Klage nr:
060/10

Avgjort:
02.09.2010

Saken gjelder:
Misnøye med meglers saksbehandling

Foretakets navn:
Megleren i Grimstad AS
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 2. september 2010. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en bolig som var til salgs gjennom innklagede som megler. Kjøpekontrakten er udatert. Overtakelse er avtalt til 1. mars 2010.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren var på visning 21. januar 2010 sammen med innklagede. Bud på kr 2 500 000 ble gitt under forutsetning av at integrert oppvaskmaskin, gardinoppheng og varmeovner ikke ble fjernet. Klageren viser i den forbindelse til Norges Eiendomsmeglerforbunds liste over løsøre. Integrert oppvaskmaskin og gardinoppheng fremgår av salgsoppgaven.
Kl 1550 samme dag ble budet akseptert av selgerne uten anmerkninger.

I kontraktsmøtet spurte klageren selgerne om de lot noen av hvitevarene stå igjen. Selgerne svarte ifølge klageren at de tok med seg alt inkludert oppvaskmaskinen, hvilket klageren protesterte på da denne sto oppført i salgsoppgaven. Selgerne beskyldte da innklagede for ikke å ha fjernet oppvaskmaskinen fra salgsoppgaven. Innklagede avsluttet ifølge klageren diskusjonen med å si «dette ordner vi opp i». Til klageren skal han etter møtet ha sagt at oppvaskmaskinen selvfølgelig skulle stå igjen og at han skulle ordne det.

Den 1. mars 2010 hadde klageren en gjennomgang av huset. Til stede var klageren og hennes representanter. Før klageren skrev under på overtakelsesdokumentene, ble det anmerket følgende mangler som innklagede lovet å bringe i orden samme dag:

  1. Innebygget oppvaskmaskin var fjernet – antatt verdi minst kr 5 000 inkludert installasjon

  2. 14 gardinoppheng var fjernet av selgerne – antatt verdi kr 3 500

  3. I tillegg hadde selgeren urettmessig krevd betaling for fire dekodere med kr 1 500

  4. Huset var svært skittent

Integrert oppvaskmaskin og gardinoppheng fremgår av salgsoppgaven. Innklagede noterte ifølge klageren manglene i sin avtalebok. Innklagede gjorde ikke oppmerksom på at ytterligere dokumentasjon kunne være nødvendig. Rengjøringsfirmaet ble tilkalt av innklagede. Huset ble vasket på nytt. Det ble bedre, men huset var fremdeles svært skittent. Klageren ga opp å be om ytterligere rengjøring og samlet familien til vaskedugnad.

Innklagede foretok deretter full utbetaling av kjøpesummen til selgerne uten å ta hensyn til klagerens innvendinger.

Klageren har i ettertid mottatt en faktura fra Canal Digital på kr 5 000 for tv-dekoderne som selgerne har solgt henne. Dette bekreftet selgernes dårlige rykte. Klageren ser ingen mulighet til å få verken oppvaskmaskin, gardinoppheng eller kr 1 500 for dekoderne fra selgeren.

Innklagede har ifølge klageren brutt god meglerskikk ved ikke å sørge for at manglene nevnt under overtakelsen ble brakt i orden før full utbetaling av kjøpesummen ble foretatt og må erstatte de tapene klageren har hatt som følge av dette. Innklagede besvarer verken telefon sms eller e-post. Dette bør påtales.

Innklagede anfører:

Ved overtakelse av eiendommen ble denne gjennomgått av klageren og innklagede. Klageren var ikke fornøyd med rengjøringen. Innklagede opplyste om at i en overtakelsessituasjon kan kjøperen velge enten å overta, eller nekte å overta. Innklagede visste at det var et firma som hadde vasket, og tilbød seg å ringe firmaet og be om omvask. Dette var klageren fornøyd med og valgte å overta. Tilbakehold av oppgjør var aldri noe tema. Innklagede hørte senere heller ingen ting om dette.

Når det gjelder angivelig manglende oppvaskmaskin, gardinoppheng og dekodere, kan innklagede ikke se at han kan lastes for uenighet om avtaler inngått direkte mellom partene og uten at innklagede var til stede. Ei heller for gjennomføringen, eventuelt manglende sådan, for slike avtaler. Overtakelsen ble gjennomført uten kommentarer eller krav.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren har ikke klagetpå innklagede hva gjelder rengjøring, kun brakt i erfaring at en ny vask av vaskefirmaet ikke bedret forholdene vesentlig.

Når det gjelder manglende tilbehør, erfarer klageren at innklagede ikke gir noen kommentar til dokumentasjonen. Gjenstandene ble av selgeren fjernet etter at innklagede alene hadde foretatt visning av eiendommen og godtatt klagerens bud. Det er ikke inngått noen avtale med selgerne hva gjelder oppvaskmaskin og gardinoppheng. Før klageren ble klar over at dekoderne følger huset om intet annet er avtalt, betalte hun kr 1 500 til selgeren for å få fire dekodere tilbake.

Klageren er forbauset over innklagedes uetterrettelighet.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder misnøye med innklagedes saksbehandling, herunder hans manglende rådgivning og eventuelle ansvar for manglende løsøre

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr 73.

Reklamasjonsnemnda vil innledningsvis presisere at den behandler forholdet mellom klageren og innklagede. Forholdet mellom kjøper og selger blir ikke vurdert. Reklamasjonsnemnda tar således ikke stilling til betaling for dekodere og vask av eiendommen.

Når det gjelder oppvaskmaskin, står det nedfelt i salgsoppgaven at denne skal medfølge. Når det gjelder gardinoppheng, følger det av Norges Eiendomsmeglerforbunds liste over løsøre og tilbehør at dette skal medfølge. Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det er tatt forbehold i salgsoppgaven om at listen ikke skal følges.

Allerede ved kontraktsmøtet ble det fra selgers side konstatert at oppvaskmaskinen ikke skulle medfølge. Innklagede har ifølge klageren uttalt at oppvaskmaskinen skulle stå igjen og at han skulle ordne dette. Denne opplysningen er ikke bestridt av innklagede.

Det fremgår videre av innklagedes tilsvar at han var til stede ved overtakelsen. Selgeren var ikke selv til stede ved overtakelsen, slik at innklagede opptrådte på vegne av selgeren. God meglerskikk tilsier at innklagede burde gjort partene oppmerksomme på hvilke rettigheter de har her ved manglende tilbehør. Det er kritikkverdig av innklagede at dette ikke er gjort.

Innklagedes forsømmelse har her påført klageren et tap, tilsvarende verdien av oppvaskmaskinen og gardinoppheng.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk og må erstatte klageren verdien av oppvaskmaskinen og gardinoppheng.