Klage nr:
073/10

Avgjort:
30.06.2010

Saken gjelder:
Meglers plikt tilå skrive regning.

Foretakets navn:
Advokat Torbjørn Ek AS
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 30.juni 2010. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren har solgt bolig gjennom innklagede foretak. I oppdragsavtalen ble det avtalt provisjon. Klageren krever at innklagede spesifiserer timelister.

Klagerne er bistått ved advokat. Klagerne og deres advokat blir i det følgende betegnet som «klagerne».

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren har i fem månederforsøkt å få spesifiserte timelister av innklagede. Klageren hevder at det verken har kommet noe spesifisert eller generelt svar på de fem siste forespørslene/ purringene.

I tillegg var det eneste svaret klageren har mottatt, datert 23. november 2009, etter klagerens mening spekket med arroganse og misforstått ironi.

Innklagede skrev i svaret: «Hvis det er så viktig for deg…». Klageren spør om ikke seks forespørsler/ purringer viser at dette var viktig for klageren.

Klageren mener det ikke har noe med saken å gjøre at det ble valgt en provisjonsløsning ved salget.

Klageren forholder seg også til utsagnet fra EFF i Aftenposten 15. januar 2010 der «…meglerne er PÅLAGT å levere timelister» [slik klageren har gjengitt sitatet]

Klageren forlanger at Reklamasjonsnemnda pålegger innklagede å levere spesifiserte timelister til klageren.

Innklagede anfører:

I henhold til klagen har han ikke fått spesifisert timeliste fra innklagede.

Innklagede mener i henhold til forskrift om eiendomsmegling § 7-2 at han har oppfylt sin plikt som eiendomsmegler i denne saken, og kan ikke se at innklagede har noe ansvar for videre utfylling av svar til denne kunden.

§ 7-2. Oppdragstakers plikt til å skrive rekning

(1) Rekning, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-2 tredje ledd, skal gi opplysning om den tid oppdragstaker har brukt på:

a) befaring, innhenting av opplysninger, salgsforberedelse, utarbeidelse av salgsoppgave og utforming/bestilling av annonser,

b) visninger,

c) annen kontakt med interessenter og budrunde,

d) utforming av kontrakt og avholdelse av kontraktsmøte, og

e) gjennomføring av handelen, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-9 første ledd.

(2) Rekning skal i tillegg inneholde enspesifisert oversikt over alle utlegg, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-5.

Ut fra forskrift om eiendomsmegling har innklagede forstått at kunden skal ha en oppstilling som viser timebruk fordelt på de fem kategoriene som nevnt i § 7-2 første ledd bokstav a-e. Dette mener innklagede at han har oppfylt i forbindelse med oppgjøret av saken. Klageren fikk umiddelbart etter overtagelse og oppgjør tilsendt oppgjørsoppstillingen for oppgjøret datert 18. november 2009, inkludert timeforbruk i denne saken.

Innklagede gjør for ordens skyld oppmerksom på at klageren ikke valgte betaling per forbrukt time, men vanlig provisjonssats.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren har fremlagt et brev, hvor han gjennomgår de han mener er mangler ved oppdraget, og som han mener understreker hans behov for timespesifisering.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder meglers plikt til å spesifisere brukte timer i forbindelse med oppdraget.

Saken er behandlet etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73.

I oppgjørsoppstillingen til klageren, har innklagede skrevet om timeforbruk ved oppdraget:

Bud og interessent 5 timer

Befaring og klargjøring 12,5 timer

Kontrakt 2 timer

Visning 5 timer

Oppgjør 4 timer

Plikten til å skrive regning etter eiendomsmeglingsloven § 7-2 (3) gjelder uansett hva som er avtalt om type vederlag. Innklagede har gitt klageren en regning, som viser arten og omfanget av det utførte arbeidet. Timeforbruket er ikke avgjørende for prisen, og da må dette være tilstrekkelig til at innklagede har overholdt sin plikt til å skrive regning etter eiendomsmeglingsloven § 7-2 (3) og forskrift om eiendomsmegling § 7-2. Etter Reklamasjonsnemndas syn kan man ikke utlede noe strengere spesifikasjonskrav ut fra disse bestemmelsene, når provisjon er avtalt, jf. også Bråthen, Om eiendomsmeglers plikt til å skrive regning der vederlaget er avtalt som provisjon eller fast pris, Eiendomsmegleren 2-2008 s. 16 og 17.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.