Klage nr:
170/10

Avgjort:
04.04.2011

Saken gjelder:
Meglers utlegg/vederlag

Foretakets navn:
Heimdal Eiendomsmegling AS avdeling Sentrum
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 4. april 2011. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Kristin Søhagen Madsen, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin leilighet. Oppdragsavtale ble undertegnet 20. august 2010 for seks måneder.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren ønsket å legge ut nettannonse på leiligheten så raskt som mulig, med visning en uke senere for å oppnå best mulig pris og unngå fall i markedet på høstparten. Klageren var også ”klokkeklar på at dersom akseptabel pris ikke ble oppnådd, var det ingen hast med å selge. Leiligheten kunne i så fall fremleies og selges neste vår grunnet forventet prisvekst i markedet. Innklagede solgte seg inn som fleksibel, tilgjengelig og ryddig. Han var også svært spesifikk i forhold til sin salgsstrategi. Nettannonse ble derfor planlagt lagt ut mandag 30. august 2010 med visning tirsdag 7. september 2010.

En uke etter befaringen og to uker før visning, fikk klageren vite at innklagedes saksbehandler skulle på ferie i fem dager, med avreise 6. september 2010. Avreise var dagen før den planlagte visningen. På tross av gjentatt kontakt mellom partene i perioden 19. – 26. august 2010 fikk klageren ikke informasjon om dette. Innklagede foreslo å flytte visningen til søndag 5. september. Klageren følte seg presset til å flytte visningsdag, samt beholde ansvarlig megler for å unngå forsinkelse.

Under budrunden, mandag 6. september 2010, nevnte innklagede etter kl 1230 at han kun ville være tilgjengelig en kort stund til, fordi han skulle gå om bord på flyet. Klageren ble stresset og presset fordi dette ikke samsvarte med tidligere tidspunkt kl 1400. Innklagede påstår at han hele tiden har sagt kl 1300, hvilket klageren tilbakeviser. Innklagede skal ha sagt at klageren bare måtte forholde seg til det.

Klageren har hele tiden vært tydelig på at hun ikke ville godta bud under prisantydning. Hun gjentok nå eksplisitt at budgivere måtte over prisantydning for å være av interesse, for klagerne hadde ingen hast dersom prisen ikke var riktig. Til tross for dette opplevde klageren at innklagede presset henne til å godta bud på prisantydning. Klageren fikk kun tid til en kort telefonsamtale før innklagede tvang henne til å avgi et svar kl 1348, dette var under 15 minutter etter at hun fikk vite nytt tidspunkt for innklagedes utilgjengelighet. Innklagede flyttet med andre ord sin nye frist (kl 1300) enda et kvarter frem til kl 1448. Klageren reagerer på at hun ikke på noe tidspunkt ble informert om at budet faktisk sto til kl 1500, og at innklagede ga uttrykk for at svar måtte avgis umiddelbart, noe klageren så seg nødt til å gjøre. Det er heller ikke logisk at klageren ville ha godtatt bud på prisantydning allerede kl 1248 dersom hun hadde visst at budet sto til kl 1500.

Det synes ifølge klageren som om det er ”tuklet” med budjournalen og tidspunktet for aksept, idet det der står kl 1448. Både sms-er fra innklagede og samtalespesifikasjon fra klagerens telefonselskap bekrefter at tidspunktet på budjournalen er feil, og at korrekt tidspunkt er kl 1248. I tillegg kan det oppgitte tidsrommet kl 1400 – 1800, der innklagede er utilgjengelig, også bekreftes av budgiverne.

Når første mulige akseptfrist i budet var kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning, og innklagede presset klageren til å ta en avgjørelse kl 1248 denne dagen og innklagede var om bord på flyet kl 1248, er det grunn til å stille seg kritisk til oppfølging av interessentene. Tidspunktet for ombordstigning innebærer at innklagede i stedet måtte ha brukt tid på å forberede ferietur og reise til flyplassen, da dette var en utenlandsreise med familie og småbarn.

