Klage nr:
005/10

Avgjort:
25.03.2010

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen

Foretakets navn:
Privatmegleren Panorama
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 25. mars 2010. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klagerne har kjøpt bolig gjennom innklagede foretak. Bindende avtale mellom klagerne og selgeren ble inngått, uten at overtakelsesdato var avtalt. Klagerne hevder å ha et blitt påført ekstrautgifter ved at overtakelsen ble gjennomført senere enn de hadde forutsatt, og mener innklagede er ansvarlig for dette.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klagerne anfører:

Klagerne ønsker å avklare innklagedes ansvar for at det har oppstått konflikt mellom klagerne og selgeren ved at bindende avtale om kjøp av bolig ble inngått uten at overtakelsesdato ble avtalt.

Klagernes bud ble akseptert uten at overtakelsesdato var avtalt. Dette bekreftes i akseptbrevet fra innklagede 25. oktober 2009: «… overtakelse etter nærmere avtale, og vi bekrefter med dette at budet er akseptert av selger. Det er dermed inngått en bindende avtale mellom deg/dere og selger.»

Klagerne hevder at selgeren i utgangspunktet ikke ville overlevere huset før 1. mai 2010. Innklagede bidro ikke til avklaring av dato for overtakelse. Klagerne måtte søke juridisk bistand for å få tilgang til boligen. Selgeren aksepterer nå å overlevere 8. mars 2010.

Klagerne hevder at den sene overleveringen har medført at de har måttet dele opp ombygging av boligen, og at dette har fordyret prosessen. Klagerne hevder også at de har pådratt seg unødige finanskostnader ved lang mellomfinansiering frem til overtakelse. Klagerne har bundet et beløp på kr. 700.000 fra 1. oktober 2009 Klagerne har heller ikke kunnet planlegge salg av egen bolig før de med sikkerhet visste nå de fikk overta den nye boligen.

Av vedlegg til klagen fremgår det om hendelsesforløpet:

Klagerne anfører at det i budskjema stod at de skulle oppgi ønsket overtakelsesdato, men at det i salgsoppgaven lå en egenerklæring fra forsikringsselskapet hvor selgerens nye adresse var opplyst. I salgsoppgaven stod det også «overtakelse etter avtale». Klagerne var derfor av den oppfatning at selgeren hadde overtatt ny bolig og at klagerne kunne overta raskt. Klagerne valgte derfor samme formulering om «etter avtale» om overtakelsesdato for å komme tilbake til dette spørsmålet dersom kjøpet ble aktualisert.

Klagerne ringte innklagede i forkant av kontraktsmøtet og anmodet om at de ønsket å få fastlagt en dato for overtakelse innen kontraktsmøtet. Klagerne fikk da opplyst av innklagede at overtakelse nok ikke kunne finne sted før etter nyttår, ettersom selgeren ennå ikke hadde avklart overtakelse av egen bolig.

Klagerne foreslo for innklagede at de kunne ta en prat med selgeren, som de følte at de hadde fått en god dialog med. Klagerne og selgeren møttes hjemme hos selgeren. Da klagerne fortalte at innklagede hadde sagt at overtakelse først kunne skje etter nyttår, fikk klagerne vite av selgeren at han ønsket å overlevere først 1. mai 2010 grunnet usikkerhet om overtakelse av ny bolig. I den nye boligen skulle det gjøres omfattende ombygging som måtte ferdigstilles før han kunne flytte inn.

Klagerne ga da uttrykk for at de neppe ville ha kommet på visning dersom dette var kjent, men at de ville forsøke å finne en løsning. Klagerne foreslo at de kunne strekke seg til å overta senest 15. mars 2010 mot at de fikk gjennomført ombygging av kjelleren før overtakelsen. Selgeren skulle avklare forhold til sin nye bolig, og gi beskjed om han kunne finne en løsning innenfor denne rammen.

