Klage nr:
053/10

Avgjort:
30.06.2010

Saken gjelder:
Meglers krav på dekning av utlegg

Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom avdeling Jessheim
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 30. juni 2010. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin hytte. Oppdragsavtale ble inngått 23. september 2008. Klageren er misfornøyd med innklagedes utførelse av oppdraget.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren ønsker ikke å betale faktura fra innklagede for en tjeneste han mener han ikke har fått.

Innklagede har hatt i oppdrag å selge klagerens hytte. Innklagede holdt ikke avtaler. Han har ikke tatt kontakt med mulige kjøpere etter visning, og ikke ringt interessenter tilbake når de forsøkte å ringe han.

Innklagede lot ikke klageren godkjente salgsoppgaven, og laget først en salgsoppgave i sort/hvitt. Etter at det ble klaget på dette, fikk klageren en salgsoppgave med så dårlige bilder at det nesten ikke var mulig å se motivet. Dette ble aldri rettet opp.

Innklagede hadde lagt inn feil adresse på FINN.no, og dette ble ikke rettet opp før etter første visning. Annonsen ble dessuten fjernet uten at klageren fikk noen beskjed om dette.

Innklagede anfører:

Oppdraget ble inngått 23. september 2008. Visninger ble gjennomført i oktober og november 2008, samt mars 2009. Eiendommen ble ikke solgt. Det ble reklamert på krav om dekning av utlegg i forbindelse med salgsforsøket.

Innklagede beklager at han ikke klarte å komme til et godt salgsresultat for klageren, men tilbakeviser at dette skyldes dårlig meglerarbeid fra innklagedes side. Det kan ha vært enkeltting som kunne vært løst smidigere eller bedre, men innklagede mener at dette ikke er årsaken til at eiendommen ikke ble solgt. Innklagedes påstand er at salgsoppdraget har blitt gjennomført godt innenfor de retningslinjer som er gitt for eiendomsmeglingstjenester og etter avtale med oppdragsgiver.

Oppdraget er basert på provisjonsbetaling, og innklagede anfører at klageren og innklagede har hatt felles interesse i at eiendommen ble solgt. Innklagede har derfor strukket seg lenger enn avtalt for å komme til et godtresultat. Salgsoppdraget ble fortsatt lenge etter oppdragsperiodens utløpsdato. Nye bilder og nye trykte salgsoppgaver ble bestilt for innklagedes regning. Markedsføringen av eiendommen ble fornyet for å få en mer attraktiv plassering på internett og på innklagedes utstillingssteder.

Seks måneder etter at fornyet salgsmateriell ble produsert, avsluttet innklagede salgsarbeidet og sendte faktura til klageren. Begrunnelsen for dette var blant annen at innklagede oppfattet at klageren ikke lenger var interessert i hans forslag til tiltak for å få solgt eiendommen, og at det antagelig var fornuftig for klageren å kontakte en annen eiendomsmegler som kunne arbeide med salget med «nye øyne».

Innklagede stiller seg uforstående til klagerens påstand om at det har blitt fakturert for en tjeneste han ikke har fått. Det fakturerte beløpet er utlegg som er påbeløpt under salgsoppdraget, samt tilretteleggingsgebyr. Utleggene har innklagede forskuddsbetalt på vegne av klageren. Grunnboksutskrift og kommunale opplysninger er hentet inn. Tilrettelegging dekker innklagedes arbeid frem til salgsstart – salgsoppgave er skrevet og eiendommen har vært ute for salg.

Innklagede har forsøkt å forlike saken med klageren ved å redusere sitt krav med kr 3 900,- tilsvarende tilretteleggingsgebyret. Dette tilbudet har blitt avvist fra klageren.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder meglers krav på dekning av utlegg.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73.

Klageren mener at han ikke har plikt til å betale utlegg, fordi han er misfornøyd med innklagedes håndtering av oppdraget. Reklamasjonsnemnda vil påpeke at forsømmelse av et inngått oppdrag, kan føre til at meglers krav på vederlag settes ned eller faller helt bort. I dette tilfellet har innklagede frafalt sitt krav på vederlag og tilretteleggingsgebyr. Han har også besørget nye bilder for egen regning. Saken er for øvrig uansett ikke tilstrekkelig dokumentert til at Reklamasjonsnemnda kan ta stilling til påstanden om at innklagede har håndtert oppdraget på en så kritikkverdig måte at det gir klageren krav på erstatning utover dette.

Reklamasjonsnemnda vil imidlertid påpeke at kvaliteten på salgsoppgavens layout synes svært dårlig. Videre mener Reklamasjonsnemnda at feil som er begått i denne saken, for eksempel feil adresse på internettannonsen og skifte av meglerkontor eller saksbehandler uten å gi informasjon, ikke skal forekomme.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk. Klageren gis for øvrig ikke medhold.