Klageren oppsummerer dette slik at innklagede unnlot å informere om planlagt ferie før oppdragsinngåelse, informerte om dette en uke etter avtaleinngåelsen, ga feil informasjon om tidspunkt for utilgjengelighet (kl 1300 vs 1400) i forbindelse med ferie, informerte en halvtime før ombordstigning om at tidspunktet er endret til kl 1300, flyttet det deretter ytterligere frem til kl 1248, informerte ikke om budgiverens akseptfrist kl 1500, men ga inntrykk av at svar måtte gis omgående.

Dersom dette hadde vært kjent før oppdragsinngåelse, ville innklagede aldri fått oppdraget. Klageren føler seg sterkt forledet. Videre bar arbeidet preg av slurv, upålitelighet og behov for både kontroll og etterkontroll for at arbeidet skulle utføres tilfredsstillende. Klageren uttrykte ved flere anledninger sterk misnøye mot dette.

Innklagede presiserte selv flere ganger at salgsoppgaven skulle være ferdig til gjennomlesning fredag morgen (27/8 2010) som følge av fremskyndet visning på grunn av hans ferie, og at nettannonsen skulle være klar mandag 30. august 2010 om morgenen som planlagt. Klageren mottok salgsoppgaven kl 1016, men det inneholdt så mange feil og mangler, at tidkrevende korrektur var nødvendig. Etter flere timers arbeid sendte klageren korrekturen tilbake sammen med egne bilder som virker salgsfremmende. Klageren spurte etter ny versjon dagen etter, da innklagede ikke lot høre fra seg, og hun var bekymret om hvorvidt annonsering mandag 20. august var gjennomførbar. Innklagede svarte på sms at ny versjon ville bli sendt mandag morgen. Tidspunktet mandag morgen, ble flyttet flere ganger. Klageren fikk tilsendt ny korrektur først mandag 30. august kl 1058. Denne versjonen inneholdt fortsatt svært mange feil, da det ikke var tatt mye hensyn til rettelsene som var påpekt. Nye korrigeringer måtte presiseres.

Kl 1337 fikk klageren beskjed på e-post om at nettannonsen var lagt ut, til tross for at dette ikke var godkjent av henne. Dette var verken i henhold til hva det var enighet om eller hva innklagede reklamerte med i sin punktvise fremstilling av salgsprosessen. Nettannonsen inneholdt også mange feil, deriblant feil visningsdag og tidspunkt, noe som var uheldig når visning skulle være samme uke. Klageren gjorde både ansvarlig megler og saksbehandler oppmerksom på dette uten at noe skjedde før 1,5 time senere. Tirsdag 31. august måtte flere rettelser til.

Innklagede brukte takstmann som han hadde ”dårlig erfaring med”. Takstmannen påpekte fiktive feil under våtromstesten. Også arealberegningen var i overkant streng. Innklagede ble gjort oppmerksom på disse manglene, men innklagede skal ha rådet henne til å la det ligge, fordi takstmannen kunne skape trøbbel. Kun detaljer ble rettet opp. Dette betyr i prinsippet at leiligheten ble urettmessig strengt vurdert, noe som påvirket prisen. Dersom innklagede hadde dårlig erfaring med takstmannen, er det hans ansvar å sørge for at denne takstmannen ikke foretok våtromstesten. Innklagede møtte heller ikke samtidig med takstmannen, selv om det i utgangspunktet var planlagt. Han valgte i stedet å flytte tidspunktet for eget oppmøte hos klageren til dagen etter, da fotografen var til stede.

