Klage nr:
012/10

Avgjort:
25.03.2010

Saken gjelder:
Meglers krav på dekning av vederlag og utlegg

Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS Lillestrøm
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 25. mars 2010. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin leilighet. Oppdragsavtale er inngått 6. oktober 2009. Kjøpekontrakten er datert 3. desember 2009 med avtalt overtakelse 17. desember 2009. Faktisk overtakelse var ifølge klageren 9. desember 2009. Klageren mener at innklagede har trukket for mye i oppgjøret.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Innklagede foresto salget av klagerens leilighet. I henhold til kontrakt var det ifølge klageren enighet om at hun skulle betale en pris på rundt kr 45 000 uten «skjulte kostnader». Beløpene i avtalen utgjør kr 37 909, i tillegg faktura direkte til klageren fra forretningsføreren vedrørende forkjøpsrett kr 3 440 og direkte til henne faktura fra takstmann kr 3 750. Dette utgjør til sammen kr 45 099. Klageren fikk aldri noen faktura, men innklagede trakk penger direkte fra oppgjøret og i tillegg kr 17 471,51 mer enn hva kontrakten tilsier. Klageren krever å få tilbakebetalt pengene sine.

Leiligheten var en liten ettroms leilighet og klageren fikk flere tilbud på rundt kr 50 000, hun valgte innklagede da han var litt rimeligere. I e-post til innklagede hvor klageren klaget på dette, ble beløpet redusert med kr 4 425. Etter møtet med innklagede senere samme uken, ble beløpet redusert med kr 5 891. Dette er ikke holdbart, klageren anfører at en kontrakt er en kontrakt og hun krever pengene sine tilbake.

Klageren anfører videre at hun måtte kontakte innklagede ca tre uker etter underegnet avtale og få den tilsendt på e-post. Kvittering for oppgjøret måtte klageren også ringe for å få. Hun skal da ha fått beskjed om at den ble postlagt samme dag. Etter nesten en uke uten å ha mottatt noen kvittering i posten, ringte klageren og purret, hun fikk den da oversendt pere-post. Den som ifølge innklagede var sendt per post, har klageren fremdeles ikke fått. Denne kvitteringen er et sammensurium av poster og store deler av postene er for klageren ukjente begrep som ikke er nevnt i kontrakten. I møtet fikk klageren en ny kvittering fra innklagede med andre beløp. Det er mye rot.

I tillegg ble det skrevet en egen klausul i kjøpekontrakten om at kjøperen skulle betale resthusleie. Da denne ennå ikke har kommet, har klageren purret på innklagede tre ganger per telefon for å få pengene utbetalt. Det at innklagede har tatt penger fra henne før hun har fått ferdig tjeneste fra ham, mener klageren er dårlig kundeservice.

Innklagede anfører:

Klageren solgte sin leilighet gjennom innklagede og etter vanlig praksis i bransjen ble provisjon og utlegg som innklagede hadde hatt i forbindelse med salget, trukket av kjøperens innbetaling. I oppgjørsoppstillingen datert 5. januar 2010, fremkommer en detaljert oppgjørsoppstilling.

Klageren klaget direkte til innklagedes saksbehandler den 19. januar 2010 og det ble avholdt et møte på innklagedes kontor med klageren den 22. januar 2010.

Etter møtet ble saken gjennomgått av saksbehandleren og fagansvarlig ved kontoret. Fordi oppdragsavtalen ikke inneholdt alle kostnadene som var oppført i oppgjørsoppstillingen til klageren, ble det besluttet å tilbakeføre kr 5 891 til klageren. Beløpet ble tilbakeført 8. februar 2010.

De kostnadene som klageren har betalt, er i henhold til oppdragsavtalen og annonseavtale datert 6. oktober 2009. Innklagede beklager at det var avvik i oppdragsavtalen/annonseavtalen og oppgjørsskjema i forbindelse med oppgjøret. Innklagede mener at han allerede har rettet opp i denne misforståelsen og anser i utgangspunktet saken som avsluttet, med mindre Reklamasjonsnemnda har andre synspunkter i saken.

Klagerens ytterligere anførsler:

Etter å ha lest innklagedes tilsvar, anfører klageren at det er flere punker som ikke samsvarer med hennes oppfatning av saken.

Klageren anså innklagede som den profesjonelle parten. I det første møtet spurte klageren innklagede flere ganger om totalsummen ble ca kr 45 000 (uten skjulte kostnader). Ifølge klageren ble dette bekreftet av innklagede flere ganger. Hun føler seg grundig lurt.

