Klage nr:
124/10

Avgjort:
21.10.2010

Saken gjelder:
Tilbakehold av klientmidler

Foretakets navn:
Privatmegleren Hamar

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 21. oktober 2010. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren har solgt en bolig gjennom innklagede. Klageren og kjøperen inngikk en ny avtale om overtakelse og oppgjør etter at kjøpekontrakten var inngått. Det var avtalt at kjøperen tok over klagerens bolig 28. juli 2010 mens kjøpesummen ikke skulle innbetales før fredag 6.august s.å. I tiden mellom at kjøperen overtok boligen og kjøpesummen var innbetalt, hevdet kjøperen at han fant mangler ved eiendommen, og krevde å holde tilbake kr 200 000.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren har solgt en bolig gjennom innklagede. Innklagede deltok ikke ved overtakelsen. Klageren foretok overleveringen av boligen 28. juli 2010 og utarbeidet overtakelsesprotokoll. Protokollen hadde ingen anmerkninger som skulle være relevante for denne saken. Det var gitt anmerkninger angående vasking, men det har blitt ivaretatt. Kopi av overtakelsesprotokoll ble levert innklagede etter at boligen ble overlevert.

Oppgjørstidspunktet var satt til fredag 6. august 2010, slik at kjøperen fikk kompensert for rentekostnad ved at han tok over boligen før avtalt tidspunkt. Klageren fikk beskjed av innklagede 5. august, om kjøperens krav om å holde tilbake kr 200 000 av oppgjøret fordi han hadde funnet noen anmerkninger. Klageren motsatte seg dette, men hadde ingen påvirkningsmulighet.

Deloppgjør ble foretatt 6. august 2010, og de kr 200 000 ble ikke overført. Klageren kontaktet sitt forsikringsselskap mandag 9. august og sende dem hele saken. Klageren ble kontaktet og fikk beskjed om at det kun var en forsikringssak dersom kjøperen meldte inn saken. Innklagede ble hele veien orientert.

Den 13. august 2010 snakket klageren med innklagede på telefon. Innklagede sa at kjøperen hadde anledning til å holde tilbake et beløp dersom dette var varslet før betalingstidspunktet. Klageren påpekte at dette måtte være anført i protokollen, noe det ikke var.

Den 18. august mottok klageren en e-post fra innklagede på kvelden. Kjøperen hadde valgt å frigjøre kr 100 000 av det tilbakeholdte beløpet.

Klageren svarte på innklagedes e-post neste dag, og aksepterte å få overført kr 100 000, Samtidig satte han seg imot innklagede og kjøperens rett til å tilbakeholde det resterende beløpet. Klageren fastholdt at dette var en forsikringssak, og at innklagede måtte betale ut restbeløpet.

Klageren mener derfor at innklagede har opptrådt feil, og hele det tilbakeholdte beløpet må overføres klageren med rentekompensasjon på hele beløpet.

Klageren mener at dette opplagt er en forsikringssak ettersom det ved overtakelsen ikke var protokollert en eneste av de manglene som det nå i ettertid reklameres på.

Innklagede anfører:

Innledningsvis vil innklagede opplyse om at kr 175 000 av de anførte kr 200 000 er frigitt klageren.

Kjøperen ga innklagede instruks om å holde tilbake kr 200 000 før han overførte eiendomsoppgjøret. Dette er begrunnet i oppgitte mangler. Innklagede ba kjøperen om å umiddelbart henvende seg til klagerens forsikringsselskap.

Innklagede kontaktet også advokat vedrørende saken. Han opplyste at så lenge kjøperen hadde gitt innklagede instruks før oppgjøret var overført så var han i sin fulle rett til å gjøre det.

Dersom innklagede hadde frigitt beløpet så hadde han risikert et søksmål fra kjøperen. Innklagede synes det ser ut til at saken løsner i det kr 25 000 på det nåværende tidspunkt er det sperrede beløp.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder tilbakehold av klientmidler.

Kjøperen ga innklagede instruks før kjøpesummen ble innbetalt om ikke å utbetale deler av kjøpesummen, som var holdt tilbake på grunn av angivelige mangler. Disse tilbakeholdte midlene kan ikke megler betale ut med mindre kjøperen har samtykket.

Det er ikke dokumentert at innklagede har vært involvert i endring av overtakelsesdatoen, og eventuelt om oppgjørsdatoen skulle endres. Av kjøpekontrakten punkt 9 (6) fremgår det at

”Dersom partene ønsker å fravike overtakelsestidspunktet jf. pkt. 1, må partene skriftlig bekrefte at oppgjør og overtakelse endres til ny dato overfor både kjøpers finansieringskilde og megler.”

Det er ikke dokumentert at partene har fulgt opp dette punktet. Innklagede kan dermed ikke kritiseres for at det i ettertid har oppstått vanskeligheter med gjennomføringen av handelen.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.