Klage nr:
116/11

Avgjort:
25. november 2011

Saken gjelder:
Meglers omsorgsplikt

Foretakets navn:
internet

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 25. november 2011. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren har kjøpt en leilighet som ble formidlet av innklagede. Leiligheten var mangelfullt vasket, og klageren følte seg presset av innklagede til å signere overtakelsesprotokollen. Klageren var ikke kjent med at hun kunne kreve deler av kjøpesummen tilbakeholdt for å fremtvinge dekning av utgifter til vasking. Klageren har også henvendt seg til innklagede for å få en kopi av salgsdokumentene, men innklagede besvarer ikke klagerens henvendelser.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren har kjøpt en leilighet som ble formidlet av innklagede. Første forsøk på overtakelse fant sted den 13. mai 2011 kl 12.00. Leiligheten var ikke tømt. Deretter forsøkte klageren å overta leiligheten kl 16.00. Leiligheten var tømt, men ikke rengjort.

Klageren tok kontakt med innklagede, som mente det var rimelig at selgeren fikk litt tid på seg til å rengjøre leiligheten. Nytt tidspunkt for overtakelse ble satt til mandag 16. mai kl. 16.00. Klageren krevde at innklagede var til stede ved overtakelsen. Klageren var fortsatt ikke fornøyd med rengjøringen. Blant annet var vinduer ikke vasket, og rengjøringen av kjøkkenet var mangelfull. Innklagede mente at ”selger i alle fall hadde gjort et forsøk” og at klageren måtte akseptere dette ettersom salget var gjort ”as is”.

Klageren skrev under på overtakelseserklæringen. Klageren var i en stresset situasjon, og innklagede opplyste ikke om at det var en rubrikk om at penger kunne holdes tilbake. Klageren ble bare bedt om å underskrive for å få nøklene.

I etterkant sendte klageren e-post til innklagede, hvor det ble klaget over vaskingen og forlangt at det ble vasket ut av et vaskebyrå. Klageren fikk ikke noe svar.

På telefon noen dager senere sa innklagede at han hadde sendt e-posten videre til oppgjørsavdelingen. Klageren hørte heller ikke fra oppgjørsavdelingen.

Etter at klageren flyttet inn i leiligheten, oppdaget hun en vannlekkasje på badet. Selgeren hadde tegnet eierskifteforsikring, og klageren tok kontakt med forsikringsselskapet for å finne ut hvordan hun skulle gå frem. De ba om kopi av salgsoppgaven og takstrapporten over leiligheten. Klageren sendte e-post til innklagede 6. juni 2011 og ba om å få dette tilsendt, slik at klageren kunne videresende det til forsikringsselskapet. Klagerens eget eksemplar befant seg i banken hvor klageren har lån. Klageren ønsket å beholde dette. Klageren purret på innklagede 14. juni 2011, men fikk fortsatt ikke svar. Klageren synes dette er dårlig.

Klageren krever å få dekket sine utgifter til vasking av leiligheten samt at hun får kopi av salgsoppgave og takstrapport oversendt.

Innklagede anfører:

Innklagede mener han opptrådte korrekt ved å forsøke å få partene til å bli enige om å la selgeren rette sin feil ved å vaske på nytt. Det er beklagelig at klageren ikke var fornøyd med vaskingen også ved andre forsøk. Dette mener innklagede at han ikke kan lastes for.

Alle selgere og kjøpere får overtakelseserklæringen utlevert på kontraktsmøtemøtet, hvor den også gjennomgås. Hvis innklagede møter på overtakelsen, tar han alltid med seg et ekstra eksemplar av overtakelsesprotokoll og strømskjema, i tilfelle en av partene har glemt den. Klageren har etter innklagedes syn hatt anledning til å lese igjennom overtakelsesprotokollen flere ganger, både på kontraktsmøte, hjemme og på overtakelsen.

Innklagede kan ikke anbefale selger og kjøper om å gjennomføre overtakelsen dersom de ikke kommer til enighet om å underskrive på overtakelsesprotokollen. Etter at denne er signert og har blitt sendt til oppgjørsavdelingen uten anmerkinger, kan ikke innklagede be oppgjørsavdelingen om å holde tilbake penger.

Innklagede avviser klagen.

Klageren har ytterligere anført:

Det stemmer at innklagede «prøvde å få partene til enighet» da klageren overtok leiligheten ved tredje forsøk på overtakelse.

Klageren ønsket innklagedes tilstedeværelse fordi hun følte seg truet av personer som var til stede ved de to andre forsøkene på å overta leiligheten.

Innklagede uttalte ved overtagelsen at «de hadde jo gjort et slags forsøk på rengjøring» og at ”dette burde holde” for klageren. Innklagede mente også mangelfullt renhold gikk under «as is». Han mente videre at ettersom selgeren ikke var norsk, måtte klageren godta at han hadde andre krav til renhold enn det klageren hadde. Klageren var ikke enig i dette, og fortalte dette til innklagede, men fikk ikke gehør. Klageren sendte derfor en e-post til innklagede neste dag og krevde at selgeren betalte vaskebyrå.

Innklagede hadde med seg overtakelsesprotokollen da han ankom ved overtagelsen. Den ble ikke gjennomgått på kontraktsmøtet. Klageren ville ikke blitt overrasket på denne måten om hun hadde kjent til skjemaet på forhånd.

Innklagede fortalte at hvis klageren ville overta leiligheten, måtte overtakelsesprotokollen signeres der og da. Klageren følte seg presset opp i et hjørne, og fryktet at det kunne gå rimelig lang tid før hun kunne overta leiligheten. Selgeren sa at han ikke hadde til hensikt å vaske noe mer uansett hvor lang tid det tok.

Klageren er usikker på om hun skrev noe om feil og mangler ved leiligheten i overtakelsesprotokollen, da hun var meget stresset på tidspunktet. Klageren anfører at hun ville holdt tilbake penger ved overtakelse, om hun var kjent med retten til tilbakehold.

Ingen av klagerens henvendelser har blitt besvart av innklagede.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder meglers omsorgsplikt overfor kjøper i forbindelse med overtakelse.

Reklamasjonsnemnda vil først påpeke at henvendelser fra kunder skal besvares. Klageren har flere ganger sendt e-poster til innklagede, samt purret opp disse, uten å få noe svar tilbake. Innklagede har heller ikke kommentert dette i sitt tilsvar. Reklamasjonsnemnda finner at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved ikke å besvare klagerens mange henvendelser.

I dette tilfellet har klageren skrevet under på en overtakelseserklæring hvor det skal tas stilling til en rekke punkter og det er et eget punkt som indikerer at kjøperen kan kreve tilbakehold eller nedsettelse av kjøpesummen. Klageren kan på denne bakgrunn ikke bli hørt med at innklagede har forsømt seg i forbindelse med overtakelsen.

Reklamasjonsnemnda har for øvrig merket seg at kjøpekontrakten ikke har henvisning til den lov som regulerer dette kjøpet.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved manglende besvarelse av henvendelser. For øvrig fører klagen ikke frem.