veldedig formål.

Videre kan heller ikke Reklamasjonsnemnda bestemme at noen av partene skal gi en beklagelse. Reklamasjonsnemnda kan bare ta stilling til om innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk.

I henhold til forskrift om eiendomsmegling fastsatt av finansdepartementet av 23. november 2007 § 6-3, med hjemmel i lov om eiendomsmegling av 29- juni 2007 nr 73, plikter megleren å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.

Innklagede har holdt interessentene orientert om bud ved å sende sms. Partene er uenige i hvorvidt innklagede også forsøkte å ringe klageren før et annet bud ble akseptert.

Klageren har anført at han kl 0848 ble orientert om høyeste bud som hadde akseptfrist kl 0900. Han sendte selv bud kl 0855 uten at han på forhånd hadde gjort innklagede oppmerksom på at bud fra ham var underveis.

Det synes klart for Reklamasjonsnemnda at klageren selv må ta ansvar for at innklagede måtte forstå at han skulle komme med bud, og at han i alle fall måtte sørge for å meddele innklagede via andre kanaler at bud var undervis. Eiendomsmegleren er pålagt å sørge for aksept innen den gitte akseptfristen og kan derfor ikke klandres for sin håndtering i denne saken.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.