Klage nr:
034/11

Avgjort:
25.05.2011

Saken gjelder:
Utlegg – eierskifteforsikring

Foretakets navn:
Eiendomsmegler Vest AS Sotra
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 25. mai 2011. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Kristin Søhagen Madsen, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin eiendom. Det er i oppdragsavtalen krysset av ”JA” på punktet Eierskifteforsikring i Protector. Klageren mener at han ikke er opplyst om at dette var en kostnad som han skulle betale. Oppdragsavtale er inngått 19. mai 2010.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren solgte sitt hus gjennom innklagede og da han fikk oppgjøret, viste det seg at det var tegnet en eierskifteforsikring som kostet kr 10 500, noe klageren ikke hadde hørt om. Det var først da salgspapirene var underskrevet at det ble skjøvet et papir over til ham som var en forsikringspolise, denne trodde klageren det var kjøperen som hadde tegnet, helt til han fikk oppgjøret. Da sendte klageren en e-post til innklagede om at han ikke hadde fått vite noe om denne forsikringen. Det er riktignok et papir som er underskrevet og hvor det er krysset av om forsikring da klageren valgte innklagede, men det var en del andre papirer som skulle underskrives, så klageren la ikke merket til punket tom forsikring da dette ikke ble nevnt på noe tidspunkt. Det hadde vært god tid til å fortelle om forsikringen, da klagerne var en halv time på innklagedes kontor før kontraktsmøtet, da kjøperen var forsinket.

Klageren føler at han ble bondefanget. Klageren hadde eid huset fra det ble bygget, så han visste at det ikke var noen feil på huset, og det visste innklagede. Klageren ville derfor ikke vært interessert i noen forsikring dersom det hadde blitt nevnt. Det eneste svaret han nå får, er at den ikke kan annulleres etter at papirene er underskrevet. Klageren kjente ikke til at det var han som skulle betale for forsikringen. Ved kjøp av hus i Danmark var det klageren som kjøper som måtte tegne forsikring. Det var derfor først da klageren mottok oppgjørsoppstillingen fra innklagede at klageren ble oppmerksom på dette.

Innklagede har for øvrig utstedt to poliser med forskjellige datoer.

Innklagede har etter klagerens syn opptrådt i strid med god meglerskikk og klageren mener at innklagede må dekke klagerens utgifter da innklagede er forpliktet til å opplyse om forsikringen og hva den innebærer og hva den dekker.

Innklagede anfører:

Eiendommen ble lagt ut for salg l7. juni 2010 og budaksept var 16. august 2010.

Hva som er sagt vedrørende eierskifteforsikring på befaring og i tiden før eiendommen ble solgt, kan innklagede ikke huske ordrett så lenge etter. Innklagede snakker som oftest om eierskifteforsikring på befaring første gangen.

Det står i salgsoppgaven at det er tegnet eierskifteforsikring. Også i utkast til salgsoppgave som ble oversendt klageren 27. mai 2010, står det at det er tegnet eierskifteforsikringen. Denne salgsoppgaven godkjente klageren.

Eiendommen hadde lang salgstid, klageren hadde derfor god tid til å fange opp dette før eiendommen ble solgt.

Innklagede beklager det inntrufne.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren bemerker at dersom innklagede mener at han har hatt så lang tid på å oppdage at det var tegnet en forsikring, så har innklagede hatt likeså god tid til å forklare at det ville bli tegnet en slik forsikring og hva den gikk ut på, samt hva den dekket. Den ene forsikringspolisen er utstedt 15. september, med overtakelse 28. september 2010. Den andre er utstedt 9. september med overtakelse 1. oktober 2010.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder påstand om manglende informasjon om hvem som skulle betale eierskifteforsikring.

Reklamasjonsnemnda behandler saker utelukkende ut fra hva som er dokumentert skriftlig. I denne saken er det fremlagt salgsoppgave hvor det fremkommer at det er tegnet eierskifteforsikring. Salgsoppgaven er dokumentert oversendt klageren for godkjennelse. Videre fremgår det av undertegnet oppdragsavtale at det er tegnet eierskifteforsikring og hvilken kostnad dette medfører (side 3). Klageren har derfor etter Reklamasjonsnemndas syn avtalt at det skulle tegnes eierskifteforsikring og var også informert om hvilke kostnader som påløp ved en slik forsikring.

Reklamasjonsnemnda har merket seg at det hefter flere svakheter ved oppdragsavtalen ved at det ikke er angitt størrelsen på provisjonen utover provisjonssatsen og minimumsprovisjonen, størrelsen på det totale vederlag og utlegg er ikke angitt, angivelsen markedsføringen er upresis og oppdragsavtalen er ikke datert. Nemnda går likevel ikke nærmere inn på disse svakhetene, som uansett ikke ville gitt klageren noe økonomisk krav mot innklagede.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.