Klage nr:
110/10

Avgjort:
21.10.2010

Saken gjelder:
Feilaktige/mangelfulle opplysninger vedrørende parkering

Foretakets navn:
iHUS Lambertseter/Bekkelaget

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 21. oktober 2010. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en bolig som var til salgs gjennom innklagede som megler. Kjøpekontrakten er underskrevet 26. mars 2010.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren har sendt klage til innklagede grunnet manglende informasjon vedrørende parkering. Tilbakemelding har hun kun mottatt per telefon med beskjed om at hun her ville motta et skriftlig svar på at hun ikke har noen som helst mulighet til klage og/eller få erstatning.

I Finn-annonsen sto det garasje/parkering. Klageren fikk beskjed på visning om at det ikke var medfølgende garasje, men parkering. Da klageren kom på overtakelsen, fikk hun beskjed om at det kun var gateparkering.

Klageren ønsker erstatning. Hun ville ikke ha kjøpt boligen om det ikke var parkering. Grunnen til det er at hun flyttet på grunn av sin muskelsyke sønn.

Klageren har tatt kontakt med styret i sameiet, og de er ifølge klageren fortvilet over hvordan innklagede har gjort dette. Klageren ønsker en økonomisk erstatning. Hun vil deretter høre med styret om hun kan betale for å få laget en parkeringsplass, noe hun ikke har mulighet til hvis hun ikke får erstatning.

Innklagede anfører:

Etter noen avholdte visningsrunder i boligen var det en privatvisning for klagerne. Klageren ringte selv inn og ønsket en privatvisning. På visningen fikk hun utlevert en salgsoppgave. Hun fikk ifølge innklagede tydelig forklart at det ikke fulgte noen parkering eller garasje med boligen. Det er en garasjerekke ved siden av boligen og disse plassene eies av andre beboere i sameiet. Noen av beboerne leier ut sine plasser til andre. Det ble fortalt at det er mulig å kjøpe eller leie garasjeplass hvis det er ledig og hvis andre eiere av garasje ønsker å selge sin plass. Det ble ifølge innklagede gitt ettertrykkelig beskjed om at det ikke fulgte med noen plass til seksjonen. Det er huket av en feil i finn-annonsen med at det er parkering, og klageren ble ifølge innklagede informert om denne feilen. I salgsoppgaven står det klart at det kun er gateparkering.

Etter at klageren ”kjøpte boligen kjørte vi vanlig prosess med aksept av budet, kontraktsmøte og overtakelse”. Kjøpekontrakten ble gjennomgått og signert uten noen problem eller ytterligere spørsmål. Klageren har signert kontrakten på alle punkter, også under punktet om at hun har gjennomlest salgsoppgaven.

Innklagede kan ikke forstå at klageren ikke har fått med seg at det ikke fulgte med noen parkering når hun har blitt forklart dette på visning, fått utdelt salgsoppgave og signert kontrakten der hun bekrefter å ha lest salgsoppgaven.

Klageren har også signert overtakelsesprotokollen uten noen som helst anmerkning om at parkering ikke følger med leiligheten. Hun har selv sagt at hun fikk vite dette på overtakelsen, og når en så viktig faktor ikke stemmer overens med det hun mener å ha fått opplyst, burde hun reagert når hun overtok boligen.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren har aldri tidligere sett eller fått salgsoppgaven som var vedlagt tilsvaret. Hun har kun sett annonsen på finn.no. I denne annonsen sto det garasje/parkering. Hun var på privatvisning og fikk beskjed om at det ikke var garasje, men parkering for leiligheten.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede har alltid salgsoppgaver på plass ved visning, også på privatvisning og i dette tilfellet lå flere salgsoppgaver på kjøkkenbenken og ble delt ut. Dersom klageren mener at hun ikke hadde fått denne, finner innklagede det merkelig. Kontrakten er signert og grundig gjennomgått på kontraktsmøtet og klageren har signert på å ha lest salgsoppgaven. Det var ingen kommentarer om garasje eller parkering eller hvor en eventuell parkering måtte befinne seg i forhold til leiligheten.

Innklagede gjentar at han har sagt at det her ”følger INGEN garasje eller parkering”.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder påstand om feilaktig informasjon om parkering.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr 73.

I denne saken er det avvik mellom informasjonen i annonsen på Finn og den informasjonen som er gitt i salgsoppgaven vedrørende parkering. Partene forklarer seg ulikt om hvorvidt klageren har fått informasjon om at Finn-annonsen inneholdt feil og at det kun var gateparkering til denne boligen. Reklamasjonsnemnda må basere seg på skriftlige opplysninger. I denne saken er disse sprikende. Reklamasjonsnemnda kan dermed ikke ta stilling til hva slags muntlige opplysninger klageren har fått.

Klageren har underskrevet på at hun kjente salgsoppgaven. Av salgsoppgaven fremgår det at det var gateparkering. Spørsmålet er om dette har vært en tilstrekkelig retting av feilen på finn.no.

I sak RfE 2010055 har Reklamasjonsnemnd uttalt:

Feilaktige opplysninger gitt i forkant av at bud inngis, kan rettes. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning hadde innklagede da en plikt til å forsikre seg om at interessentene var oppmerksomme på denne endringen av avtalevilkåret. Eiendomsmeglere har en generell plikt, forut for avtaleinngåelsen, til å klargjøre eventuell usikkerhet som foreligger ved inngitt bud og aksept. Dette gjelder spesielt når eiendomsmegleren selv er ansvarlig for denne usikkerheten.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at innklagede gjennom å få underskrift i kontrakten på en opplysning om at klager var blitt forelagt og gjort seg kjent med salgsoppgaven, har oppfylt sin plikt til å klargjøre eventuell usikkerhet som foreligger ved inngitt bud og aksept. Det må tydelig fremgå av kjøpekontrakt eller annen skriftlig dokumentasjon at kjøperen var informert om at feilaktige opplysninger var rettet og hva rettingen besto i.

Det påhviler eiendomsmeglere et strengt profesjonsansvar, jf. også Christina Lyngtveit-Petersson: Meglers ansvar for retting av opplysninger, Eiendomsmegleren nr 4 2009 s. 16-17. Ved ikke å sørge for at rettingen har skjedd på en tilfredsstillende måte, har innklagede forsømt seg og blir erstatningsansvarlig for det tap som er en adekvat følge av forsømmelsen.

I dette tilfellet har klageren skrevet under på at hun var kjent med salgsoppgaven. Hun må derfor selv dekke halvparten av tapet, jf. skadeserstatningsloven § 5-2.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk og må dekke halvparten av klagerens tap.