Overtakelsen fant ikke sted 17.desember 2009 som det fremkommer av tilsvaret, men 9. desember. Klageren refererer da til overtakelsesprotokollen og at det faktisk skjedde den datoen, samtidig som det var enighet med kjøperen om at han skulle betale resthusleien på kr 1 500 direkte til klagerens konto. Klageren hadde allerede betalt husleien for hele desember måned. Disse pengene har ennå ikke blitt kreditert klagerens konto og hun har purret flere ganger på innklagede vedrørende dette.

Klageren og hennes samboer hadde tenkt å selge den leiligheten de bor i etter salget av klagerens leilighet. Da klagerens saksbehandler var sykmeldt, kontaktet hun megler nr 2 som hadde vært med på siste del av klagerens salg. Det ble avtalt at han skulle komme for en verdivurdering av leiligheten tirsdag 12. januar 2010. Han kom ikke og da klageren kontaktet ham dagen etter skal ha sagt at det hadde skjedd en misforståelse.

I tilsvaret står det at det ble besluttet å tilbakeføre kr 5 891 etter møtet 22. januar 2010. Dette ble overført 8. februar 2010. I tillegg fikk klageren tilbakeført kr 3 440 den 9. februar 2010. Dette siste beløpet står det ingenting om.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder meglers krav på dekning av utlegg og vederlag.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr 73.

Reklamasjonsnemnda behandler ikke forholdet mellom klageren (selgeren) og kjøperen, da dette forholdet er utenfor Nemndas virkeområde. Det er i overtakelseserklæringen notert at kjøperen skal betale husleie med kr 1 500 til klagerens konto. Dette er en avtale som ble gjort mellom kjøper og klageren ved overtakelsen. Mislighold av inngått avtale om husleiebetalingen er et forhold mellom avtalepartene.

Reklamasjonsnemnda baserer seg bare på hva som kan dokumenteres skriftlig og kan ikke ta stilling til klagerens påstand om at det var inngått en muntlig tilleggsavtale vedrørende totale kostnader for oppdraget.

Reklamasjonsnemnda har merket seg at innklagede påberoper seg «vanlig praksis i bransjen» for at provisjon og utlegg som innklagede hadde hatt i forbindelse med salget, ble trukket av kjøperens innbetaling. For ordens skyld vil Reklamasjonsnemnda påpeke at det er i henhold til eiendomsmeglingsloven § 7-4 tredje ledd må avtales særskilt etter at handel er kommet i stand dersomoppdragstakeren skal ha rett til å dekke sitt krav på vederlag i klientmidler som tilhører oppdragsgiveren.

Reklamasjonsnemnda har under saksforberedelsen innhentet kopi av kjøpekontrakten. Det er i kjøpekontraktens punkt 3, 8. avsnitt avtalt at innklagede kan trekke sitt tilgodehavende av første innbetaling fra kjøperen. Klageren synes å mene at innklagede trakk sitt tilgodehavende uten hennes samtykke ved sin formulering «de trakk penger direkte fra oppgjøret mitt». Dette stemmer ikke. Avtale om at innklagede skal ha rett til å dekke sitt tilgodehavende av forskuddet er i tråd med eiendomsmeglingsloven § 7-4 tredje ledd.

Avregningen datert 18. januar 2010 inneholdt svært mange feilføringer og korreksjoner på disse, samt noen poster som ikke var nedfelt i oppdragsavtalen. En slik oppstilling er egnet til å forvirre og burde vært renskrevet før utsendelse. I tillegg inneholdt den mange feil.

Når det gjelder påstanden om at innklagede hadde fakturert kr 17 471,51 mer enn avtalt, vil Nemnda bemerke at det er tilbakeført fra innklagede kr 3 440 og kr 5 891. Sammenholdes oppdragsavtalen og oppgjørsoppstillingen, tyder det på at følgende poster som er belastet i oppgjørsoppstillingen den 18. januar 2010, ikke er avtalt eller er dobbeltført:

· Infoland kommunale opplysninger kr 1 350

· Attest fra Brønnøysund kr 75

· Infoland kommunale opplysninger kr 910

· Eierskifteforsikring kr 3 960 (derav refundert kr 1 680)

· Markedspakke, grunnpakke belastet både 12. oktober 2009 og 5. januar 2010 kr 6 900 (- skulle vært belastet bare én gang)

· Boliginformasjon kr 1 350 + kr 116 (i oppgjørsavtalen kanskje oppført som omkostninger til forretningsfører med kr 1 500)

Summen av disse postene utgjør kr 11 515. Innklagede har tidligere tilbakebetalt kr 9 331 og selgerens (klagerens) resttilgodehavende blir da kr 2 184.

På bakgrunn av de mange feil som forekommer i oppgjørsoppstillingen, herunder belastning av poster som ikke er avtalt i oppdragsavtalen, mener Reklamasjonsnemnda at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk og må tilbakebetale kr 2184.