Klage nr:
049/11

Avgjort:
30.08.2011

Saken gjelder:
Budgivning

Foretakets navn:
internet
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 30. august 2011. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren var interessent til en fritidseiendom som var til salgs gjennom innklagede som megler. Eiendommen ble solgt uten at klageren var blitt varslet om innkommet bud.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren var på visning søndag 10. april kl 1430 og skrev seg opp på liste for å bli kontaktet vedrørende salg av hytta. Søndag kveld sendte klageren en e-post til innklagede med praktiske spørsmål vedrørende eiendommen og ringte innlagede mandag kl 1115 for å etterlyse svar. Det ble da opplyst av innklagede at det ikke forelå noen bud på hytta og det var muntlig enighet om at innklagede skulle ta kontakt med klageren per telefon så snart første bud forelå. Klageren skulle få svar på sine spørsmål om eiendommen senere samme dag. Klageren ga samtidig klart uttrykk for at eiendommen var meget aktuell for ham.

Kl 1329 mottok klageren en e-post fra innklagede som videreformidlet svar på de praktiske spørsmålene han hadde, men det var ingen opplysning om at det på dette tidspunktet allerede var budgivningen i gang. Heller ikke ble klageren ringt opp og informert om budgivningen på noen av de to telefonnumrene klageren hadde gitt. Klageren forsøkte å nå innklagede på telefon med kun en svarer til beskjed. Dernest sendte han en e-post til med ytterligere et spørsmål om eiendommen. Denne ble så besvart kl 1427 med en kort beskjed om at hytta var solgt for kr 3,2 mill.

Klageren har etter dette vært i kontakt med selgeren per telefon og informert om at han har blitt forbigått under budgivningen og at han opplevde det som svær beklagelig da han i lengre tid har vært på utkikk etter en slik eiendom. Selgeren har opplyst at første bud kom inn mandag ved tolvtiden. I så fall har det første budet kommet inn før 24 timer etter siste visning, men om kortere frist innenfor 24 timer var satt på dette første budet, vet klageren ikke. Han ber om at innklagede bekrefter at regelverket er fulgt med tanke på dette.

Klagerne har fått vite fra selgeren at det endelige budet som ble akseptert kom omkring klokken 1530, altså drøyt tre og en halv time etter at første bud ble gitt. Det klageren reagerer sterkt på i denne saken er at han hadde en muntlig lovnad fra innklagede om at han skulle få beskjed per telefon når første bud ville komme inn, dette skjedde ikke. Heller ikke i e-post fra innklagede kl 1329 var det nevnt med et eneste ord at budgivning på dette tidspunktet faktisk hadde startet. Dette finner klageren fullstendig uakseptabelt på bakgrunn av den avtalen han hadde gjort med innklagede.

Også selgeren har lidt et tap her i form av tapt fortjeneste. Klageren hadde finansieringen i orden for bud opp til
kr 3,7 mill og han ville definitivt gitt et bud over 3,2 mill som var det endelige resultatet. Klageren har stilt følgende spørsmål til innklagede:

  1. Hvorfor ble ikke klageren kontaktet og informert om at budgivningen var i gang når innklagede hadde lovet det?
  2. Hvorfor sto det ikke noe i e-posten klagerne mottok om at budgivning pågikk
  3. Hvilke muligheter har klageren for å få kjent salget ugyldig
  4. Hvilke konsekvenser kan dette få for innklagede?
  5. Klageren ønsker kopi av budjournal

Innklagede har ikke svart klageren på disse spørsmålene og har ikke innrømmet noen feil eller gitt noen beklagelse. Han sier videre at hans notater viser at han hadde forsøkt å nå klagerne på telefon kl 1422, dette er ifølge klageren ikke tilfellet. Klageren var tilgjengelig på begge de oppgitte telefonnumre på dette tidspunktet og det er ikke registrert noen anrop fra innklagede, heller ingen melding.

Klageren ønsker i utgangspunktet salget av eiendommen kjent ugyldig, men har forstått at dette ikke er mulig. Han ønsker derfor at innklagede innrømmer feil og beklager hendelsen og at det får konsekvenser for innklagede i form av reaksjoner fra Nemnda.