En uke senere, den 6. oktober 2009, mottok klagerne kontraktsforslag fra innklagede med overtakelse 6. april 2010 samt en lang rekke betingelser for gjennomføring av arbeider i huset før overtakelse. Dette ble avvist av klagerne. Konfliktnivået mellom klagerne og selgeren økte, og klagerne ba innklagede involvere seg. Innklagede ønsket ikke å involvere seg, og klagerne måtte søke juridisk bistand for å sikre seg sine rettigheter.

Klagerne anfører at innklagede også håndterte oppdraget ved kjøp av selgerens nye bolig, og har hatt førstehånds kjennskap til eventuelle problemer knyttet til overtakelse av dette objektet. Dette har aldri blitt formidlet til klagerne.

Innklagede anfører:

Klagerne var på visning 20. september 2009 og 21. september 2009. Etter avholdt visning hadde selgeren og klagerne to timers direkte kontakt, uten innklagedes tilstedeværelse. I budet som klagerne innga, stod det ikke presisert tidspunktet for ønsket overtakelse til tross for at det i prospektet stod: «… Etter avtale. Angi ønsket overtakelse i ditt bud!».

Innklagede har som rutine å avklare overtakelse før budaksept. Spørsmålet om overtakelse ble tatt opp før aksept av bud. Men både kjøperne (klagerne) og selgeren fastholdt at det skulle han komme tilbake til og at dette ikke var noe tema. Innklagede formidlet dette videre til begge parter, og de aksepterte dette. Innklagede anfører at partene var enige om at det var et vilkår for avtalen at overtakelse skulle avtales ved et senere tidspunkt, og dette ble godtatt før aksept av bud.

Innklagede mener at han ikke hadde noen grunn til å stoppe handelen, som var klart ønsket av både klagerne og selgeren. Avtalen mellom klagerne og selgeren ble det referert til i akseptbrevet. Innklagede hevder at det er utenfor hans kontroll at partene i ettertid ikke synes å være enige om overtakelsen.

Selgeren og klagerne hadde et møte hjemme hos selgeren 24. september 2009 hvor de hadde til hensikt å bli enige om overtakelse. Innklagede tilbød seg å være med på dette møtet, men ble fortalt av klagerne at det ikke var nødvendig. Innklagede mener at han da ble holdt utenfor prosessen.

Klagerne bekreftet i e-post at overtakelse senest burde finne sted 15. mars 2010. Endelig overtakelse er satt til 8. mars 2010.

Innklagede holder fast ved forholdet om at klagerne og selgeren var enige, før aksept av bud, om at overtakelsesdato var noe de skulle bli enige om. Innklagede mener forholdene klagerne har anført om planlagt ombygging, salg av egen bolig og bundet egenkapital ligger utenfor denne saken.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder meglerens ansvar for at det oppstod uenighet mellom kjøper og selger om tidspunktet for overtakelse etter at bindende avtale var inngått.

Forholdet mellom kjøperne (klagerne) og selgeren vil ikke bli behandlet.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73.

Avtale om kjøp av bolig ble inngått uten at tidspunktet for overtakelse var avtalt. Dette er en vesentlig del av avtalen, og manglende enighet om dette punkt kan ofte føre til at bindende avtale ikke anses inngått. Etter Reklamasjonsnemndas syn har megleren en generell plikt til å oppfordre partene til å klargjøre tidspunktet for overtakelse i forbindelse med aksept av bud, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3 (2).

I denne saken sto det i prospektet om overtakelse «… Etter avtale. Angi ønsket overtakelse i ditt bud!». Innklagede har dermed søkt å få partene til å avklare tidspunktet for overtakelsen før bud ble akseptert. Innklagede har også i ettertid forsøkt å oppfordre partene til å avklare overtakelsestidspunktet. At overtakelsestidspunktet ikke var avklaret, fremgår med uthevet skrift av akseptbrevet av 25. september 2009. Reklamasjonsnemnda finner dermed ikke grunnlag for å kritisere innklagede for manglende avklaring av tidspunktet for overtakelse.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det er dokumentert at innklagede var klar over at selgeren ikke ønsket overtakelse før 1. mai 2009.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.