Klage nr:
138/10

Avgjort:
25.11.2010

Saken gjelder:
Oppgjør

Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS Nordstrand

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 25. november 2010. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Valentine Beqiri, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin enebolig. Oppdragsavtalen er undertegnet den 26. februar 2008. Oppdraget er senere forlenget. Oppdraget gjaldt salg av tidligere felles bolig for klageren og hans tidligere ektefelle.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler

Klageren anfører:

Klageren og hans tidligere ektefelle har solgt en bolig gjennom innklagede. Den tidligere ektefellen hadde flyttet ut av boligen i 2005. Våren 2006 inngikk ektefellene en avtale slik at klageren kunne fortsette å bo i huset med et billig SPK lån gjennom ektefellen. Avtalen ble inngått med bistand av advokat. Samme advokat var tenkt brukt for salg av huset når perioden var over. Avtalen mellom ektefellene ble tinglyst.

Våren 2008, da perioden nærmet seg slutten, ble det likevel inngått avtale med innklagede som er et meglerforetak. Innklagede ble gjort oppmerksom på avtalen og at det var en del av et skilsmisseoppgjør. Det ble bedt om at avtalen som også er tinglyst på skjøtet følges. Innklagede ble gitt fullmakt til å kontakte banken og andre vedrørende lånene.

Boligen ble solgt, og kjøpekontrakt underskrevet 26. februar 2009. Innklagede innfridde SPK lånet. Klageren purret gjentatt ganger på innklagede på oppgjøret. Det viste seg at tidligere ektefelle hadde fått pengene.

Kostnadene knyttet til innklagedes oppdrag ble korrigert ned til kr 114 472,50. Fortsatt ble ikke beløpet delt på ektefellene. Klageren kontaktet sin tidligere ektefelle som sa at pengene var brukt opp.

Avtalen var at når huset skulle selges etter tre år skulle SPK innfris. Resten av det overskytende skulle deles på tidligere ektefeller.

Det var avtalt med innklagede, at han skulle følge de avtalene som var i denne forbindelse, og ikke gjøre noe utenom. Innklagede lovte flere ganger at oppgjøret skulle korrigeres. I oppgjøret skulle klagerens tidligere ektefelle hatt utbetalt kr 431 599,75 men fikk i stedet utbetalt kr 488 796,-. Halvparten av salgsutgiftene var ikke blitt trukket fra.

Klageren krever derfor kr 57 236,25 av innklagede.

Klageren mener at innklagede ikke har hatt god nok kontroll med kundenes penger, og utbetalt for mye til klagerens tidligere ektefelle. Det ble ikke tatt hensyn til dokumenter og avtaler som var en del av det hele. Klageren mener det hele bærer preg av manglende avstemninger. Den siste utbetalingen skjedde mot slutten av året. Det ble heller ikke beregnet renter.

Klageren mener at oppdragsavtalen som ble laget var mangelfull, og ikke regulerte alle forhold. Han stiller derfor også spørsmål til om den er gyldig.

Klageren hevder at det i punkt 8 i oppdragsavtalen fra 26. februar 2008 sto vederlag og utlegg kun hvis handel var kommet i stand innen 3 mnd etter at oppdragstiden var ute.

Dersom Reklamasjonsnemnda gir medhold i dette, mener klageren at innklagede også må betale tilbake hele provisjonen, og i hvert fall kr 52 130.

Innklagede anfører:

Innklagede tegnet oppdrag med klageren. Etter klagerens eget ønske ble oppdraget forlenget til 12. september 2008. Innklagede har ikke fått informasjon om at dette er i forbindelse med et skillsmisseoppgjør.

Innklagede mottok et brev fra klageren 4. juli 2008. Han ønsket å forlenge avtalen og legge eiendommen ut for salg etter nyttår. Boligen ble solgt 17. februar 2009. Overtakelse fant sted 11. mars 2009. Det kom da frem at det var en privat avtale mellom klageren og hans tidligere ektefelle som innklagede skulle forholde seg til. Avtalen, samt alle relevante dokumenter, ble sendt til innklagedes oppgjørsavdeling sammen med oppgjørsskjema og bekreftelse fra klagerens tidligere ektefelle om fordeling. Det kom frem hvilken fordeling klageren ønsket på nettoprovenyet.

Innklagede mener han har forholdt seg til oppgjørsinstruksen og forlengelsen til klageren. Innklagede har krav på provisjon og dekket utlegg. Innklagede har forholdt seg til innsendte oppgjørsskjema fra klageren og hans tidligere ektefelle. Fordelingen av pengene er i henhold til klagerens instruks og således ikke feilutbetalt.

