Klage nr:
057/10

Avgjort:
26.05.2010

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen

Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom Tromsø
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 26. mai 2010. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en leilighet som var til salgs gjennom innklagede som eiendomsmegler. Første bud ble gitt 12. januar 2010. Budet ble akseptert og kjøpekontrakt er undertegnet 14. januar 2010. Overtakelse var 1. mars 2010. Det har i ettertid oppstått en uenighet mellom partene om hvorvidt vaskemaskin og tørketrommel skulle medfølge i «hvitevarer».

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Det var en budrunde på leiligheten og klageren aksepterte prisen forutsatt at hvitevarene var inkludert. Dette ble ifølge klageren bekreftet av innklagede på mobiltelefon og avtale var gjort. I kontraktsforslaget som klageren fikk fra innklagede noen dager senere, var ikke vaskemaskin og tørketrommel med, ogklageren sendte en tekstmelding til innklagede om dette. Klageren anfører at han i meldingen skrev oppvaskmaskin og tørketrommel, men at det måtte være innlysende for innklagede at klagerne tenkte vaskemaskin og tørketrommel. Det sto dessuten oppvaskmaskin i kontraktsforslaget, og man etterlyser jo ikke det som står der.

Innklagede svarte ifølge klageren at dette var med i hans versjon, men måtte være utelatt i kontraktsforslaget klageren hadde fått. Klageren anså dette som fullgodt og regnet med at det var til å stole på. Dette er bekreftet to ganger, først per telefon og så i tekstmelding fra innklagede.

Klageren tok dette opp ved kontraktsmøtet, og selgeren hevdet at hun ikke hadde akseptert at vask/tørk var inkludert. Dette var sikkert riktig, men overfor klageren hadde innklagede gjort klart at det var med, men nå mente innklagede at dette måtte bero på en misforståelse.

Klageren mente at det var innklagedes oppgave å ordne opp i dette. Han ville ikke skrive under papirene, men innklagede sa ifølge klageren at dette skulle bli ordnet internt etter at selgeren har forlatt møtet. Klageren aksepterte dette og innklagede sa etter at selgerne hadde gått at han skulle kontakte selgeren. Han fikk der vite at dette hadde kostet henne kr 32 000 og innklagede syntes dette var for dyrt.

På telefon senere mente innklagede at han kunne være med på å dele på innkjøp av dette tilbehøret. Det var fortsatt en dårlig avtale for klageren, men han innhentet tilbud fra Expert. Tilbudet var på i underkant av kr 20 000. Innklagede mente nå at dette tilbudet var for høyt og skal ha sagt at han hadde tenkt billige hvitevarer. De hvitevarene som sto i leiligheten og som klagerne i utgangspunktet hadde akseptert, kostet kr 32 000.

Klageren har fått kr 5 000 i kompensasjon.

I møte 9. mars med innklagedes saksbehandler og fagansvarlig, hevder klageren at han bare ble oversett og at innklagede nå mente at han bare prøvde seg på en bløff. Klageren anfører at han følte det som en «ren overkjørsel» og at fagansvarlig stolte kun på det som saksbehandleren sa, og at han ikke hadde akseptert hvitevarer. Fagansvarlige uttalte også at denne saksbehandleren var den beste megleren i byen, slik at han kunne ikke gjøre feil. Dessuten hadde innklagede gitt klageren kr 5 000, noe klageren etter innklagedes mening ikke hadde krav på.

Det har hele tiden vært snakk om hvitevarer noe innklagede i ettertid benekter. Hvitevarer er et velkjent begrep, ikke bare oppvaskmaskin og kjøleskap som fulgte med leiligheten.

Innklagede anfører:

Innklagede har en annen oppfatning av avtalen enn det klageren (kjøperen) har. Klageren var på visning på eiendommen 17. desember 2009 kl 1000. Til stede var innklagedes saksbehandler, klageren og selgeren. Onsdag 13. januar 2010 fikk selgeren formidlet et bud fra klagerne på kr 400 000. Det er ikke satt noen forbehold i budet. Budet ble avslått av selgeren. Nytt bud på kr 450 000 ble gitt 14. januar 2010. Budet ble avslått samme dag som et resultat av at motbud ble akseptert. Torsdag 14. januar 2010 ble det gitt et motbud fra selgeren stort kr 485 000. Dette var interessant for klageren og han spurte innklagede om hva som fulgte med leiligheten. Innklagede sa at han ikke visste det på stående fot, men at hovedregelen var at det som var fastinnrettet og hvitevarer som var integrert, fulgte med. Innklagede foreslo at klageren og han kunne se på bildene i salgsoppgaven for å finne ut hva som var integrert. Av salgsoppgavens side 8 og 9, kunne de ifølge innklagede se at oppvaskmaskinen og kjøleskapet ikke var integrert og derfor ikke fulgte med. Komfyren var integrert og fulgte med ved salg. Klageren skal da ha sagt at han aksepterte motbudet dersom oppvaskmaskin og kjøleskap fulgte med, altså det de så på bildene i salgsoppgaven. Innklagede formidlet til selgeren at klageren kunne akseptere motbudet dersom kjøleskapet og oppvaskmaskinen fulgte med. Selgeren aksepterte dette.

