Klage nr:
019/11

Avgjort:
25.05.2011

Saken gjelder:
Meglers krav vederlag

Foretakets navn:
internet
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 25. mai 2011. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Kristin Søhagen Madsen, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren har solgt en bolig gjennom innklagede foretak. Klageren mener at avtale om vederlag for tilrettelegging har blitt påført oppdragsavtalen etter at den ble signert.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren krever at hun får betalt pengene sine, saksomkostninger og renter.

Klageren skulle selge leiligheten sin og fikk anbefalt å bruke innklagede av en kamerat. Klageren hadde hatt åtte andre meglere innom, men valget falt på innklagede fordi han var rimeligst.

Oppdragsavtalen ble undertegnet da innklagede skulle ha visning første dagen. Han tok med seg avtalen igjen.

Noen uker etter at leiligheten ble solgt, var klageren innom for å skrive under på kjøpekontrakten. Da fikk klageren med seg oppdragsavtalen.

Da kjøpesummen ble utbetalt til klagerens konto, oppdaget klageren at det manglet et beløp stort kr 12 900. Hun skjønte ikke hva det var for. Dette var aldri en del av avtalen og klageren mener at det har blitt påført senere. Innklagede visste at klageren hadde hatt flere meglere innom for å få det beste tilbudet. Dessverre endte klageren opp med det dyreste.

Innklagede anfører:

Klageren tok kontakt med innklagede angående salg av hennes leilighet. Det ble avtalt innklagede skulle ta med et tilbud på salg av leiligheten ved befaringen den 21. april 2010.

På befaringen hadde innklagede med seg en oppdragsavtale der alle kostnader vedrørende salget ble fremlagt. Innklagede viste klageren side 1 i oppdragsavtalen, som viste at hun hadde et valg mellom timepris eller provisjonsbasert vederlag. Klageren valgte å gå for provisjonsbasert vederlag. Oppdragsavtalen ble signert. I oppdragsavtalen fremgikk det også klart at innklagede hadde krav på et tilretteleggingshonorar på 3 promille som kom i tillegg til det avtalte provisjonsbaserte vederlaget.

Klageren kontaktet innklagede to dager etter befaringen. Hun ønsket å sette i gang salgsprosessen. Klageren hadde hatt oppdragsavtalen i to uker for gjennomlesing. Klageren hadde ingen kommentarer vedrørende noe i oppdragsavtalen.

Av praktiske årsaker ble avtalen signert samme dag som første avholdte visning den 22. mai 2010. Innklagede regnet da med at klageren hadde forstått innholdet i oppdragsavtalen, ettersom hun heller ikke da kom med noen spørsmål.

Det er riktig at klageren har blitt belastet kr 230,- for mye for internettannonseringen. Disse pengene er anmodet tilbakeført og innklagede beklager denne feilen.

Klagerens ytterligere anførsler:

Det var ikke klageren som tok kontakt med innklagedes saksbehandler, men han som tok kontakt med henne. Klageren hadde vært i kontakt med innklagede, og saksbehandleren hadde hørt at klageren skulle selge gjennom en felles venn.

Klageren spurte flere ganger, på befaring, per telefon og på visningen, hva punktet ”tillegg” på første siden av avtalen var for noe. Klageren fikk klar beskjed om at dette kun gjaldt dersom visningene ikke var inkludert. Visningene var inkludert i provisjonen og det skulle ikke komme i tillegg.

Klageren mener at beløpet på kr 12 900 har blitt skrevet inn etter salget og tileggshonoraret på 3 promille også er ført inn i senere tid. Klageren mener at det tydelig kan ses på kopien at den er stiftet opp og igjen.

Klageren mottok ikke noen kopi av oppdragsavtalen før kontraktsmøtet.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder meglers krav på vederlag etter oppdragsavtalen.

Reklamasjonsnemnda vil påpeke at god meglerskikk tilsier at oppdragsgiver får en kopi av oppdragsavtalen. Videre bør oppdragsavtalen etter Reklamasjonsnemndas syn gjennomgås og signeres ved oppdragets inngåelse, slik at oppdragsgiveren har en total oversikt over kostnadene knyttet til oppdraget. Innklagede har etter Reklamasjonsnemndas syn opptrådt i strid med god meglerskikk ved ikke å gi klageren kopi av oppdragsavtalen.

I oppdragsavtalen side 1 under pristilbudet står det

”Som tillegg til provisjon tilkommer:

Tilretteleggingshonorar: 3 promille”

Tillegget er ikke summert på side 1 under pristilbudet, men det står ”(legges inn i oppdragsavtalen: tillegg.)”.

I oppdragsavtalen side 3 er det gitt en oppstilling med kostnadsoverslag. Der fremgår det av ved oppnådd pris
4 300 000 utgjør ”tillegg” kr 12 900. Dette utgjør 3 promille av kjøpesummen.

Reklamasjonsnemnda har innhentet oppgjørsoppstillingen, som viser at klageren har blitt belastet i henhold til oppdragsavtalen.

Reklamasjonsnemnda har ikke grunnlag til å ta stilling til om innklagede kan ha forfalsket oppdragsavtalen.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved ikke å sørge for at klageren straks har fått kopi av oppdragsavtalen. For øvrig fører klagen ikke frem.