Klage nr:
113/11

Avgjort:
25. november 2011

Saken gjelder:
Budgivning

Foretakets navn:
internet

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 25. november 2011. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en eiendom som ble formidlet av innklagede. Klageren la inn et bud på kroner 50 000 over et motbud selgeren hadde gitt en annen budgiver, men hevder at hun hadde forstått innklagede slik at dette var et bud fra den andre budgiveren. Spørsmålet dreier seg om innklagede er erstatningsansvarlig for differansen på kr 50 000.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler

Klageren anfører:

Klageren var på visning 15.juni 2011. Dagen etter tok klageren kontakt med innklagede, og ble opplyst om at det var inngitt et bud på kr 2 200 000. Den 22.juni 2011 så klageren at huset fortsatt ikke var solgt, og tok på nytt kontakt med innklagede. Dagen etter fikk hun beskjed om at det var inngitt et bud på kr 2 450 000. Samme dag la klageren inn et bud på kr
2 500 000 under forutsetning av at tidligere bud var på kr 2 450 000.

Klageren ble på kontraktsmøtet gjort oppmerksom på at budet på kr 2 450 000 ikke var et bud fra annen budgiver, men et motbud fra selgeren til den andre budgiveren. På kontraktsmøtet hevdet innklagede å ha innformert om dette over telefon, dette bestrider klageren, og hevder at hun ikke ville budt 50 000 kroner over selgerens motbud dersom hun var informert om dette.

Klageren fikk på kontraktsmøtet også se budskjemaet, der det fremkom at det den 17. juni 2011 var inngitt to bud på henholdsvis 2 300 000 og 2 400 000 kroner. Hun mener megler skulle opplyst om disse budene da hun tok kontakt den 22. juni 2011.

Klageren har per 26. juli 2011 ikke mottatt kopi av budjournalen, selv om hun har etterspurt den.

Klageren krever at innklagede dekker de 50 000 kronene som hun mener å ha budt for mye.

Innklagede anfører:

Innklagede vet ikke hvorfor ansvarlig megler ikke har vedlagt kopi av budjournalen i akseptbrevet som ble sendt ut 24. juni 2011. Innklagede viser til at det i akseptbrevet står at budjournal er vedlagt, dersom denne likevel ikke medfulgte, må dette ha vært en forglemmelse fra saksbehandlerens side.

Innklagede mener han har gitt riktig informasjon om motbudet. Da han ikke fikk noen spørsmål, anså han dette som at klageren skjønte hva et motbud var, og forklarte derfor ikke klageren mer om dette.

Ansvarlig megler har nå sluttet i virksomheten.

Innklagede er uenige i at de skal dekke differansen mellom motbud og akseptert bud på kroner 50 000. Han henviser til at dersom klageren hadde inngitt et bud tilsvarende motbudet, er det likevel ikke sikkert dette hadde blitt akseptert av selgeren. Han anfører med bakgrunn i sin erfaring i bransjen at der er forholdsvis vanlig at selgeren gir en budgiver et motbud, som avslås, for deretter at selgeren ikke aksepterer tilsvarende bud fra andre interessenter.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder budgivning og påstand om at feil informasjon fra megler har innvirket på kjøpesummen.

Reklamasjonsnemnda er forelagt kjøpetilbud fra klageren og en konkurrerende budgiver. Da Reklamasjonsnemnda baserer seg på hva som kan dokumenteres skriftlig, kan Nemnda ikke ta stilling til om innklagede har gitt ukorrekte opplysninger om konkurrerende budgiver eller motbud fra selger til konkurrerende budgiver, og klagen avvises på dette punkt.

Klageren ga den 23. juni et bud på kroner 2500000 og umiddelbart etterpå presiserte hun pr e-post at budet var gitt med forbehold om at tidligere bud lå på 2450000 kroner. Innklagede har ikke protestert på at forbeholdet var tatt. Før budgivningen/forbeholdet hadde selgeren gitt et motbud på dette beløpet, men motbudet var avslått. Det forelå dermed ikke noe bud på kroner 2450000 da klagerens bud/forbehold ble inngitt. Etter Reklamasjonsnemndas syn må innklagede dermed betale klageren tilbake kr 50000.

Det vises til e-post sendt fra klageren til innklagede 26. juli 2011, der hun opplyser at hun gjentatte ganger har bedt om å få oversendt budjournalen, og ber om at den blir oversendt umiddelbart. Innklagede har brutt god meglerskikk ved ikke å gi klageren kopi av budjournal, jf. forskrift om eiendomsmegling § 6-4.

Konklusjon:

Innklagede må betale klageren kr 50000, som klageren har betalt for mye i forhold til tidligere inngitt motbud. Innklagede har for øvrig opptrådt i strid med god meglerskikk ved ikke å gi klageren kopi av budjournal.