Innklagede presiserer at det under budforhandlingene ikke ble snakket om andre hvitevarer enn de som var på kjøkkenet, komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin. Vaskemaskin og tørketrommel var ikke tema, slik klageren har hevdet i ettertid.

Klageren sendte en sms til innklagede etter at han mottok utkastet til kjøpekontrakten, hvor han skrev at avtalen var at hvitevarer som oppvaskmaskin og trommel skulle være med i kontrakten. For ordens skyld poengterte innklagede igjen at dette aldri har vært avtalen. Innklagede leste kjapt sms’en fra klagerne og svarte at han ikke husket hva som var med i utkastet, men at dette var med i kontrakten som skulle skrives. Innklagede leste fra sms at det ikke sto noe i utkastet om noen hvitevarer, altså at hele punktet ikke var tatt med i utkastet. Det forelå dermed en misforståelse i ettertid.

På kontraktsmøtet begynte diskusjonene rundt vaskemaskinen og tørketrommelen. Dette var tidspunktet da innklagede skjønte at klageren stilte flere krav enn oppvaskmaskin og kjøleskap. Etter kontraktsmøtet ble innklagede og klageren sittende og diskutere det at klageren hevder at han skulle ha tørketrommel og vaskemaskin. Innklagede foreslo etter en lang diskusjon at han kunne være imøtekommende å tilby en sum på kr 5 000 for å kunne legge saken død og være ferdig med den. Dette ble avslått av klageren som krevde mer. Innklagede gjorde det klart at klageren ikke kan komme i etterkant av budaksept og kreve flere hvitevarer av selgerne.

Onsdag 9. mars hadde innklagede et møte med klageren. Dette møtet hadde som formål å oppklare saksgangen i en salgsprosess slik at saken kunne legges død. Både saksbehandleren og fagansvarlig hos innklagede hadde en forståelse av at kjøperen var innforstått med at man ikke i ettertid kunne kreve vaskemaskin og tørketrommel når dette ikke var nevnt under budforhandlingene. Innklagede ble derfor overrasket da han ble kjent med at saken var klaget inn for Reklamasjonsnemnda.

Klagerens ytterligere anførsler:

Det står i innklagedes tilsvar at klageren spurte hva som fulgte med og at han sammen med innklagede skulle se på bildene. Dette er feil. Klagerens tilbud var kr 485 000 forutsatt at hvitevarene fulgte med. Det var ikke snakk om å se på bilder. Det er også nytt når innklagede nå nevner integrerte hvitevarer. Det er ikke korrekt som anført av innklagede at klageren snakket om hvitevarer i ettertid. Utskrift av sms bekrefter at han etterlyste dette straks han fikk tilsendt kontraktsforslaget, noe innklagede også bekreftet i sitt svar. Innklagede sier at han leste sms’en litt for hurtig og derfor harmisforstått, klageren spør om kunden skal belemres med slikt fra en profesjonell aktør. Det er heller ikke korrekt som hevdet av innklagede, at partene hadde en lang diskusjon om saken.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede imøtegår klagerens påstander, herunder at innklagede er helt sikker på at bildene ble diskutert. Integrerte hvitevarer var hele essensen av samtalen da partene så på bildene. Innklagede mener å huske at det kom en sms om at han hadde glemt å nevne at oppvaskmaskin og kjøleskap fulgte med. Innklagede bekreftet å ta dette med i kjøpekontrakten. Sms’en kom etter at bud/motbud var akseptert og endelig avtale inngått.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder meglers håndtering av kjøperens krav om at vaskemaskin og tørketrommel skulle medfølge ved kjøpet.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr 73.

Reklamasjonsnemnda tar kun stilling til forhold som er skriftlig dokumentert. Der hvor det er påstand mot påstand, kan ikke Reklamasjonsnemnda tillegge den ene partens uttalelser større vekt enn den andres. Anførslene om hva som skal ha blitt sagt ved aksept av bud/motbud og ved avholdte møter, kan Nemnda ikke ta stilling til, utover hva som er dokumentert av partene.

Ved motbudet hevder klageren at det fra hans side ble tatt forbehold om at hvitevarer skulle følge med. Partene synes å være enige om dette, men det fremgår verken av budjournal eller akseptbrev at forbehold er tatt. Dette er kritikkverdig.

En alminnelig forståelse av begrepet «hvitevarer» er imidlertid at det omfatter også vaskemaskin og tørketrommel selv om disse ikke befinner seg på kjøkkenet. Reklamasjonsnemnda kan ikke se at innklagede før aksept av bud har bidratt til å avklare innholdet av forbeholdet med partene. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning er også dette kritikkverdig.

Når spørsmålet om hvitevarene fulgte med kom opp i ettertid, har innklagede ikke bidratt tilstrekkelig til avklaring.

Innklagede har etter Reklamasjonsnemndas oppfatning opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt og må erstatte klageren tapet som er en adekvat følge av innklagedes forsømmelse. Tapet tilsvarer hvitevarer av samme kvalitet som sto i leiligheten med fratrekk for slit og elde på utstyret. Det innhentede tilbud på Miele hvitevarer med fradrag for allerede utbetalt kompensasjon, synes etter Reklamasjonsnemndas oppfatning å være en passende erstatning.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk og må erstatte klagerens tap i henhold til bemerkningene ovenfor.