Vedrørende utbaling av renter, hevder innklagede at avregningen viser at klageren hadde opptjent 327,- i renter. Dette er under et halvt rettsgebyr og er ikke gjenstand for utbetaling.

Innklagede vil for øvrig påpeke at første oppgjørsoppstilling ble send klageren allerede 25. mars 2009. Innklagede mener derfor at det uansett er reklamert for sent.

Klagerens ytterligere anførsler

Klageren mener at det er feil at oppdraget ble forlenget til 12. september 2008, oppdraget ble satt til 12. september 2008. Det var her ikke snakk om noen forlengelse.

Innklagede visste at grunnen til salg av huset var har at det var et skillsmisseoppgjør. Innklagede har selv vist til klagerens ”tidligere kone” og tidligere ektefelles bekreftelse. Telefonloggen kan dessuten vise at tidligere ektefelle har ringt innklagede. Innklagede har beklaget seg over disse telefonene overfor klageren.

Klageren mener at innklagede hele tiden har vært klar over at det var en skriftlig avtale. Den var tinglyst på eiendommen.

Klageren anfører at det ikke var noen ny oppdragsavtale. Det mener klageren skulle blitt laget på grunnlag av klagerens ønske i brev av 4. juli 2008. Klageren hadde vist til at den er på samme vilkår som den tidligere. En slik ny oppdragsavtale kom aldri.

Klageren mener at det ikke var noen gyldig avtale som dekket perioden da salget skjedde. Klageren mener at punkt 6 i oppdragsavtalen kun gjelder hvis det eksisterer en gyldig avtale.

I klagerens brev av 4. juli 2008 ble ikke ordet ”forlengelse” brukt, men ”midlertidig stopp”. Klageren skrev ”håper vi kan fortsette med å legge det ut for salg”. Det kom aldri noe nytt avtaleutkast til klageren.

Klageren mener det er feil å si ”innsendte oppgjørsskjema”. Dette ble fylt ut på innklagedes kontor, og delvis fylt ut av innklagede og klageren. Klageren satt på innklagedes stol og fylte i informasjon og beløp på kommando. Innklagede fant det beløpet den tidligere ektefellen skulle ha. Klageren mener at dette lett kan sees på forskjellig håndskrift.

Klageren mener at han ikke har reklamert for sent. Klageren begynte uten opphold å henvende seg til innklagede etter salget for å få oppgjøret korrigert. Først da klageren kontaktet advokat med spesialområde innen eiendomssalg ble det klart at dette var alvorlige feil, og klageren ble rådet til å kontakte Reklamasjonsnemnda. Klageren fikk først se endelig oppstilling av tallene lenge etter at salget var gjort og etter mange purringer. Klageren fikk en excel oversikt 15. desember 2010.

Klageren mener aktivitetsloggen er mangelfull.

Innklagedes ytterligere anførsler

Innklagede fastholder sitt synspunkt med hensyn til tolkningen av hendelsesforløpet og forholder seg til oppdragsavtalen. Innklagede mener klagerens brev utvilsomt er å tolke som et ønske om forlengelse.

Klageren har undertegnet oppgjørsskjema tilsvarende beløpet tidligere ektefelle har oppgitt. Disse vedleggene er å se i sammenheng, og er selgerens (klagerens) instruks til innklagede.

Av aktivitetsloggen fremgår det klart at oppgjørsoppstillingen er sendt 25. mars 2009.

Innklagede fastholder at klageren uansett har reklamert for sent.

Klagerens atter ytterligere anførsler

Klageren har vist til e-poster mellom han og innklagede etter at oppgjøret forelå første gang. I tillegg var det mange muntlige purringer både per telefon og ved oppmøte.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder oppgjør ved salg og om innklagede har utbetalt for mye til klagerens tidligere ektefelle.

Gjennom klagerens brev av 4. juli 2008 ble oppdraget forlenget, slik at det forelå en avtale på det aktuelle tidspunkt. Begge parter har i ettertid opptrådt som om avtalen var forlenget.

Oppdragsavtalen er inngått med klageren. Det fremgår heller ikke av den tinglyste avtalen at omkostningene skal deles mellom klageren og hans fraskilte ektefelle. På denne bakgrunn må innklagede legge oppdragsavtalen til grunn. Reklamasjonsnemnda går ikke inn på spørsmålet om den interne fordelingen av kostnadene mellom klageren og hans fraskilte ektefelle.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.