Klage nr:
097/10

Avgjort:
23.09.2010

Saken gjelder:
Meglers vederlag og utlegg

Foretakets navn:
Aktiv Eiendomsmegling Kristiansand, Modahl Eiendomsmegling AS

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 23. september 2010. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klagerne inngikk salgsoppdrag med innklagede 22. desember 2009. Det er avtalt provisjonsbasert vederlag. Klageren er uenig i innklagedes avregning etter salget.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne ønsker erstatning, prisavslag eller kr 5 732 eller avgjørelse om at innklagede har brutt god meglerskikk.

Klagerne fikk pris på salg av bolig gjennom innklagede på kr 140 000 ved salgssum kr 3 500 000. Bud på kr 3 450 000 ble akseptert. Innklagede hadde i avregningen tatt kr 144 292 til tross for at salget ble kr 50 000 lavere enn det som er nedfelt i oppdragsavtalen.

Klagerne hadde flere eiendomsmeglere på besøk for å innhente pris på salg av boligen, deriblant innklagede. på oppdragsavtalen ved sum total står det skrevet kr 140 000, dette skrev innklagede før klagerne signerte, og de var aldri snakk om at dette var et overslag. Klagerne hevder at de fikk beskjed om at dette ar prisen ved et salg til
kr 3 500 000.

Etter to uker på markedet fikk klagerne inn et bud på huset på kr 3 450 000. De var litt i tvil og spurte innklagede om hvor mye han skulle ha av dette. Innklagede skal ha svart at det var

avtalt kr 140 000 i oppdragsavtalen, så det ville bli noe i underkant av dette i og med at det ikke ble oppnådd høyere pris. Klagerne godtok budet og huset ble solgt.

Klagerne syntes alt gikk greit helt frem til de mottok oppgjøret der det gikk rem at innklagede har trukket kr 144 292, dette til tross for at huset ble solgt kr 50 000 under hva som står i oppdragsavtalen. Klagerne ringte først til saksbehandleren hos innklagede for å forsøke å løse dette. Klagerne anfører at innklagede da skal ha sagt at den summen som sto i avtalen, bare var et overslag og at klagerne kunne regne sammen alle de små summene i tilbudet selv. Klagerne skrev deretter til daglig leder og ble også der avfeid med det samme, at de selv måtte sjekke at prisen innklagede skrev var riktig, ved å legge sammen alle de små beløpene.

Klagerne anfører at det ikke nytter å komme i ettertid og si at dette bare var et overslag, når det står kr 140 000 i oppdragsavtalen. Klagerne mener at innklagede skal betale ut de resterende kr 5 732.

Innklagede anfører:

Innklagede påtok seg oppdraget med å selge eneboligen. Innklagede viser til tilbudsbrevet som ble fremlagt for klagerne på befaring. Det opprinnelige tilbudet var på kr 173 932, men etter forhandlinger hjemme hos klagerne på befaringen, ble klagerne gitt en rabatt som fremgår tydelig på tilbudsbrevet. Summeringen av kostnadene etter rabatten, ble gitt med avrundingstegnet og satt til ca kr 140 000. Dette var et kostnadsoverslag fra innklagede som ble gjort på befaringen, noe som klagerne ifølge innklagede var fullt innforstått med. Alle kostnadene er spesifisert, dette kommer tydelig frem i tilbudsbrevet.

Klagerens ytterligere anførsler:

Innklagede sier i tilsvaret at det etter forhandlinger hjemme hos klagerne ble gitt en rabatt som kommer tydelig frem i tilbudsbrevet. Dette er ikke korrekt. Da innklagede kom hjem til klagerne, hadde han allerede disse postene klare og det var ikke mye forhandling som fant sted.

Klagerne spurte etter en pris på oppdraget, ikke en ca-pris, og det var det de trodde de hadde fått helt til de så oppgjøret. Det var aldri snakk om at det var et kostnadsoverslag, der klagerne selv måtte legge sammen postene for å få riktig pris.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede la frem klagernes brev med ytterligere anførsler for saksbehandleren. Saksbehandleren er totalt uenig i fremstillingen og anfører at det er usanne påstander som er lagt frem.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder meglers krav på dekning av utlegg og vederlag.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr 73.

Innklagedes krav mot klageren må fastsettes med utgangspunkt i oppdragsavtalen. Ifølge oppdragsavtalen punkt 7.1.1 er det provisjonsbasert vederlag og øvrig vederlag som er valgt. Vederlaget satt til 2,88 %. I tillegg kommer tilrettelegging, fotograf, internett, utvidet salgsoppgave. Punkt 7.2 som gjelder utlegg og omkostninger er krysset over og det er notert ”Se vedlegg 1”. Det er ikke fremlagt noe dokument for Reklamasjonsnemnda som er kalt vedlegg 1. Nemnda har imidlertid grunn til å tro at det med vedlegg 1 menes underskrevet ”Tilbud på salg av eiendom”. Dokumentet er datert samme dag som oppdragsavtalen er undertegnet. Dersom punkt 7.1, 7.2 og de enkelte utlegg under punkt 2 og vederlag punkt 3 i tilbudet legges sammen, blir summen kr 144 292 som innklagede har krevd. På den annen side fremgår det at samlet vederlag er fastsatt til kr 140 000, noe som etter Reklamasjonsnemndas oppfatning tilsier at det i realiteten er avtalt et vederlag som en fast pris på kr 140 00 inkludert utlegg.

Ifølge eiendomsmeglingsloven § 6-4 (2) nr 6 skal oppdragsavtalen gi ”et samlet, spesifisert kostnadsoverslag over det totale vederlaget og de samlede utlegg”. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning er oppdragsavtalen med tilhørende vedlegg utformet på en måte som levner tvil om de totale kostnadene og fordelingen av disse. Megler må følgelig kritiseres for ikke å ha gitt tilstrekkelig klar og tydelig prisinformasjon.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk og må tilbakeføre kr 4 292 til klageren.