Klage nr:
184/10

Avgjort:
15.06.2011

Saken gjelder:
Regresskrav fra selger

Foretakets navn:
Din Boligmegler AS
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 15. juni 2011. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Kristin Søhagen Madsen, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klagerne har solgt en tomt gjennom innklagede. En regulering av tomtegrensen var ikke blitt registrert hos kommunen, og det oppsto en tvist med kjøperen om hvorvidt kjøperen hadde krav på prisavslag. Saken ble forlikt etter at den ble brakt inn for tingretten. Klagerne krever at innklagede dekker alle kostnader knyttet til forliket.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne krever erstatning av innklagede for kostnader knyttet til et rettsforlik med kjøperen vedrørende en tomt som ble formidlet gjennom innklagede. Tomten var registrert i kommunens registre med et mindre areal enn selgerne hadde grunn til å tro. Klagerne mener at dette burde vært oppdaget av innklagede.

I mars 2007 ble klagernes tomt solgt til et selskap (A) til takst kr 2 050 000. A videresolgte tomten kort tid senere til en privatperson (B) for kr 2 200 000. Grunnlaget for prisen var en takst utført av en takstmann, og det fremgikk av taksten at tomtens størrelse var 1 700 kvm.

Det viste seg at tomten kun var registrert i kommunen med 960 kvm. i forbindelse med at B fikk behandlet en byggemelding. Bs søknad ble i første omgang avslått. Differansen skyltes at kommunen ikke hadde registrert at det hadde vært regulering av tomtegrensene. Reguleringen av tomtegrensene var imidlertid dokumentert på annen måte ved at klagerne hadde mottatt materiale av kommunen og utmarkslaget.

Klagerne ble gjort oppmerksom på feilen i november 2007, og tok omgående kontakt med utmarkslaget for å rette dette opp. Klagerne hadde innledningsvis en avtale med B om at han skulle få kompensert eventuelle kostnader som feilen medførte. Klagerne betalte også ca kr 80 000 som tilsvarte beløpet B måtte ut med for å få adgang til det ekstra tomtearealet.

Etter hvert snudde B og krevde i stedet prisavslag, og det ble anført at klagerne hadde solgt noe de ikke hadde eierskap til. B stevnet klagerne for forliksrådet, som ga klagerne medhold. B stevnet deretter klagerne inn for tingretten. Under hovedforhandlingen ble det klart at B ville kunne føre saken langt, og klagerne mente at det var en prosessrisiko ved å fortsette saken. Klagerne bestemte seg derfor for å forlike saken.

Klagerne krever erstatning for kostnadene knyttet til forliket. Tapet utgjør også saksomkostninger og et beløp for ”tort og svie”. Bakgrunnen for kravet er at innklagede etter klagernes syn ikke har foretatt nødvendige kontroller i forbindelse med utarbeidelse av salgsoppgaven.

Innklagede anfører:

Innklagede hadde vinteren 2007 i oppdrag å selge en hytte på vegne av A. Klagerne kjøpte hytten 21. mars 2007 og solgte samtidig en annen hytte til A. Det ble foretatt delbetaling. A solgte hytten videre til B den 25. april 2007.

Salgsinformasjonen ble utarbeidet på bakgrunn av selgernes informasjon om at de i 2004/2005 hadde takket ja til et tilbud om å utvide tomten som opprinnelig var på ca 960 kvm. til ca 1700 kvm. i forbindelse med etablering/ utbygging av hyttefeltet. Det ble også innhentet reguleringsplan/kart for hytteområdet hvor det er påført arealer. En lokal takstmann ble gitt de samme opplysningene om arealene som innklagede. På befaringstidspunktet ble det nedfelt grensemerker på tomten som var ca 1 700 kvm.

Ved et møte på innklagedes kontor 16. juni 2010 informerte klagerne om at de trodde de ville vinne saken mot B i tingretten, men fordi klagerne var redde for at B ville anke, valgte de å inngå forlik for deretter å søke regress hos alle involverte parter (takstmann, kommunen, innklagede og utmarkslaget). Innklagede informerte klagerne om at han ville opprettholde sitt svar av 4. januar 2010. Innklagede synes det er beklagelig at klagerne valgte å inngå forlik i tingretten etter å ha fått medhold i forliksrådet, og mener at dette må stå for klagernes egen regning.

Innklagede kan ikke se at han har forsømt sine plikter overfor selgerne og fastholder at klagen er ugrunnet.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder regresskrav fra selger mot megler etter rettsforlik med kjøper.

Klagen faller innenfor Reklamasjonsnemndas kompetanse, jf. Avtale om Reklamasjonsnemnd punkt 1.

Klagerne inngikk et salgsoppdrag med innklagede 21. mars 2007, samme dag som kjøpekontrakten ble inngått med A. Overtakelse var avtalt 31. mars 2007.

A inngikk oppdragsavtale med innklagede to dager senere. Det ble så inngått en kjøpekontrakt mellom A og B den 25. april 2007. Det er B som har saksøkt klagerne.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning må innklagede kunne legge til grunn opplysningene om areal på 1,7 da, som fremgår av både tomteoversikten og av takstmannens arealangivelse i taksten.

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.