Klage nr:
173/10

Avgjort:
21.02.2011

Saken gjelder:
Oppgjør

Foretakets navn:
EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS avd Mo i Rana

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 21. februar 2011. Nemnda har bestått av:

Thor Falkanger, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Kristin Søhagen Madsen, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin bolig på festet tomt. Oppdragsavtale ble undertegnet 25. mai 2010. Bud ble akseptert 9. juni 2010. Kjøpekontrakten er datert 16. juni 2010 med overtakelse 9. juli 2010. Klageren mener innklagede har brukt for lang tid på oppgjøret i saken.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren krever erstatning for påløpte utgifter grunnet sen saksbehandlingstid, samt prisavslag på grunn av dårlig utført jobb.

Klageren hevder at det har oppstått store forsinkelser i utbetaling av oppgjøret, og at innklagede tok tre uker ferie midt i salgsprosessen. Klageren klaget til oppgjørsavdelingen og ba om å få dekket påløpte utgifter på grunn av for sen betaling av oppgjøret. Klagerens krav ble avslått.

Innklagede har opptrådt svært kritikkverdig overfor klageren, og har ikke gjort den jobben han er betalt for. Innklagede har opptrådt svært arrogant og har hatt en ufin fremtreden. Innklagede har ifølge klageren store problemer med rutinene i forbindelse med tinglysing av skjøter, og det samme skjedde da klageren kjøpte den aktuelle boligen. Da gikk det neste ett år før hun fikk tinglyst boligen på seg. Klageren anfører at det er flere i distriktet som har hatt samme problem med innklagede.

Klageren anfører at det er på tiden at noe blir gjort nå, og hun gir seg ikke før hun har fått erstatning for sitt tap, klageren er lei av innklagedes ”uthalelsesteknikk”. Det er ikke snakk om store beløp for et så stort meglerkontor. Klageren anfører at kompensasjon for dette burde utbetales.

Av vedlegg til klagen fremgår:

Skjøtet ble 16/6 2010 sendt til Statskog

21/6 ble dette mottatt av Statskog

Tillegget, som Statskog krevet ved overføring av festekontrakt, ble ikke mottatt i retur til Statskog fra innklagede før 27. juli

Statskog mottok tillegget 28. juli og sendte det til innklagedes oppgjørsavdeling 30. juli. Innklagede lovet da oppgjør snarest.

Først 9. august ble papirene sendt Statens kartverk for tinglysing

Statens kartverk hadde fire virkedagers behandlingstid på tinglysing, oppgjør burde skjedd mye tidligere som lovet av innklagede. Klageren hadde ikke oppgjør på konto før 23. august 2010.

Klageren anfører i et udatert brev til innklagede at ”Løpte utgifter på lån som ikke ble innfridd i tide utgjør kr 9800. I tillegg til dette, kommer alle inkassogebyrene som ikke ble innfridd i denne perioden. Dette utgjør kr 1500.” Klageren krevde også tilbakebetalt markedshonoraret som utgjorde kr 15000.

Innklagede anfører:

Signert skjøte ble sendt til Statskog umiddelbart etter kontraktsmøtet og er bekreftet mottatt der den 21. juni 2010. På bakgrunn av dette skulle Statskog utstede et tillegg til festekontrakten som skulle sendes innklagede sammen med skjøtet, for signering av kjøperen. Innklagede kontaktet Statskog per telefon den 9. juli 2010 for etterlysning av skjøte med tillegg. Oppgjørsavdelingen fikk da beskjed om at saksbehandleren var på ferie og ville være tilbake den 19. juli 2010. Innklagede mottok brev med tillegget fra Statskog, datert 19. juli 2010. Dette skulle da signeres av kjøperen.

Kjøperen signerte tillegget til festekontrakten den 27. juli 2010 og dette ble returnert til Statskog den 2. august 2010. Administrasjonsgebyret kr 2 300 ble betalt samme dag.

Fredag 6. august 2010, mottok innklagede brev fra Statskog med festerens kontraktstillegg og skjøtet i original påført bortfesterens godkjenning. Da innklagede ikke rakk postgangen denne fredagen, ble ikke skjøte med vedlegg sendt før mandag 9. august 2010. Skjøtet med tillegg ble sendt fra avdelingskontoret til oppgjørsavdelingen, hvor depot ligger, og således der hvor kjøperens pantedokumenter befant seg. Skjøtet ble mottatt den 13. august 2010 av oppgjørsavdelingen og ble samme dag sendt til Statens kartverk sammen med kjøperens pantedokument.

Skjøtet ble mottatt fra Statens kartverk til oppgjørsavdelingen i tinglyst stand den 20. august 2010 og oppgjøret til klageren ble foretatt samme dag.

Innklagede ser ikke at han kan klandres for hendelsesforløpet eller for forsinkelsen på oppgjøret. Innklagede har gjentatte ganger purret på Statskog som har brukt unødig lang tid på saksbehandlingen.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder påstand om meglers ansvar for forsinket oppgjør ved overdragelse av hus på festet grunn.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr 73.

Reklamasjonsnemnda behandler kun forholdet mellom klageren og meglerforetaket. Forholdet til Statskog vil ikke bli vurdert.

Kjøpekontrakten ble underskrevet 16. juni 2010, og skjøtet ble samme dag oversendt Statskog for godkjenning av festeren. Innklagede opplyser å ha purret Statskog per telefon den 9. juli 2010. Det ble da opplyst at saksbehandler hos Statskog hadde ferie og ville være tilbake 19. juli 2010. Den 19. juli ble tillegg til festekontrakten sendt fra Statsskog med henvisning til innklagedes brev av 16. juni 2010. Brevet ble mottatt av innklagede 26. juli, og nye festere signerte og betalte 27. juli. Dokumentet ble returnert Statskog og mottatt der 2. august 2010. Reklamasjonsnemnda kan ikke se at forsinkelsen i tidsrommet 16. juni – 19. juli hvor innklagede ventet på tillegg til festekontrakt, kan belastes innklagede.

Skjøte og tillegg til festekontrakt ble mottatt av innklagede 6. august 2010. Dette ble sendt fra innklagede til innklagedes oppgjørsavdeling mandag 9. august og ble mottatt der 13. august 2010. Skjøtet og øvrige dokumenter ble sendt Statens kartverk samme dag.

Skjøtet ble mottatt fra Statens kartverk den 20. august 2010 og oppgjøret med klageren ble foretatt samme dag.

Innklagede har etter Reklamasjonsnemnda syn utført oppdraget i tråd med god meglerskikk.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.