Klage nr:
131/10

Avgjort:
21.02.2011

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen

Foretakets navn:
EiendomsMegler 1 Egersund
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 21. februar 2011. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Kristin Søhagen Madsen, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klagerne kjøpte en eiendom som var til salgs gjennom innklagede som megler. Kjøpekontrakten er datert 3./14. august 2007 med overtakelse 2. november 2007. Det står i salgsoppgaven at selgeren har tegnet eierskifteforsikring i Protector. Klage har derfor vært sendt til forsikringsselskapet som har avvist saken.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne kjøpte en enebolig gjennom innklagede. Ved kontraktsmøtet bemerket klagerne at selgerens egenerklæring ikke lå ved sakspapirene. Til dette skal innklagedes saksbehandler ha svart at det måtte være forsikringsselskapets problem, siden det allerede var tegnet eierskifteforsikring.

Da klagerne begynte å bruke badekaret, registrerte de at avløpsvannet piplet opp av sluket i gulvet. Rørleggeren som ble kontaktet, forsøkte først å stake opp avløpsrøret, og da dette ikke hjalp, forsøkte han å spyle gjennom røret. Da heller ikke dette løste problemet, ble kjellergulvet hogd opp og det tette røret skiftet ut. Da klagerne mente dette kom inn under skjulte feil og mangler sendte de regningen fra rørleggeren på kr 16 000 (egeninnsats ikke medregnet) til forsikringsselskapet, som svarte at saken ikke kunne behandles fordi de ikke hadde vedlagt selgerens egenerklæring.

Klagerne har siden dette skjedde utallige ganger forsøkt å få innklagede i tale og bedt ham rydde opp i dette som de mener han har ansvaret for, men de får alltid unnvikende svar, som ”jeg ringer tilbake i løpet av dagen, skal sjekke i arkivet, ringer i morgen, har vært bortreist” osv. Dette har pågått i to år.

Klagerne mener at det er innklagedes ansvar at de ikke har en gyldig eierskifteforsikring slik det ble opplyst ved handelen og at innklagede derfor må kompensere for deres manglende forsikring med å betale rørleggerregningen på kr 16 000. Dette mener de er et rimelig krav.

Innklagede anfører:

Klagen gjelder så langt innklagede kan forstå feil opplysning i salgsoppgaven om at selgeren hadde tegnet eierskifteforsikring. Forsikringsselskapet har tidligere avvist å behandle klagen fordi selgeren ikke hadde levert egenerklæring. I salgsoppgaven er det imidlertid korrekt opplyst at selgeren har tegnet eierskifteforsikring, og forsikringsselskapet har mottatt forsikringspremien og beholdt denne.

Da innklagede mottok klagen fra Reklamasjonsnemnda, tok han opp dette forholdet med selskapet og fikk den 3. januar 2010 en e-post med informasjon om at saken likevel ville bli behandlet og hvor det ble bedt om å få tilsendt reklamasjonen med alle nødvendige dokumenter. Selskapet behandlet saken og meddelte klagerne den 4. januar 2011 at

”I følge de opplysninger som vi har mottatt utgjør utbedringskostnadene i dette tilfellet 16.505 kroner inkludert merverdiavgift. Dette utgjør ca. 0.86 prosent av kjøpesummen på 1.900.000 kroner:

Ut fra denne vurderingen er det dessverre klart at forholdet ikke medfører at eiendommen i sin helhet er i vesentlig dårligere stand enn det dere kunne forvente på avtaletidspunktet.

Vår konklusjon er altså at det ikke hefter noen rettslig mangel ved selgers ytelse til dere ved salget av ovennevnte eiendom. Der selger ikke er ansvarlig etter avhendingslovens bestemmelser, kan det heller ikke utbetales noe prisavslag under selgers eierskifteforsikring.”

Det er beklagelig at ikke forsikringsselskapet har innrømmet at det var tegnet forsikring på dette salget på et mye tidligere tidspunkt, og at det har medført at klagerne valgte å gå til det skritt å reklamere mot megleren i denne saken. Imidlertid er det ikke innklagede som bestemmer i forsikringsselskapet og da saken ble løftet fra saksbehandlernivå til den juridiske ledelsen i selskapet, ble det innrømmet feilbehandling.

Innklagede beklager også at klagerne er av den oppfatning at innklagede har trenert saken, men vil gjerne kommentere at han ikke har oppfattet denne saken som en sak mellom klagerne og innklagede, men et kjøper-/selgerforhold hvor selgerens eierskifteforsikringsogshy;selskap er part i saken.

Slik innklagede vurderer saken nå, har klagerne fått det de trodde de kjøpte, inkludert eierskifteforsikring (selv om erstatningskravet er avvist), og at de dermed ikke lenger kan ha noe krav mot innklagede i saken.

Innklagede avviser klagerens krav.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder meglers ansvar for at eierskifteforsikring var tegnet.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

I denne saken har innklagede i salgsoppgaven oppgitt at det er tegnet eierskifteforsikring. Forsikringspremie er mottatt av forsikringsselskapet uten at selskapet har reagert på manglende egenerklæring fra selgeren. Dette synes først oppdaget ved klagernes reklamasjon.

Manglende egenerklæring kan imidlertid ikke få noen betydning i denne saken, da forsikringsselskapet i ettertid har gått med på å behandle saken og har avslått å dekke klagernes kostnader. Klagerne kan etter dette ikke få medhold i at innklagede må dekke deres utgifter til rørlegger på grunn av manglende oppfølging av tegningen av eierskifteforsikring.

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.