Klage nr:
009/11

Avgjort:
04.04.2011

Saken gjelder:
Meglers krav på dekning av utlegg

Foretakets navn:
Meglers krav på dekning av utlegg
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 4. april 2011. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Kristin Søhagen Madsen, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin bolig. Oppdragsavtalen ble inngått 28. mai 2008. Eiendommen ble ikke solgt i oppdragsperioden. Klageren mottok faktura fra innklagede først lenge etter at oppdraget var avsluttet.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Regningen ble sendt fra innklagede to år etter at oppdraget er avsluttet (etter 6-månedersregelen) Klageren mener det er grunnlag for å bestride hele fakturaen, særlig fordi det er åpenbart at innklagede har gjort en svært dårlig jobb, faktisk så dårlig at ”man kan mistenke megleren for å ha hatt en skjult agenda”. Når man betaler en grunnpakke på
kr 14900, må man forvente at megleren står på for å oppnå et best mulig resultat for selgeren. Det er ikke tilfellet her. Hele jobben innklagede har fakturert for, ansees som bortkastet.

Klageren har i brev til innklagede anført at hun er villig til å betale for foto og takst. Til sammen kr 7 970. Klageren oppfatter de telefoniske kontaktene hun har hatt med innklagede som svært nedlatende og grensende til uhøflige. Det er mulig dette har sammenheng med klagerens innvandrerbakgrunn, noe hun håper ikke er tilfellet. Klagerens døtre får en helt annen og høflig behandling ved henvendelse til innklagede.

Av klagerens brev av 6. januar 2011 fremgår:

Oppdragsavtalen side 2 har en spesifikasjon av utlegg som oppdragsgiveren skal betale;

Annonse/bolignytt/[…] avis kr 14 900

Dette skal iflg klageren være kr 1490, ser ut til å fremkomme på regningen som ”grunnpakke kr. 14.900,-” Oppdragsavtalen angir ingen grunnpakke/pris

Sum øvrige utlegg er angitt til kr 218 491 som åpenbart er feil Denne fremkommer i regningen (punkt 7.4) som kr 21 025 som altså inkluderer påståtte annonseringskostnad i […] avis.

Det var flere visninger, totalt tre stykker på visninger.

Klageren kontaktet innklagede i mai 2009 for ny visning, men innklagede ønsket ikke å vise eiendommen uten at klageren satte ned prisen fra kr 5 850 000 til kr 5 000 000.

Ingen oppfølging/kontakt med innklagede før medio 2010. Oppdraget gikk ut på dato lenge før dette. Klageren måtte engasjere en annen eiendomsmegler og derved påføre seg selv nye oppstartkostnader.

Klageren mottok høsten 2010 regning for oppdraget, først inkludert en ekstratakst kr 2 450 (som senere er fratrukket) og inkludert ”nye salgsoppgaver” kr 3 087 (senere fratrukket). Nå er regningen totalt på kr 25 641.

Når man inngår avtale med en antatt profesjonell eiendomsmegler, må man forvente at kontrakten man blir presentert er korrekt, eller i nærheten av korrekt. Denne kontrakten er ikke det. Da den ikke spesifiserer ”grunnpakke kr. 14.900,-”, og innklagede ikke har gjort noe i nærheten av det man kan forvente, finner klageren det rimelig at innklagede trekket fra grunnpakken på kr 14 900 fra det nåværende fakturabeløpet kr 25 641, slik at klageren betaler innklagede kr 10 741 for å få saken ut av verden. Klageren anfører også at hun aldri har fått verken muntlig eller skriftlig oppsigelse fra innklagede.

Klagerens ytterligere anførsler:

Som det klart fremgår av oppdragsavtalen, er det avtalt en annonseringspakke som inkluderer annonser i bolignytt og lokalavisen som koster kr 14 900. Hvordan klageren kan oppfatte dette som kr 1 490 er uforståelig for innklagede. Annonsepakken ble brukt fullstendig opp under de tre visningens om ble holdt sommer/høst 2008.

På grunn av situasjonen i markedet med finanskrise, satte innklagede salget på vent etter at siste visning ble avholdt høsten 2008. Innklagede var i kontakt med klageren i begynnelsen av 2009 og spurte om hennes prisforlangende fortsatt var kr 6 000 000, selv om markedet hadde utviklet seg i negativ retning. Svaret fra klageren var ja. Som megler var innklagede da nødt til å si at oppnåelse av en slik pris ikke var mulig i dette markedet, og at det var nødvendig å senke prisen på boligen dersom det skulle være et realistisk håp om å selge den. Dette var ikke aktuelt for klageren og det var enighet om å avslutte oppdraget. Innklagede ga samtidig beskjed om at det ville bli sendt faktura på de faktiske utleggene i saken. På grunn av en forglemmelse ble ikke faktura sendt før høsten 2010. Dette er beklagelig, men har ingen praktisk betydning for klageren, da hun ikke er blitt påført noen rentekostnader fra innklagede i perioden.