Innklagede var for sent ute til samtlige avtaler enten det gjaldt personlig fremmøte eller ferdigstillelse av salgsoppgave, utsendelse av nabovarsel og salgsplakater. Klageren fikk beskjed på sms om at hun ville motta nabovarsel og salgsplakat onsdag kveld (1. september), eventuelt senest torsdag morgen. Om ettermiddagen lørdag 4. september, hadde klageren fortsatt ikke mottatt dette. Fire purringer måtte til før hun mottok nabovarsel på ettermiddagen dagen før visning. Nabovarsel til 100 av de nærmeste naboene ble aldri distribuert, dette var ikke i henhold til oppdragsavtalen. Klageren uttrykte misnøye overfor innklagede.

Som følge av at klageren uttrykte misnøye vedrørende nabovarsel, truet innklagede den 4. september 2010 med å droppe visningen neste dag. Innklagede fremhold at klageren selv måtte holde visningen på grunn av fremsatt kritikk, og gikk langt i å bagatellisere sin egen rolle og skylde på forhold som klageren ikke hadde forutsetning til å kjenne til eller ha ansvar for.

Klageren følte seg svært presset ettersom hun ikke kunne avholde visning selv, fordi et nært familiemedlem var på sykehus. Innklagede hadde tidligere vært sent ut til alle avtaler, og ble nå innstendig bedt om å komme en halvtime før visningen. Innklagede kom 8 minutter for sent.

Ti interessenter skrev seg på liste under visningen. Innklagede fortalte at noen interessenter ønsket en ekstra visning samme kveld. Klageren måtte holde denne visningen selv til tross for den svært akutte familiesituasjonen og at innklagede skulle på ferie neste dag.

Klageren mener at innklagede ikke har vist fleksibilitet i forhold til prosessen slik han hadde lovet, og føler seg forledet. Innklagede har ikke innfridd de forventningene klageren hadde.

Etter at innklagede kom tilbake fra ferie, var innklagede svært lite behjelpelig og imøtekommende til tross for minimal kontakt. Klageren hadde etterspurt salgsoppgaven i papirform flere ganger, men mottok dette først tre uker etter avholdt visning.

I utkastet til kjøpekontrakt som ble sendt som pdf-fil ble det oppgitt fødselsnummer til alle partene. Dette ønsket klageren å få fjernet før utsendelse til begge parter av hensyn til personvern. Klageren fikk ikke tak i innklagedes saksbehandler på telefon eller e-post og kontaktet innklagedes saksbehandler på sms. Det ble bedt om at han fjernet denne sensitive informasjonen. Saksbehandleren ville ikke hjelpe fordi han hadde fridag. Han hadde ikke tidligere fortalt at han hadde fri en dag i uken. Klageren så seg nødt til å kontakte oppgjørssjefen hos innklagede for å få dette ordnet.

Klageren mener at dette er slepphendt behandling av sensitiv informasjon. I tillegg mener klageren at det var arrogant kundebehandling ikke å hjelpe klageren. Det var sendt en sms fra innklagede til både klageren og kjøperen om overtakelse, der det ble oppfordret til å ta kontakt hvis det skulle være noe.

Klageren lurer på om saksbehandleren, som på hjemmesiden har tittelen ”eiendomsrådgiver” kan titulere seg som ”ansvarlig megler”. Klageren mener at dette kan oppfattes som en tåkelegging av formell kompetanse.

Klageren mener at innklagede har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt ved å tilbakeholde/tåkelegge viktig informasjon, handlet etter egeninteresse og lagt uetisk press på klageren om å godta bud på grunn av innklagedes saksbehandlers utilgjengelighet.

Klageren hadde uttrykt at bud måtte være over prisantydningen for å være interessante, og at det var ingen hast å selge. Klageren mener det er grovt at hun ikke ble informert om den reelle akseptfristen, og mener at budet hadde aldri blitt akseptert dersom det ikke var blitt utøvet tidspress av innklagede. Leiligheten ligger sentrumsnært i et populært og rolig boligområde. Markedet har hatt en klar vekst på sammenliknet med 2009. Klageren mener det ikke foreligger noen risiko for et avvik i forhold til prognoser og solgte leiligheter inneværende år, og at erstatningskravet tilsvarer den ventede veksten til våren 2011.

