Klage nr:
127/10

Avgjort:
08.12.2010

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen

Foretakets navn:
Heimdal Eiendomsmegling AS

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 8. desember 2010. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Valentina Beqiri, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klagerne solgte 7. juli 2010 en leilighet gjennom innklagede som megler. Oppdrag ble inngått 20. juli 2009 for seks måneder. Leiligheten ble ikke solgt. Nytt oppdrag ble inngått 2. juni 2010 for seks måneder. Leiligheten ble lagt ut på finn.no under ”… øst”, mens det korrekte ifølge klagerne var ”… sentrum”. Klagerne mener dette har hatt en betydning for interessen og salgsprisen.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Da responsen var lav ved første forsøk på å selge leiligheten i august 2009, bestemte klagerne seg for å leie den ut i ett år og ble enige med innklagede om å stille oppdraget i bero. Det var relativt liten interesse for leiligheten, og klagerne ble sterkt oppfordret til å akseptere det endelige budet. De hadde tid til å vente med salget til august og studiestart, hvor det var forventet økning i etterspørselen etter små leiligheter. Dette hadde klagerne gjort innklagede oppmerksom på tidligere.

Klagerne stusset på innklagedes uttalelse om lav interesse, og dagen etter aksept av bud ble de klar over at leiligheten var presentert på finn.no under ”… øst” og ikke ” … sentrum”. Ved henvendelse til innklagede ble det opplyst at finn.no plasserte leiligheter per region ut fra postnummer, og klagerne ble da klar over at postnummeret som leiligheten var presentert med, var feil. Klagerne har selv aldri bodd i leiligheten og var derfor usikre på postnummeret. Etter avtale per telefon undersøkte innklagede dette, og postnummer XX42 ble satt inn i kontrakten av innklagede sommeren 2009. Klagerne reagerte ikke på dette, og heller ikke da innklagede presenterte salgsoppgave og annonse for korrekturlesing. Klagerne hadde heller ingen anelse om hvilken konsekvens et galt postnummer hadde for opplistingen på finn.no.

Innklagede har avvist ethvert ansvar for at postnummeret ble feil. I tillegg er innklagedes oppfatning at opplisting under ”… sentrum” eller ”… øst” ikke hadde noen konsekvens for prisen. I e-post av 16. august 2008 skrev innklagede at ”Leiligheten har hatt normal interesse på visning” hvilket er i strid med hans uttalelse 7. juli om at ”Interessen hadde vært lav” og som ført til aksept av budet. Innklagede har også presentert prisstatistikk for salg av leiligheter i området som viser at klagernes leilighet er solgt under gjennomsnittspris for områdene ”… sentrum/øst”. Siste kommentar fra innklagede i anledning dette er at prisnivået i området ikke er kr 45 000 per m2, uten å underbygge dette med fakta fra statistikken.

Klagerne ønsker å få vurdert om innklagede har et ansvar for postnummeret som ble feil og ber om å få vurdert om dette kan ha hatt innvirkning på prisen. Klagernes oppfatning er at presentasjonen under ”… øst” kan ha ført til lavere interesse, færre budgivere og lavere pris. Klagerne mener at innklagede må bære en del av ansvaret for dette. I tillegg anser de innklagedes rådgivning når det gjelder pris og aksept av bud for å være ”uklar og inkonsistent”. Dersom innklagede kan anses å ha et ansvar for dette, ber klagerne Reklamasjonsnemnda også vurdere hva som ville være en rimelig kompensasjon å kreve fra innklagede i saken.

Av klagernes brev av 25. oktober 2010 fremgår at de mener at innklagede har begått en ”ikke ubetydelig pliktforsømmelse”, jf eiendomsmeglingsloven § 7-7. Da klagerne mener at det ikke er mulig å fastsette hva differansen prismessig har vært, er det et alternativ å se på innklagedes godtgjørelse. Denne var totalt kr 55 193 og klagerne mener at erstatningen bør være 50 % av dette.

Innklagede anfører:

Boligen ble lagt ut for salg i 2009 og 2010. Ved begge anledninger ble det utarbeidet oppdragsdokumenter, salgsoppgaver og annonser til finn.no. Dette ble sendt klagerne og godkjent. Her hadde klagerne ved to anledninger hatt mulighet til å korrigere opplysninger. Innklagede ble aldri instruert om å undersøke hvilket postnummer som er riktig for boligen, slik klagerne hevder.

