Klage nr:
086/11

Avgjort:
12. oktober 2011

Saken gjelder:
TPhz+HJlIG9nIHRpbGJlaPhy

Foretakets navn:
internet

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 12. oktober 2011. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den norske Advokatforening og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren har kjøpt en bolig gjennom innklagede. Det ble opplyst at ”integrerte hvitevarer” skulle følge med salget. Klageren mener innklagede ikke har gitt tilstrekkelige opplysninger om hvilke hvitevarer som er omfattet.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren krever erstatning av innklagede for at oppvaskmaskinen ikke fulgte med handelen.

Det var opplyst at integrerte hvitevarer skulle følge med. Oppvaskmaskinen sto under en benkeplate bak en gulvlist, er fysisk fastskrudd til vannuttak og har samme type stålfront som øvrige hvitevarer som fulgte med (komfyr og kjøkkenvifte). Klageren mener oppvaskmaskinen passer perfekt inn i kjøkkenet.

Klageren var sikker på at oppvaskmaskinen skulle følge med handelen inntil selgeren opplyste at den ikke skulle det. Klageren kontaktet innklagede som sa oppvaskmaskinen ”innebygget” og ikke ”integrert”. Innklagede har ikke ønsket å diskutere saken med klageren, men skjøvet det over på selger.

Klageren har sjekket med Norsk Språkråd betydningen av disse ordene og har fått beskjed om at det er vanskelig å skille mellom disse ordene.

Innebygget – Bygd sammen med noe

Integrert – Sammenføyd

Klageren har vært i kontakt med en takstmann har sett på boligen, og spurt hva takstmann ville skrevet. Han sa han ville skrevet ”opplegg for vaskemaskin på kjøkkenet” dersom oppvaskmaskinen ikke fulgte med.

Klageren mener innklagede har gitt en feil beskrivelse av hvilke hvitevarer som fulgte med, og må etter klagerens syn ordne opp i dette. Både kjøperen og selgeren har vært klare på hvordan de ønsker det, men innklagede har bommet med sin informasjon. Han burde bruke andre ord for å unngå konflikter.

Innklagede anfører:

Innklagede inngikk oppdragsavtale om salg av boligen den 30. mai 2011. Boligen ble annonsert på internett og i avis. Det ble utarbeidet en salgsoppgave med vedlagt verditakst, selgers egenoppgave, situasjonskart, nabolagsprofil og budskjema.

Selgere ønsket å beholde oppvaskmaskinen. Det fremgår av salgsoppgaven under ”diverse” at ”Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen”. Klager fikk salgsoppgaven før bud ble inngitt.

Klageren deltok ikke på fellesvisningen som ble avholdt 9. og 15. juni 2011, men var på privatvisning med selgeren. Selgeren har opplyst at klageren da ble informert om at oppvaskmaskinen ikke medfulgte.

Oppvaskmaskinen var synlig ved visningen. Den er ikke integrert. Det er en løs oppvaskmaskin med original front som er skjøvet under benkeplaten og står på egne ben.

Klageren la inn skriftlig bud uten forbehold den 14. juni 2011 med frist til den 16. juni 2011. Budet ble akseptert 16. juni 2011.

Innklagede sendte akseptbrev og kontraktsutkast til klageren samme dag. I kontraktens § 6 var følgende tekst tatt inn: ”Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen.”

Klageren tok kontakt med innklagede den 22. juni per e-post. Han hadde snakket med huseier som hadde opplyst at vaskmaskin (oppvaskmaskin?) ikke fulgte med. Det fremstår som noe uklart hvilket tidspunkt klageren referer til. Klageren mener fremdeles at alle hvitevarer skal medfølge på tross av at han ble gjort oppmerksom på visning og i salgsoppgave om at hvitevarer som ikke er integrert medfølger i handelen. Innklagede kan for øvrig ikke se relevansen av klagerens anførsler omkring begrepet innebygget contra integrert.

Under kontraktsmøtet den 23. juni 2011 ble det igjen påpekt at oppvaskmaskinen ikke medfulgte og innklagede oppfattet det slik at klageren aksepterte dette.

Overtakelsen fant sted 15. juli 2011. Oppvaskmaskinen var fjernet. Selgeren og klageren hadde undertegnet en overtakelsesprotokoll hvor partene erklærte at eiendommen var overtatt i henhold til kontrakt. Det ble ikke notert noen anmerkninger i protokollen. Etter innklagedes syn bekrefter dette at avtalen var at oppvaskmaskinen ikke medfulgte.

Innklagede mener oppvaskmaskinen ikke var integrert. Integrerte hvitevarer er tilpasset kjøkkenet. Herunder vil dette typisk for oppvaskmaskinen være at maskinen har lik from som kjøkkeninnredningen. I dette tilfellet hadde maskinen original fromt fra leverandør. Den var skjøvet under en standard åpning under benkeplaten. Innklagede mener det ikke er et tvilstilfelle om oppvaskmaskinen var integrert eller ikke.

Innklagede mener oppdraget er utført i henhold til god meglerskikk, jf eiendomsmeglingsloven § 6-3. Innklagede har tatt initiativ til å avklare om hvitevarer medfølger eller ei. Det er gitt skriftlig informasjon om at hvitevarer som ikke er integrert ikke medfølger. Klageren har også fått beskjed om dette muntlig, hvilket bekreftes av klagerens e-post til innklagede av 22. juni 2011.