Kostnader til ”ekstra takst” kr 2 450 og ”ekstra salgsoppgaver” kr 3 087 ble strøket fra fakturaen, etter avtale med klagerens datter på telefon. Dette fordi hun ga beskjed om at man da kunne bli enige om resten. Det var klagerens datter som tok initiativet til denne kommunikasjonen.

Innklagede som saksbehandler i saken, reagerer sterkt på påstandene om at det er gjort en dårlig jobb i sakens anledning, at innklagede skal ha hatt en ”skjult agenda” og påstanden om forskjellsbehandling på grunn av innvandrerbakgrunn (rasisme). Innklagede vil likevel legge dette til side dersom man kan komme til en enighet i sakens anledning. Innklagede har allerede strukket seg for å få dette til, og kommer ikke til å strekke seg lenger.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder meglers krav på dekning av utlegg.

Når det gjelder klagerens påstander om at innklagede har utført en så dårlig jobb at han kan mistenkes for å ha hatt en skjult agenda, er dette en påstand som verken er utdypet eller dokumentert. Reklamasjonsnemnda kan således ikke vurdere dette punktet. Det samme gjelder antydningen om at forskjellsbehandlingen skyldes klagerens innvandrerbakgrunn.

Reklamasjonsnemnda ser at innklagede har brukt forskjellig betegnelse på annonsekostnaden, idet den i oppdragsavtalen er kalt ”Annonse/bolignytt” og i oppgjørsoppstillingen ”Grunnpakke”. Dette er uheldig og er egnet til å forvirre mottakeren.

Av oppdragsavtalen som er vedlagt klagen, fremgår at klageren skal betale følgende:

Fotografering (10 bilder)

1 244

Grunnboksutskrift fra Statens kartverk

172

Trykking av prospekt

ca 2 500

Tinglysing av urådighetserklæring

1 935

Oppgjør

3 407

Sikkerhetsstillelse

208

Nabolagsprofil

125

Nabovarsel kr 2,5 pr stk k(400-900 stk)

1 000

Takst

ca 5 000

Annonse/bolignytt (3 innrykk)

14 900

I tillegg til ovenstående utlegg kommer provisjon med 1,5 % og tilretteleggingsgebyr
kr 8 000, samt gebyr for visninger, men slik at seks visninger er ”gratis”.

Innklagede har feilaktig skrevet at sum øvrige utlegg utgjør kr 218 491. I oversikten over totale kostnader er obligatoriske utlegg ført opp med kr 9 466 og øvrige utlegg kr 21 025. Disse tallene er korrekt.

Det er ikke avtalt at innklagede skal ha dekket noe vederlag dersom handel ikke kom i stand i oppdragstiden, kun dekning av utlegg som fremkommer i punkt 7.3 i oppdragsavtalen.. Innklagede har frafalt kostnader til ”ekstra takst” kr 2 450 og ”ekstra salgsoppgaver” kr 3 087. Det som da gjenstår er fotografering, grunnboksutskrift, takst, salgsoppgaver og annonse. Reklamasjonsnemnda ser at beløpet for fotografering er fakturert med kr 2 444, mens det er avtalt kr 1 244, uten at det er dokumentert noen tilleggsavtale. Innklagede må frafalle krav på det overskytende beløpet kr 1 200. Når det gjelder taksten, er det avtalt ”ca kr 5 000”, mens det er fakturert med kr 5 626. Dette må anses å ligge innenfor et akseptabelt slingringsmonn.

Klageren anfører at innklagede ikke ønsket å vise eiendommen uten at prisantydningen ble satt ned fra kr 5 850 000 til kr 5 000 000. Når markedet ikke er villig til å gi den prisen selgeren håper å oppnå, kan det være nødvendig å sette ned prisantydningen for å få solgt eiendommen. Reklamasjonsnemnda kan ikke kritisere innklagede for at han forsøkte å få klageren til å sette ned prisantydningen.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å avregne kr 1200 for mye for fotografering. For øvrig fører klagen ikke frem.

Hovedsak