Klageren har betalt innklagedes faktura for oppdraget pålydende 64 033 i påvente av Reklamasjonsnemndas avgjørelse.

Innklagede anfører:

Innklagede synes det er oppriktig leit at klageren har hatt en negativ opplevelse med oppdraget. Det er gitt anførsler om en rekke forhold som klageren mener er klanderverdig ved innklagedes håndtering av salgsoppdraget. Innklagede mener dette nok skyldes at klageren har hatt helt andre forventninger til gjennomføringen av oppdraget og at klageren og innklagedes saksbehandler har hatt gjensidig dårlig kommunikasjon. Mange punkter som ble påpekt kunne etter innklagedes mening vært unngått dersom det var gitt en bedre rolle/ forventningsavklaring mellom saksbehandleren og klageren. Innklagede aksepterer en del av ansvaret på dette punkt.

Klageren har hevdet at innklagede handlet ut fra egeninteresse og ikke ivaretok partenes interesser i henhold til eiendomsmeglingsloven § 6-3. Innklagede er uenig i dette. Saksbehandlerens ferietur ble gitt han som en overraskelse. Klageren ble forelag alternativer for hvordan dette skulle løses, og valgte selv måten å løse dette på. I forbindelse med budgivningen sørget innklagedes saksbehandler for at alle interessenter var kontaktet. Budfristen gikk ut kl 13.00 og ikke kl 15.00 slik klageren hevder. Da høyeste bud ble forelagt klageren, hadde innklagede forsikret seg om at alle budgivere og interessenter var varslet og at ingen ville by høyere. Klageren ble informert om dette, og opplever da å bli presset til en aksept av bud. Innklagede hadde gjort det som var i hans makt for å følge opp interessentene i budrunden, og innklagede føler seg trygg på at budrunden er utført på tilølfredsstillende måte for kjøper og selger.

Da budrunden var gjennomført, ringte saksbehandleren en kollega for å gjøre de siste føringene i budjournalen. Her oppstod det en kommunikasjonssvikt som gjorde at budjournalen dessverre ble feil. Meglersystemet logger automatisk det tidspunkt for budaksept som det tidspunkt budet registreres. Tidspunktet ble ikke korrigert. Innklagede tar kritikk for ikke å ha ført budjournalen på en korrekt måte i denne saken.

Saksbehandler har skrevet en redegjørelse for sin oppfatning av saksbehandlingen. Av denne fremgår det:

Partene ble enige i felleskap om fremdriftsplan. Klageren ble informert om prisantydning på kr 2 150 000 på befaringen. Saksbehandleren spurte hva hun tenkte om prisen, og klageren svarte at hun ville være meget fornøyd om prisen ble oppnådd. Det ble presisert at innklagede aldri annonserte for lavere enn hva selgeren var villig til å selge for. Først 6. september fikk saksbehandleren per SMS beskjed om at klageren hadde et høyere prisforlangende.

Saksbehandleren var ikke kjent med ferieturen da oppdraget ble signert. Den hadde blitt gitt ham som en overraskelse. Klageren ble informert så fort det var hensiktsmessig 26. august 2010. Det ble skissert flere alternativer for å løse at innklagede skulle være borte. Klageren valgte selv den løsningen med visning 8. september og uttrykte ingen bekymringer rundt dette. Innklagede mottok en sms den 27. august 2010 fra klageren for det står: ”Må skryte av deg! Du ser løsninger fremfor problemer…”

Saksbehandleren hadde fullt fokus på budrunden fra kl 08.00. Alle interessenter ble kontaktet og informert om bud. Det ble sendt ut sms til alle interessenter kl 09.11. Hele formiddagen var satt til budgivningen. Saksbehandlerens fokus var å oppnå en best mulig pris. Saksbehandleren informerte budgiverne om at han kom til å være på fly fra kl 1300 og at det ikke ville være mulig å få tak i ham frem til kl 1800. Budgiverne ønsket en avgjørelse og satte akseptfristen til kl 1300. Det ble inngitt flere budøkninger som klageren ble informert om. Klageren presiserte at hun ønsket prisantydningen. Klageren aksepterte budet på telefon kl 12.58.