Innklagede anfører:

Klageren noterte seg som interessent på visningen som ble avholdt søndag. Klageren sendte e-post til innklagede
kl 2205 samme kveld angående en del spørsmål. Denne ble videresendt til selgerrepresentanten mandag morgen kl 0846, og innklagede fikk svar på disse kl 1150 og videresendte kun e-posten til klageren kl 1329. Det er feil å fokusere på budprosessen når dette bare er en videresending av e-post med svar på spørsmål.

Det første budet kom inn kl 1152 med frist kl 1600.

Budgiver 1 trakk seg kl 1434, budgiver 2 trakk seg kl 1436, budgiver 3 trakk seg kl 1513.

Alle øvrige kunder som ikke var budgivere, ble kontaktet/forsøkt kontaktet en eller flere ganger. Klageren ble forsøkt kontaktet kl 1422 på telefon, uten å lykkes. Innklagede legger til at det ikke bare var klageren som hadde spørsmål om hytta dagen etter visning, slik at denne klageren således stilte likt med flere.

Når det gjelder akseptfrister, er Reklamasjonsnemnda kjent med disse og ingen bud hadde kortere frist enn kl 1200 dagen etter siste annonserte visning.

Når det gjelder klageren, så har han ikke i hele perioden fra kl 1115 mandag til kl 1355 tirsdag vist noen interesse, til tross for svaret på e-post vedrørende spørsmål og innklagedes forsøk på å nå ham kl 1422. Klagerne har ikke gitt lyd for seg. Klagerne har videre i e-post kl 1355 tirsdag, altså dagen etter salget, spurt om festeforhold på eiendommen. Eiendommen har eiet tomt, noe som er klart opplyst i salgsoppgaven. Det er dermed berettiget å stille klare spørsmålstegn ved denne kundens interesse.

Innklagede kan således ikke se å ha gjort noe galt i denne saken.

Klagerens ytterligere anførsler:

Innklagede refererer til å ha videresendt svar på spørsmål om eiendommen som han hadde fra selgeren via e-post
kl 1329 og at han mener ”det var helt feil å fokusere på budprosessen” i svaret til klageren. Dette er klageren sterkt uenig i, siden han hadde en klar avtale med innklagede om å få beskjed så snart budgivningen kom i gang. Innklagede hadde her en naturlig mulighet til å informere klagerne om at budgivning var startet.

Klagerens hovedanliggende med klagen er at innklagede lovte klageren per telefon mandag 11 kl 1115 at han skulle bli kontaktet straks budgivningen startet. En drøy halv time senere kom første bud inn uten at han ble forsøkt kontaktet. Først kl 1422 påstår innklagede at han hadde forsøkt å ringe, noe som ikke er tilfellet, jf ovenfor. Innklagede hadde mange muligheter tidligere på dagen til å informere om at budgivning var startet.

Innklagede stiller spørsmål ved klagerens interesse i saken, det burde være opplagt at han var seriøst interessert. Innklagede burde ringt og varslet om at budgivningen var startet straks etter at første bud kom inn kl 1152, men ringte aldri. Klageren var derfor i den tro at det ikke var kommet inn noe bud og drøyde derfor til neste dag før han tok kontakt medinnklagede.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder påstand om manglende varsling om at budgivningen var startet.

I denne saken er det akseptert et bud. Reklamasjonsnemnda har ingen mulighet for å oppheve en allerede gitt aksept. Dette ligger utenfor Nemndas mandat.

Reklamasjonsnemnda vil innledningsvis vise til at visningslister med kontaktinformasjon til interessenter er ment å være et verktøy for å kunne kontakte interessentene med det formål å få i stand en budrunde og oppnå best mulig pris for selgeren.

Klageren anfører at innklagede har lovet å kontakte ham når budgivningen var i gang. Dette er ikke imøtegått av innklagede.

Reklamasjonsnemnda har en utelukkende skriftlig saksbehandling. I denne saken påstår klageren at han ikke har blitt varslet om at budgivningen var i gang slik han var lovet. Innklagede på sin side påstår at klagerne ble forsøkt varslet en gang per telefon. Der hvor partene forklarer seg ulikt og forholdet for øvrig ikke er dokumentert, kan ikke Reklamasjonsnemnda tillegge den ene partens forklaring større vekt enn den andres. Saken må da avvises.

Konklusjon:

Saken avvises.