Klagerne har etter innklagedes oppfatning ikke lidt noe økonomisk tap. Innklagedes saksbehandler bodde selv i området fra 2000 til 2007 og har jobbet med eiendomsmegling siden 1996. Saksbehandleren mener han har svært god kunnskap om markedet for leiligheter i dette området. Innklagedes påstand er at feil postnummer ikke har betydning for salgspris. Boligen ble annonsert i lokalavisen ved to anledninger, samt med totalt tre annonser på finn.no. Interessen for leiligheten var, både i 2009 og 2010, relativt liten. Bakgrunnen er leilighetens standard, som var under gjennomsnitt, og beskaffenhet, som er 1. etasje i en eldre bygård. Ifølge rapport fra Eiendomsverdi ligger snittpris i midtsiktet for leiligheter i området. Salgspris inkl. fellesgjeld er helt på linje med det som er solgt tidligere.

Ved annonseringen er postnummer relatert til bydelene sentrum, øst, vest og syd. Systemet er lagt opp av finn.no og lokalavisen. Finn.no og lokalavisen har litt forskjellig måte å definere området på. På finn.no er området delt mellom postnummer xx14, xx42 og xx43, der xx42 og xx43 kommer under øst, mens xx14 kommer under sentrum. I lokalavisens definisjon er […]gaten (hvor klagernes leilighet lå) definert som sentrum. Etter innklagedes oppfatning kan det diskuteres om området er en del av sentrum eller ikke. Studenter eller andre på boligjakt søker etter innklagedes erfaring, både sentrum og øst, men følger aller mest med på de nye objektene som legges ut i markedet. Boligsøkere følger med fra dag til dag, og nyhetene i boligmarkedet er det som vies aller størst oppmerksomhet.

Budet ble akseptert samme dag og tid som e-post fra klagerne hvor de gjorde oppmerksom på at annonsen på finn.no lå under ”… øst”. Klagerne var altså klar over dette da boligen ble solgt. Dersom klagerne hadde ment at prisen var for lav, kunne de ventet og lagt ut ny annonse under ”… sentrum”.

Spørsmålet er om innklagedes saksbehandler har handlet i strid med eiendomsmeglingsloven ved ikke å opplyse om korrekt postnummer i salgsoppgaven og om dette har virket inn på avtalen på en slik måte at klagerne har fått for lite betalt for eiendommen. At det er opplyst feil postnummer er uomtvistelig. Spørsmålet er snarere om dette har virket inn på avtalen. Som anført ovenfor er det flere postnummer i dette området, blant annet det som er oppgitt. Kundene søker etter bolig i området, og ikke etter postnummer. At boligen lå i dette området kom tydelig frem i annonse og salgsoppgave, og på denne bakgrunn har ikke objektet gått glipp av mulige interessenter som ville gitt en høyere pris for objektet. Innklagede er overbevist om at feil postnummer ikke har virket inn på avtalen og at klagerne har fått riktig pris for eiendommen.

Innklagede anfører at det er beklagelig at klagerne ikke er fornøyd med jobben som er gjort. Hans oppfatning er at klagerne ikke har lidt noe økonomisk tap og han kan ikke se at feil angivelse av postnummer kan ha påvirket salgssummen for leiligheten. Innklagede forstår at klagerne er usikre på om boligen ble solgt under markedspris, men kan ikke ut fra statistikken se at dette er tilfellet.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klagerne opprettholder sine påstander i klagen, herunder at de ba innklagede sjekke postnummer.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder misnøye med innklagedes saksbehandling ved at eiendommen ifølge klagerne ikke ble annonsert under korrekt bydel.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr 73.

Reklamasjonsnemnda har utelukkende skriftlig behandling. Der partene er uenig i hendelsesforløpet og forholdet ikke er skriftlig dokumentert, må saken avvises. Når det gjelder klagernes påstand om at innklagede ble anmodet om å undersøke hvilket postnummer leiligheten tilhørte, er dette imøtegått av innklagede. Reklamasjonsnemnda kan således ikke ta stilling til dette spørsmålet. Partene er for øvrig heller ikke enige om hvilken bydel leiligheten naturlig ligger inn under. Reklamasjonsnemnda har ikke forutsetning for å ta stilling til hvorvidt ”feil” plassering ved annonseringen har påvirket prisen for leiligheten.

Reklamasjonsnemnda vil presisere at klagerne sto fritt til å akseptere innkommet bud. I dette tilfellet har det kun vært én budgiver. Klagerne har selv akseptert et bud på kr 1 020 000 for leiligheten og må selv bære risikoen for at han kunne fått et annet budbeløp ved en eventuell ny annonsering under det som klageren anser som korrekt bydel.

Når det gjelder påstand om nedsettelse av meglerens vederlag, kan Reklamasjonsnemnda ikke se at innklagedes påståtte forsømmelse er dokumentert og heller ikke at den er av en slik art at den ville ført til nedsettelse av vederlaget.

Videre er det heller ikke dokumentert for Reklamasjonsnemnda at klagerne har lidt et økonomisk tap som kan kreves dekket.

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.