Klage nr:
010/10

Avgjort:
25.03.2010

Saken gjelder:
Feilaktige/mangelfulle opplysninger om fellesutgiftene

Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS Tønsberg
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 25. mars 2010. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en andelsleilighet som var til salgs gjennom innklagede som eiendomsmegler. Det var opplyst i salgsoppgaven at bl.a. bredbånd var inkludert i felleskostnadene. Dette har i ettertid vist seg å være feil.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Salgsoppgaven sier at internett er inkludert i fellesutgiftene. Ved overtakelsen fikk klageren oppgitt av selgeren at hun kunne ringe Norsk fibernett for å få passord, og så bare logge seg på. Dette stemte ikke. Innklagede skal i møte med klageren og hennes far ha sagt at han ikke sjekket med selgerne om internett var inkludert, og selgerne hadde glemt å opplyse det. Innklagede sa at han hadde tatt utgangspunkt i det forretningsføreren skrev.

I samme møte skal det ha blitt sagt at dette var noe som selgerens eierskifteforsikring ville dekke. Klageren forstår ikke hvorfor en feil i salgsoppgaven er noe som dekkes av selgerens eierskifteforsikring. Hun mener at dersom forretningsføreren har vært uklar i sin opplysning eller at innklagede har tolket feil, er dette noe han må rydde opp i.

Klageren har bedt om å få dekket internettkostnader i fem år, totalt kr 9 000. Dette er avvist av innklagede under henvisning til eierskifteforsikringen.

Innklagede anfører:

Det fremkommer i opplysninger mottatt fra forretningsføreren at månedligefelleskostnader inkluderer bl.a. utgifter til vaktmester, varmt vann, rengjøring av fellesarealer, div. bredbånd/TV. Samme opplysning fremkommer i salgsoppgaven under «Felleskostnader», i tillegg til at felleskostnadene også inkluderer kommunale avgifter og byggeforsikring. Innklagedes saksbehandler har riktignok utelatt «div.» bredbånd, slik at det i salgsoppgaven står «bredbånd». Salgsoppgaven er godkjent av selgeren.

På denne bakgrunn kan innklagede ikke se å ha opptrådt på en slik måte at det gir grunnlag for erstatning fra hans side.

Klageren ble anmodet om eventuelt å ta kontakt med eierskifteforsikringsselskapet for å søke dekning for et eventuelt krav mot selgeren.

Klagerens ytterligere anførsler:

Å utelate «div.» bredbånd og skrive bare bredbånd, er å føre klageren bak lyset.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder meglers ansvar for feilopplysninger i salgsoppgaven om at kostnader til bredbånd var inkludert i felleskostnadene.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr 73.

Reklamasjonsnemnda behandler ikke forholdet til selgeren eller hans eierskifteforsikringsselskap.

Eiendomsmeglingslovens § 6-7 omhandler hvilke opplysninger som skal gis til kjøperen for handel sluttes. Annet ledd punkt 11 lyder «spesifikasjon over faste løpende kostnader,». Innklagede har på vanlig måte kontaktet forretningsføreren for å få opplysninger om eiendommen. Opplysningene er brakt videre i salgsoppgaven. Salgsoppgaven er godkjent av selgeren. Reklamasjonsnemnda kan ikke ut fra den mottatte dokumentasjonen se at innklagede hadde noe grunnlag for å reise spørsmål ved opplysningen som er gitt av forretningsføreren vedrørende felleskostnader og hva de dekket. Det er derfor ikke grunnlag for å kritisere innklagede for at han ikke undersøkte nærmere hva som var korrekt.

At ordet «div.» ble utelatt foran bredbånd, kan ikke ses å ha hatt noen betydning for sakens utfall.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.