Klage nr:
059/09

Avgjort:
31.08.2009

Saken gjelder:
Meglers utlegg/vederlag, herunder betaling for takst

Foretakets navn:
SSF Eigedomsmekling AS
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 31. august 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Cecilie Asak, oppnevnt av Forbrukerrådet


Saksfremstilling
:


Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin eiendom. Klageren har mottatt regning fra takstmannen på taksering av eiendommen. Han mener dette ikke er avtalt i oppdraget og således ikke skal betales av ham.


Fagansvarlig hos innklagede er advokat.


Klageren anfører:


Klageren krever tilbakebetaling av taksthonorar. Klageren anfører at det ikke er medtatt noe taksthonorar i oppdragsavtalen som kostnad og det er heller ikke gjort muntlig avtale om dette. Takstmannen ble bestilt av innklagede uten at det var gjort noen avtale med klageren og med beskjed om at regning skulle sendes klageren. Innklagede har ifølge klageren hatt flere forskjellige usanne versjoner vedrørende takst.


Videre anfører klageren at innklagede var mer for kjøper enn for selger i forbindelse med bortkjøring. Klageren ba om dokumentasjon og forklaring på dette, uten å få det. Innklagede fastholdt likevel summen for oppgjør som klageren til slutt godtok for å få saken ut av verden.

Innklagede anfører:

Innklagede anfører at hans rutine medfører at dersom selgeren ikke har en takst som er ca seks måneder eller nyere, bes selgeren om å rekvirere takst. Det er tre frittstående takstmenn i området som innklagede bruker. Han oppgir telefonnummer og navn til takstmennene, så ringer selgerne til en av disse direkte og avtaler tid. Innklagede er da heller ikke til stede. Innklagedes kontor har ikke egen takstmann og rekvirerer heller ikke taksten. Takstmannen blir rekvirert av selgeren som sender faktura direkte til ham. Slik var det også i dette tilfellet. Klageren ringte og engasjerte en av de oppgitte takstmennene som kom og laget en takst og sendte faktura til klageren.

Da innklagede ikke har rutine med å legge ut for honorar til takst er det heller ikke inntatt i oppdragsavtale.

Innklagede har til nå ikke sett eksempler på at megleren dekker utgifter til takstmann ved gjennomført salg. Dersom eiendomsmegleren har lagt ut for takst, blir slike utlegg trukket i oppgjøret til selgeren. Dette vet klageren ifølge innklagede. Uansett forstår innklagede ikke logikken i klagen, og spør om klageren mener at innklagede ved gjennomført salg skal betale taksten. Dersom klageren mener det er grunnlag for at innklagede skal dekke utgifter til takstmann, må han føre bevis for at innklagede har påtatt seg dette ansvaret. Det har klageren ikke gjort.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren viser til diverse e-poster fra innklagede hvor det fremgår både at innklagede og at klageren har rekvirert taksten;

9. mars 2009: «Vi formidlet kontakt mellom selger og takstmann. Det er vår faste rutine. Så også her. Selger engasjerer takstmannen.»

16. mars 2009: «Ja. Takst: her har vi fast rutine hos oss som vi har hatt i alle år. Uansett resultat må selger betale for den. Det er en sak mellom takstmann og selger. Vi oppgir flere telefonnummer og navn på takstmenn. Selgeren engasjerer takstmannen, vi bare formidler kontakt. Så også her. Vi presiserer vår nøytralitet og har 4-5 takstmenn vi står fritt overfor og bruker om en annen. Nevner at det har aldri vært problem i andre saker og blir opplyst til selger i innledningen av saken.»

24. mars 2009: «jeg skal prøve å presisere vår argumentasjon: Takstmannen er formidlet av oss, men har en avtale med huseier og sender faktura til huseier. Noen megler har systemer med egne takstmenn som de legger ut for og som så blir trukket fra i oppgjøret. Det har ikke vi. …»

Klageren anfører at innklagede må dokumentere at han har en avtale med huseier som han skriver i sitt svar

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder påstand om uberettiget trekk i oppgjør for betaling av honorar til takstmann.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr 73.

Utgifter som påløper ved salg av eiendommen og som skal trekkes i oppgjøret, skal fremgå av oppdragsavtalen. Det er ikke uvanlig at takst rekvireres og betales av selgeren direkte. I denne saken er det ikke avtalt i oppdragsavtalen at takst skal belastes i oppgjøret.

Reklamasjonsnemnda baserer seg på hva som kan dokumenteres skriftlig. Klageren hevder at innklagede har rekvirert taksten. Innklagede har forklart seg noe ulikt om hvem som har rekvirert taksten, men av innklagedes e-post av 24. mars fremgår at takstmannen er formidlet av innklagede, og at han har en avtale med huseier og sender faktura til huseier. Av dette synes det å fremgå at innklagede har opprettet kontakt mellom klageren og takstmannen. Taksten viser imidlertid at klageren er oppdragsgiver.

Der hvor partene forklarer seg ulikt, og forholdet ikke er skriftlig dokumentert, kan ikke Reklamasjonsnemnda tillegge den ene partens forklaring større vekt enn den andres. Reklamasjonsnemnda kan etter dette ikke gi klageren medhold.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.