Til slutt anføres det at innklagede uansett ikke kan bli erstatningsansvarlig for klagerens kostnader ved å anskaffe en tilsvarende oppvaskmaskin som selgeren fjernet fra boligen.

Innklagede mener klagen ikke kan føre frem.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren vil presisere at tvisten kun gjelder om oppvaskmaskinen skulle følge med, og ikke øvrige hvitevarer som ikke var integrert. Innklagede brukte ikke ”integrert” men ”innebygget” da klageren tok opp saken. Klageren mener oppvaskmaskinen er integrert og viser til sine tidligere anførsler.

Innklagede har ikke forklart seg riktig når det gjelder kontraktsmøtet. Klageren var klar på at han mente at oppvaskmaskinen skulle følge med og at klageren kom til å gå videre med saken. Innklagede sa ”OK” og gjorde sitt beste for å unngå å snakke om det. Klageren har vitne på det.

Klageren ble ikke opplyst om at oppvaskmaskinen ikke fulgte med ved visningen. Dette fikk klageren først vite etter at budet var akseptert og like før kontraktsmøtet. Klageren tilskrev derfor innklagede den 22. juni 2011. Innklagede har forklart seg uriktig om dette i tilsvaret.

Overtakelsesprotokollen ble signert i begynnelsen av juli og er datert 15. juli fordi klageren skulle på lang ferie og selgeren skulle til Thailand der han nå bor. Dette var for at selgeren skulle få pengene før han reiste i begynnelse av august. Banken kunne ikke utbetale penger før klageren reiste. Dette ble det snakket om ved kontraktsmøtet og innklagede sa dette var greit.

Innklagede tok aldri noe initiativ i saken, men ”forsvant” og ville ikke snakke om det. Klageren har ikke vært bistått ved advokat. Under prosessen har det vært mye dokumenter på kort til å forholde seg til, og klageren har måttet stole på innklagede og banken.

Klageren har aldri godtatt at oppvaskmaskinen ikke var en del av avtalen. Klageren føler seg ”lurt” av innklagede og mener innklagede snakker usant om en del ting.

Klageren mener oppvaskmaskinen skulle vært fjernet før visningen.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede avviser klagerens påstander om hendelsene på kontraktsmøtet. Innklagede fastholder at klageren ble fortalt ved privatvisningen at oppvaskmaskinen ikke medfulgte.

Innklagede mener klagerens synes å være i rettsvillfarelse når han anfører at oppvaskmaskinen skulle vært fjernet før visningen. Det fremstår for innklagede som at klageren har valgt å se bort fra informasjonen som ble gitt.

Innklagede fastholder at det ikke er tvilsomt at oppvaskmaskinen ikke var integrert.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Tvisten gjelder om det er gitt tilstrekkelig klare opplysninger i salgsoppgaven om hvilke hvitevarer som skulle følge med handelen. Partene er uenige om en oppvaskmaskin som står på egne ben, med original front, under en benkeplate og bak en gulvlist, er ”integrert”.

Reklamasjonsnemnda har tidligere i klagesak 2010169 uttalt at god meglerskikk tilsier at megler skal ta initiativ til å avklare om hvitevarer skal følge med ved den enkelte handelen. I dette tilfelle har innklagede opplyst i salgsoppgaven at hvitevarer som ikke er integrert, ikke følger med handelen. Innklagede har således tatt initiativ til å avklare hvilke hvitevarer som skal følge med den enkelte handelen.

Reklamasjonsnemnda ser at det kan oppstå tvilstilfeller om hva som er ”integrert”, og at det derfor med fordel kan angis ennå klarere hvilke hvitevarer det siktes til. Reklamasjonsnemnda viser til bemerkningene i klagesak 2010169 hvor det blant annet ble fremholdt at NEFs løsøre og tilbehørsliste ble endret fra ”INTEGRERTE HVITEVARER” til ”HVITEVARER som er i boligen eller fritidsboligen ved visning” nettopp fordi det oppstod tvister om hva som var ”integrert”.

”Siktemålet med endringen av listen i 2010 var å redusere antallet konflikter, jf. Næssvik, Eiendomsmegleren 09-2010 s. 29. Når det gjelder bakgrunnen for endringen, står det også (Eiendomsmegleren 09-2010 s. 29):

”En av årsakene til de mange konflikter mellom kjøpere og selgere er nok at utviklingen innen hvitevaresegmentet har gjort at det ikke lenger er enkelt å avgjøre hva som er ”faste” tekniske installasjoner, og hva som er ”innebygde” kjøkkenapparater og -maskiner og hva som er andre ”innebygde ting”. Kjøper og selger har gjerne hver sine tolkninger, og derfor også hver sine forventninger til hva som skal følge med når salgsoppgaven ikke gir god nok veiledning.”

NEFs liste har imidlertid vært kritisert, se bl.a. innlegg fra Fagutvalget i Eiendomsmegler 1 Norge i Eiendomsmegleren 09-2010 s. 28.”

Reklamasjonsnemnda kan imidlertid ikke se at kan innklagede kritiseres særlig for sitt bruk av uttrykket ”integrert” om hvitevarer. Dette er et uttrykk som har vært svært mye brukt i bransjen, og var også brukt i NEFs løsøre og tilbehørsliste frem til 30.juni2010. Reklamasjonsnemnda kan ikke se at innklagede har opptrådt erstatningsbetingende ved å angi at hvitevarer som ikke er integrert, ikke følger med.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.