Klage nr:
118/11

Avgjort:
25.november 2011

Saken gjelder:
Meglers utlegg/ vederlag

Foretakets navn:
internet

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 25. november 2011. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren solgte sin leilighet gjennom innklagede megler. Leiligheten ble solgt for kr2000000. Klageren mener provisjonsgrunnlaget for innklagede skulle utgjøre boligens salgssum uten medregnet fellesgjeld. Tvisten gjelder spørsmålet om innklagede hadde krav på salgssummen medregnet fellesgjeld.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren solgte sin leilighet gjennom innklagede megler. Før salget ble det avholdt en befaring hvor klager ble fremlagt et pristilbud på ”pakken” på ca kr 68 000. Pristilbudet ble undertegnet av begge partene. Av vederlaget på kr 68 000, utgjorde provisjonsgrunnlaget 1,8 prosent av salgssum på kr 2 000 000. Da provisjonen ble utregnet basert på salgssummen, utgjorde den kr 36 000.

Den samme summen fremkommer av endelig pristilbud til oppdragsavtale av 21.mars 2011 (heretter, oppdragsavtalen) og den samme utregningen ble lagt til grunn.

Klageren anfører at innklagede har tatt stilling til hva som skal utgjøre vederlag tre ganger og fellesgjelden ikke er medregnet i noen av tilfellene.

Videre viser klageren til oppdragsavtalens klausul vedrørende provisjon i tilbudet hvor det fremkommer:

”Alternativt kan vederlaget i oppdragsavtalen inngås/ avtales basert på en prosentsats av salgssummen: Provisjonen i tilbudet er 1,8 % inkl. mva av oppnådd totalpris (inkl.ev.fellesgjeld).”.

Klageren anfører at formuleringen er i parentes og ikke kan gjelde klagerens sak. Dette også fordi innklagede tre ganger har regnet på provisjonen, uten å ta med fellesgjeld. Klageren fremhever at det er store forskjeller i fellesgjeld på leiligheter, og regnet med at klausulen: ”(inkl.ev.fellesgjeld)” bare gjaldt lavinnskuddsleiligheter da disse ikke var inntatt i oppstillingen.

Da klageren mottok foreløpig oppgjørsstilling, kontakten klageren innklagede på e-post og meddelte at det var trukket for mye i provisjon; kr 42 130 og ikke kr 36 000 som regulert i kontrakten. På dette svarte innklagede at de skulle undersøke saken, men det ble ikke gitt tilbakemelding.

Da endelig oppgjørsstilling kom, tok klageren igjen kontakt med innklagede på e-post, og fikk som svar at innklagede skulle undersøke saken. Det ble ikke gitt tilbakemelding.

Klageren tok da kontakt pr. telefon med selskapet som foretok oppgjøret og ble fortalt at de skulle ta kontakt med innklagede. Klageren mottok heller ikke denne gangen noen tilbakemelding. Klageren tok derfor igjen kontakt med innklagede og viste til kontrakten og at det var trukket for mye provisjon. Han fikk ingen tilbakemelding på det, ei heller på sin henvendelse til oppgjørsselskapet.

Klageren sendte deretter en skriftlig klage med rekommandert brev til innklagede.

Klageren anfører med dette krav på tilbakebetaling av kr 6 130 som han mener har blitt trukket for mye i provisjon.

Innklagede anfører:

Innklagede viser til oppdragsavtalens pristilbud side 1:

”Alternativt kan vederlaget i oppdragsavtalen inngås/ avtales basert på en prosentsats av salgssummen: Provisjonen i tilbudet er 1,8 % inkl. mva av oppnådd totalpris (inkl.ev.fellesgjeld)”.

Videre viser innklagede til oppdragsavtalens pristilbud side 3 om meglers vederlag:

”Provisjonen er avtalt til 1,8 % inkl. mva. av oppnådd totalpris (inkl.ev.fellesgjeld) + utlegg og *tillegg.”

Innklagede anfører at det fremkommer av oppdragsavtalen at fellesgjelden er inkludert og viser til kjøpekontraktens § 1-2 hvor fellesgjeldens størrelse fremkommer.

Innklagede mener med dette at det ikke er grunnlag for å imøtekomme kravet fra klager.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder om innklagede hadde krav på vederlag av salgssummen medregnet fellesgjeld.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr 73.

Reklamasjonsnemnda vil påpeke at kunders henvendelser bør besvares, og finner det kritikkverdig at klagerens henvendelser vedrørende oppgjøret ikke ble besvart i henhold til kravet om god meglerskikk, jf eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Det følger direkte av oppdragsavtalen at provisjon skal utgjøre 1,8 prosent av ”totalpris (inkl.ev.fellesgjeld)”. Dette må legges til grunn. Når innklagedes vederlagsberegning i denne saken kan være villedende, skyldes det at eiendommen ble solgt for kr 2000000 og at fellesgjelden var på kr 340 542. Reklamasjonsnemnda vil bemerke at prisoverslag i henhold til eiendomsmeglingsloven § 6-4 (1) nr. 6 må være realistiske. Et avvik mellom prisoverslaget og faktisk salgssum (inkludert fellesgjeld) på kr 340542 må anses å ligge innenfor det akseptable.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.