Vedrørende arbeid med salgsoppgaven, var det satt som et mål at salgsoppgaven skulle være klageren i hende i løpet av fredag 27. august 2010 om morgenen, forutsatt at innklagede hadde mottatt all informasjon fra underleverandørene. Til tross for at dette ikke var mottatt ble korrektur send klageren kl 10.16. Innklagede mener utkastet var levert kvalitetsmessig, men det kom likevel korrektur med svært mange merknader fra klageren. Klageren ble informert om at ny korrektur ville bli sendt mandag morgen.

Den påfølgende mandagen mottok innklagede den nødvendige informasjonen fra takstmannen samt en titalls e-poster og flere sms’er fra klageren på endringer hun ønsket. Flere av endringene var nye. Saksbehandleren foretok de endringene som han ble bedt om, men tar selvkritikk for at ikke alle endringene ble tatt ved første mulighet. Det ble også mottatt sms fra klageren om at hun stolte på saksbehandleren vedrørende billedtakingen.

Salgsoppgaven ble lagt ut på nett kl 1300 som avtalt, etter at klageren hadde lest siste runde med korrektur og purret gjentatte ganger på hvorfor eiendommen ikke var lagt ut enda. Saksbehandleren beklager at det ble lagt inn feil visningstidspunkt på nettet, og endret dette straks han fikk beskjed av klageren, kl 1353. Dette var oppdatert av finn.no like etter. I tillegg ble det sendt beskjed til interessenter innklagede hadde hatt kontakt med vedrørende salgsobjektet i mellomtiden. Ingen interessenter møtte til feil visningstidspunkt.

Takstmann er uavhengig og har ingen binding til innklagede. Saksbehandleren har aldri uttalt at han har et dårlig forhold til takstmannen, og har heller ingen mulighet eller intensjon om å gå inn og påvirke takstmannen. Klageren har forklart at hun hadde ”røket uklar” med takstmannen på befaring, og var bekymret for at han ville la dette gå utover henne i takstrapporten. Innklagede fortalte at hans erfaring tilsa at takstmenn var profesjonelle og at dette neppe ville hende.

Takstmann foretar arealoppmålinger i henhold til NS 3940. Da klageren mottok takstmann, sendte hun en sms til innklagede hvor hun sa hun var ”lettet”. Hun sendte også korrektur til takstmannen som rettet opp de endringen hun hadde bedt om. Det ble aldri nevnt at klageren følte at leiligheten var urettmessig vurdert, og klageren var meget fornøyd med innklagedes prissetting på befaringsdagen.

Saksbehandleren har hatt tre besøk i leiligheten til klageren. Ved befaringen ble innklagede 10 minutter for sent grunnet bilkø. Dette ble beklaget. Da fotografen tok bilder av leiligheten kom saksbehandleren innom, men det var ikke spesifisert noe tidspunkt for oppmøte. Ved visningen hadde klageren uttrykt ønske om at saksbehandleren skulle komme 30 minutter før visningen for å vise hvordan avtrekksviften fungerte. Saksbehandleren ankom leiligheten nesten 40 minutter før visningen, etter å ha skiltet som avtalt. Klageren har unnlatt å nevne at innklagede var på visningen nesten 40 minutter etter at visningen var avsluttet for å ta seg av interessenter som møtte opp for sent.

