Klage nr:
156/09

Avgjort:
25.01.2010

Saken gjelder:
Feilaktig opplysninger om parkering

Foretakets navn:
IHus avd Grünerløkka

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 25. januar 2010. Nemnda har bestått av:


Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet


Saksfremstilling:


Klagerne har solgt en leilighet gjennom innklagede. Klagerne har etter salget betalt kjøperen kr. 24.000 i erstatning fordi det ikke ble opplyst i salgsoppgaven at parkeringsplass i garasjeanlegg, som fulgte med i salget, hadde egne månedlige utgifter. Klagerne krever at innklagede erkjenner økonomisk ansvar for dette.

Klagerne anfører:

Under kontraktsmøtet for salget av leiligheten kom det frem at kjøperen aldri hadde fått opplyst av innklagede at tilhørende parkeringsplass i parkeringshus har en egen fellesutgift, separat fra husleie på leiligheten som er solgt. Denne informasjonen fremgår heller ikke av salgsoppgaven. Klagerne mener at innklagede er ansvarlig for at salgsoppgaven ikke er korrekt og fullstendig.

Klagerne ønsker at innklagede skal erkjenne det økonomiske ansvaret for at dette ikke ble opplyst kjøperen.

Innklagede anfører:

I vedlegg til klagen ble det påpekt at innklagede på befaring hadde fått opplyst om felleskostnader på garasje. Innklagede anfører at dette ikke medfører riktighet og mener at klagerne må dokumentere disse påstandene. I den forbindelse viser innklagede til at takstmannen heller ikke hadde fått disse opplysningene og følgelig ikke hadde tatt med disse kostnadene i takstrapporten. Innklagede mener det faller på sin egen urimelighet at både innklagede og takstmann har mottatt opplysninger om felleskostnader på garasjen og at begge «glemte» dette. Påbefaringsrapporten har innklagede notert kr 1 700. Innklagede har også tatt utskrift av annonsen fra 2006 da klagerne kjøpte boligen som også viser fellesutgifter på kr 1729,-.

Forretningsfører har opplyst at felleskostnadene er 1 729,- per måned. Dette samsvarte med opplysningene både innklagede og takstmann fikk av klagerne på befaringen. Innklagede mener han har innhentet og kontrollert de faktiske forhold rundt månedlige felleskostnader så langt det synes rimelig.

Innklagede viser til at klagerne har gjennomgått salgsoppgaven og godkjent denne. Klagerne har flere steder kommet med bemerkninger om ting som ble rettet opp. En av bemerkningene var: «Parkering i garasjeanlegg i …gata.»

Etter innklagedes mening har klagerne gått nøye gjennom salgsoppgave og annonse, og korreksjonene viser dette. Det er også tydelig at klagerne har gått gjennom punktet vedrørende garasje. Klagerne burde etter innklagedes mening i den forbindelse gjort oppmerksom på at fellesutgiftene for garasjen ikke var opplyst i prospektet, dersom klagerne tidligere hadde husket å gi denne informasjonen til innklagede og takstmann.

Innklagede avviser klagernes krav.

Subsidiært gjør innklagede gjeldende at klagerne har fått en uberettiget høyere salgssum for boligen som man ikke ville fått dersom felleskostnadene for garasjen var blitt opplyst og at det derfor er klagerne som må tilbakebetale denne uberettigede fortjenesten. Dette underbygger innklagede med at klagerne har innrømmet skyld ovenfor kjøperen og betalt erstatningssummen på kr 24 000 direkte til kjøperen.

Klagernes ytterligere anførsler:

Innklagede ønsker dokumentasjon på at innklagede har fått opplyst om felleskostnader på garasje ved befaring av leilighet. Dette kan ikke klagerne gi, da dette var informasjon som naturlig nok ble gitt muntlig under befaring. Hva innklagede noterer seg er utenfor klagernes kontroll. Det er etter klagernes mening heller ikke vesentlig for spørsmålet om skyld, hvorvidt innklagede fikk med seg denne informasjonen på befaring; sakens kjerne er at det er innklagede som er den profesjonelle part, og som harfått i oppdrag å utforme et korrekt og utfyllende prospekt, og på den måten har den plikt å undersøke og opplyse om de faktiske forhold rundt månedlige fellesutgifter. Klagerne mener dessuten det burde være opplagt for innklagede at leilighet og garasje har separate fellesutgifter, da disse befinner seg i forskjellige gater og sameier.

