Klage nr:
007/10

Avgjort:
25.03.2010

Saken gjelder:
Misnøye med meglers vurdering av marked og pris.

Foretakets navn:
OBOS Eiendomsmeglere avd Hammersborg
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 25. mars 2010. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å forestå salg av sin andelsleilighet. Oppdragsavtalen er datert 26. november 2008. Klageren er misfornøyd med arbeidet innklagede har utført og ønsker at oppdragsavtalen annulleres med tilbakevirkende kraft.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren ønsker at oppdragsavtalen skal annulleres med tilbakevirkende kraft på grunn av bristende forutsetninger for avtalen.

Klageren mener at forutsetninger som forelå ved kontraktsinngåelsen, ikke er oppfylt. Hun hevder at innklagedes forventninger, analyser og vurderinger har vært uriktige i den grad at kontrakten klageren inngikk var på feil premisser. Klageren mener hun ikke ville vurdert å forsøke å selge sin leilighet i det aktuelle tidsrommet – og dermed heller ikke inngått noen kontrakt med innklagede – dersom hun hadde fått presentert en realistisk vurdering av markedet og muligheter for salg.

Klageren hevder videre at innklagedes påstander om egen faglig kompetanse, kjennskap til området, kvartalet og markedet generelt enten har vært svært overdrevne, eller så har innklagede unnlatt å bruke denne kunnskapen og kompetansen i forbindelse med salg av klagerens leilighet.

Klageren anfører videre at innklagedes arbeid med oppdraget har vært meget slett. Klageren mener innklagede har vist en påfallende mangel på interesse for oppdraget etter at oppdragsavtalen ble undertegnet, og klageren har selv hatt et betydelig arbeid med å møtte følge opp innklagede og kontrollere at hver minste ting skulle foregå slik som avtalt. Klageren hevder at innklagede har gjort seg skyldig i en lang rekke unnlatelser, forglemmelser, feil og underlige handlinger, og har vist tvilsom dømmekraft ved flere anledninger.

Klageren anfører at innklagede har avslått hennes klage, men ikke gitt begrunnelse for dette til tross for gjentatte forespørsler. Videre opplyser klageren at innklagede har frafalt deler av kravet mot klageren på grunn av manglende dokumentasjon.

Innklagedes krav mot klageren er på kr. 14 279.

Innklagede anfører:

Klageren ønsker annullering av avtalen med tilbakevirkende kraft på grunn av bristende forutsetninger for avtalen.

Klageren har hevdet at hun ikke ville inngått avtale om hun hadde fått presentert en realistisk vurdering av marked og muligheter for salg. Innklagede anfører at markedet høsten 2008 og vinteren/ våren 2009 var forholdsvis vanskelig. Takst ble av uavhengig takstmann satt til totalpris kr. 2 200 000. Klageren hadde da mulighet til å trekke oppdraget ved dette tidspunktet, med minimale kostnader. Innklagede vil påpeke at en takst på ingen måte er å betrakte som noen salgs-/prisgaranti.

Klageren stilte spørsmål til innklagedes kompetanse. Innklagede ønsker å opplyse om at han har flere års erfaring ved foretaket og god lokalkunnskap i området.

Klageren har påstått at innklagede har vist en påfallende mangel på interesse for oppdraget. Innklagede kjenner seg ikke igjen i dette. Innklagede mener en god del korrespondanse per e-post bekrefter innklagedes interesse for oppdraget. Videre anfører innklagede at det først er ved salg at han ville hatt krav påprovisjon.

Innklagede opplyser at han ikke har fakturert verken for tilrettelegging kr. 4 900 eller timehonorar for utført arbeid til kr. 9 375. Dette til tross for at innklagede har utført mange timers arbeid med oppdraget og oppfølging av interessenter.

Innklagede begrunner avslaget om klagerens krav om annullering av avtalen, med at innklagede mener oppdraget er gjennomført og behandlet i henhold til inngått avtale og god meglerskikk. Innklagede mener å ha rett til dekning av sitt krav på kr. 14 279.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder spørsmålet om en oppdragsavtale kan annulleres med tilbakevirkende kraft.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73.

Klageren har hevdet at avtalen må annulleres med tilbakevirkende kraft med grunnlag av læren om bristende forutsetninger.

Etter Reklamasjonsnemndas syn kan klagen ikke føre frem. Det klare utgangspunktet er at den som inngår en kontrakt, selv bærer risikoen for sine egne forutsetninger. Det er ikke eiendomsmegleren som bærer risikoen for at en eiendom lar seg selge til en pris som selgeren vil akseptere. At eiendommen viste seg å være vanskeligere å selge enn selgeren hadde sett for seg, gir ikke selgeren rett til å kreve at eiendomsmegleren skal avstå fra å kreve betaling for den innsatsen han har gjort.

Det er heller ikke dokumentert at innklagede i forbindelse med inngåelsen av oppdragsavtalen har opptrådt på en slik måte at han har ført klageren bak lyset, med den konsekvens at klageren kunne gått fra oppdragsavtalen med hjemmel i avtaleloven § 33.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.