Fredag 3. september 2010 kl 21.44 ble innklagede informert av selgeren om at nabovarsel/ salgsplakat ikke hadde kommet opp som avtalt. Innklagede undersøkte saken, og fant ut at dette skyldtes et dataproblem. Dette ble beklaget, og innklagede lovet å ordne dette så raskt som mulig. Det ble bekreftet samme kveld at dette vil bli gjort lørdag morgen. På lørdag kl 13.59 mottok innklagede en sms at nabovarsel/ salgsplakat fortsatt ikke var på plass, og det kom flere meldinger som innklagede fant ufine. Visningsassistenten informerte innklagede om at han hadde vært og delt ut nabovarsler kl 12.00. Han hadde ringt på døren for å henge opp plakat to ganger, men ingen hadde åpnet. Klageren vil ikke bli belast for nabovarsel.

Etter flere ufine sms’er på lørdag ringte innklagede til klageren og informerte om at han ikke fant seg i å bli utskjelt. Han sa at han ønsket å si opp oppdraget dersom han ikke fikk arbeidsro. Klageren sa hun skulle gi ham det. Innklagede mener han på ingen måte har truet med å avlyse visningen.

Før visningen orienterte innklagede klageren om at et par ønsket privatvisning på kvelden, og at det var umulig for saksbehandleren å holde denne fordi han var alene hjemme den kvelden med to barn. Klageren bekreftet at hun skulle løse dette selv.

Etter salget mottok saksbehandleren flere henvendelser fra klageren per sms, e-post og telefon. Disse ble besvart så snart det var praktisk mulig, også de som ble mottatt mens innklagede var på ferie. Salgsoppgaven hadde hun mottatt som pdf format 30. september 2010. Hun fikk også tilsendt et i papirformat som hun påstår hun ikke mottok. Salgsoppgaven ble da sendt ut på nytt.

I e-posten med kontrakten var det presisert at alle endringer i kontrakten skulle tas med denne saksbehandleren. Klageren ble bedt om å ta kontakt med denne saksbehandlingen vedrørende dette.

Han mener han har vært fleksibel og tilgjengelig for klageren. Han opplever klageren som svært krevende kunde.

Videre anføres det i tilsvaret at den ansvarlige saksbehandleren oppfyller alle formelle krav til å kalle seg ansvarlig megler, megler og eiendomsrådgiver. Da oppdraget ble utført var han under utdanning etter overgangsbestemmelsene, og har nå avlagt eksamen.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren mener innklagede tåkelegger og presenterer halvsannheter. Innklagede unnlater å si noe om når saksbehandleren fikk kjennskap til ferieturen som nå presenteres som en overraskelse.

Klageren mener det er feil at budfristen ble satt til kl 1300, og viser til at budgiveren i ettertid har opplyst at det ikke var oppgitt noen frist. Klageren fastholder at hun ble presset til å avgi svar kl 1248, uten at dette var nødvendig.

Klageren synes det er merkelig at saksbehandleren skal ha de riktige kvalifikasjonene når han var under utdanning.

Klageren uttrykte aldri at hun ville fornøyd med salg på prisantydningen.

Klageren ble ikke skissert flere alternativer da innklagede skulle på ferie.

Dagen da innklagede skulle reise, tok klageren det forgitt at tidspunktet for tilgjengelighet var fra han forlot kontoret. Klageren stiller seg kritisk til om budrunden kan ha blitt godt nok fulgt opp på flyplassen. Videre hevder klageren at hun ble opplyst at innklagede ville være utilgjengelig fra kl 1400.

Klageren er ikke enig i innklagedes fremstilling av arbeidet med salgsoppgaven.

Klageren har aldri ”røket uklar” med takstmann, men uttrykte skepsis til hans faglige vurderingsevne. Innklagedes forklaring vedrørende takstmann er tåkelegging av fakta.

Klageren fastholder at innklagede var forsinket til samtlige avtaler.

Klageren avviser at hun sendt upassende sms’er til innklagede, og fastholder at innklagede truet med å avlyse visningen.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73.

Klageren har krevd bortfall av nedsettelse av meglers vederlag samt erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Utgangspunktet for nedsettelse av meglers vederlag er at det foreligger en ”ikke ubetydelig pliktforsømmelse” med oppdraget.