Innklagede har nevnt at annonsen fra 2006 da klagerne kjøpte leiligheten viser fellesutgifter på kr 1 729. Det er riktig, men innklagede nevnte ikke at i samme prospekt fra 2006 står det spesifisert at leiligheten har en fellesutgift på
kr 1 729, mens garasjen har en fellesutgift på kr 400. Det er derfor naturlig å godkjenne at innklagede korrekt fører opp kr 1 729 som fellesutgift for leiligheten i prospektets forside.


Videre har innklagede påpekt at klagerne har gått nøye gjennom salgsoppgaven og korrigert opplysninger. Alle disse opplysningene var omtalt i salgsoppgaven, men de inneholdt feil. Den separate fellesutgiften til garasjen var overhodet ikke omtalt i salgsoppgaven, og ble derfor oversett av klagerne. Hadde den vært nevnt, men med feil beløp, og uten at klagerne hadde korrigert det, er klagerne enige i at innklagedes påstand om at klagerne feilaktig har godkjent utkastet til salgsoppgaven vært god nok.


Etter klagernes mening sier innklagede at da innklagede har gjort en feil ved å ikke inkludere opplysninger om separate fellesutgifter på garasje i prospektet, og klagerne godkjente prospektet, falt feilen over på klagerne. Dette mener klagerne er fullstendig urimelig.


For øvrig har innklagede anført at klagerne har innrømmet skyld ovenfor kjøperen og betalt erstatningssummen på
kr 24 000 direkte til kjøperen. Dette mener klagerne ikke stemmer. Klagerne anfører at de hele tiden, også ovenfor kjøperen, har hevdet at dette er innklagedes skyld. Klagerne godkjente, etter anmodning fra innklagede, at det ble holdt tilbake kr 24 000 fra salgssummen. Innklagede ga beskjed om at slik var sakens gang, og at innklagede og klagerne senere måtte avgjøre skyld og økonomisk ansvar.


Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede har aldri før sett salgsoppgaven fra 2006. Innklagede har på eget initiativ ved oppstart av oppdraget hentet en kopi av annonse som de hadde tilgjengelig.

Det er dessuten uriktig at klagerne kun har godkjent at det skal holdes tilbake kr 24 000. Beløpet ble etter klagernes instruks utbetalt kjøperen.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder om selgeren kan kreve at megleren dekker erstatning selger har betalt kjøper fordi det ikke ble opplyst i salgsoppgaven om at det knyttet seg månedlige utgifter til garasjeplassen som fulgte med leiligheten.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73.

Reklamasjonsnemnda behandler bare klage mot megleren. Forholdet mellom selgeren og kjøperen blir ikke behandlet.

Partene uttaler seg ulikt om hvorvidt klagerne opplyste innklagede om at det knyttet seg en utgift til parkeringsplassen som fulgte med boligen. Der partene forklarer seg ulikt om forhold som ikke kan dokumenteres kan ikke Reklamasjonsnemnda legge mer vekt på en parts forklaring enn den andre.

Parkeringsplassen som følger med leiligheten, er i et garasjeanlegg i en annen gate og et annet sameie. Det kommer dessuten klart frem av opplysningene innklagede selv har innhentet om fellesutgifter, at de ikke inkluderte garasjeleie. Reklamasjonsnemnda mener at innklagede burde ha forstått at det var svært sannsynlig at det knyttet seg løpende leieutgifter til denne garasjeplassen, og at innklagede burde ha undersøkt dette uavhengig av om klagerne på eget initiativ opplyste om garasjeleien.

I dette tilfellet har selger imidlertid godkjent salgsoppgaven og har således en opplysningsplikt. Selgerne var dessuten ut fra salgsoppgaven da de kjøpte leiligheten oppmerksom på at garasjeplass var angitt særskilt. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning kan selgerne i et slikt tilfelle ikke nå frem med et krav overfor innklagede.

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.