Klageren og innklagede har forklart seg ulikt om innklagedes håndtering av budrunden, blant annet hvorvidt klageren selv hadde valgt dette som alternativ da hun ble gjort kjent med at saksbehandleren skulle på ferie, og hvilken akseptfrist som var fastsatt ved budet. Der partene forklarer seg ulikt og forholdet for øvrig ikke er dokumentert kan ikke Reklamasjonsnemnda legge større vekt på den ene partens forklaring enn den andres.

Innklagede har innrømmet at budjournalen ikke ble korrekt ført. Etter Reklamasjonsnemndas syn har innklagede opptrådt i strid med god meglerskikk ved ikke å føre budjournal i henhold til forskrift om eiendomsmegling § 3-5. Budjournalen skal gi notoritet, og Reklamasjonsnemnda finner det kritikkverdig at det er opplyst feil tidspunkt for akseptfrist, slik at det i ettertid foreligger tvil om den reelle akseptfristen.

Reklamasjonsnemnda kan imidlertid ikke se at det er noen indikasjon på at interessentene ikke ble forsvarlig fulgt opp av innklagede, eller at høyeste mulige budet ikke ble oppnådd.

Reklamasjonsnemnda finner det for øvrig åpenbart at innklagede ikke har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt overfor klageren ved sin håndtering av budrunden. Klageren valgte å akseptere høyeste bud på et tidspunkt der det ikke var interessenter som var villig til å by høyere. Ut fra budloggen fremgår det at det er to budgivere. Budgiveren som fikk sitt siste bud akseptert, forhøyet sitt eget bud tre ganger, og siste bud var på prisantydningen.

Reklamasjonsnemnda konstaterer at det ble gjort en feil i forbindelse med utsendelse av nabovarsler. Dette har innklagede innrømmet og beklaget. Feilen ble forsøkt rettet ved å henge opp nabovarsler så snart feilen ble oppdaget, og klageren har ikke blitt belastet for nabovarslene.

Klageren har hevdet at innklagede truet med ikke å stille på visning på grunn av den kritikk som ble fremsatt på grunn av håndteringen av nabovarslene. Innklagede har bestrid dette, og anført at han varslet at han ville si opp oppdraget dersom han ikke fikk mer arbeidsrom. Reklamasjonsnemnda vil bemerke at en megler også har rett til å si opp et oppdrag med øyeblikkelig virkning jamfør eiendomsmeglingsloven § 6-5, og kan ikke se at det er kritikkverdig at saksbehandleren reagerte på å motta sms med utsagn om at ”Dette er bedritent”.

Reklamasjonsnemnda vil påpeke at oppdragsgivere må lese gjennom og kontrollere salgsoppgaver, og har registrert at klageren hadde mange egne innspill til hvordan det ferdige produktet skulle se ut som til dels gikk lenger enn korrigering av feil.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at innklagede er å kritisere i forbindelse med avholdt visninger. Klageren kan ikke pålegge innklagede å stille på privat visning kl 22.

Innklagede har ikke ansvar for takstmanns rapport. Takstmann skal opptre uavhengig av megler, og Reklamasjonsnemnda vurderer ikke takstmannens forhold. Det er ikke dokumentert at takstrapporten hadde noen feil som innklagede burde oppdaget.

Reklamasjonsnemnda ser ikke at det foreligger noen dokumentasjon på at innklagede stadig var forsinket til avtaler, og saken må avvises på dette punkt.

Saksbehandlers kompetanse ligger innenfor det lovgivningen tillot da oppdraget ble gjennomført.

Personnummeret er ikke hemmelig i forholdet mellom selger og kjøper av fast eiendom.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved ikke å føre budjournal i henhold til forskrift om eiendomsmegling § 3-5. Dette har imidlertid ikke noen økonomisk betydning for saken, jf. bemerkningene ovenfor.