Klage nr:
127/11

Avgjort:
14. desember 2011

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen.

Foretakets navn:
internet

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 14. desember 2011. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren har solgt og kjøpt bolig gjennom innklagede. Tvisten gjelder innklagedes ansvar for at klageren ikke hadde tegnet boligkjøperforsikring samt ansvar for at melding om eierbytte til strømleverandør ble forsinket.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren bød på en eiendom som ble formidlet av innklagede den 28. april 2010. Klageren krysset i budskjemaet av for at de ønsket tilbud om boligkjøperforsikring. Klageren hadde bestemt seg for at han ønsket å tegne en slik forsikring. Ved kontraktsmøtet der innklagede, selgeren og klageren var til stede, fikk ikke klageren tilbud om boligkjøperforsikring. Klageren trodde imidlertid at han hadde skrevet under på en slik forsikring.

Vinteren 2010-2011 merket klageren at det trakk iskald luft gjennom huset. Klageren bestemte seg for å rive taket i stua og å få en snekker til å se på problemet. En snekker kom våren 2011 etter at taket hadde blitt revet. Han bekreftet at pappen mot luftekasettene ikke var riktig montert og at det manglet papp flere steder. Dette førte til trekk rett inn i etasjeskilleren


rundt hele huset, noe som var spesielt merkbart på vinteren. Etter at snekkeren hadde gjort undersøkelser tok klageren kontakt med selgeren og opplyste om manglende isolering.

Klageren kontaktet også innklagede fordi han ikke kunne finne boligkjøperforsikringen han trodde han hadde tegnet. Innklagede opplyste da om at klageren ikke hadde denne forsikringen. Klageren følte seg lurt.

Den 11. juli 2011 sendte klageren skriftlig klage til innklagede, takstmannen og forrige eier om at det trakk og han la ved bilder som dokumentasjon. Klageren ønsket at de aktuelle personene skulle komme for å se på feilene og finne ut hva klageren skulle gjøre, men hans henvendelse har er ikke blitt besvart.

Den 26. juli 2011 sendte klageren igjen en klage til innklagede vedrørende boligkjøperforsikringen. Klageren viste til budskjemaet hvor han hadde krysset av ”ja” for at han ønsket tilbud om boligkjøperforsikring. Innklagede var da på ferie og sa han ville komme tilbake til dette. Klageren har ikke hørt fra innklagede.

Innklagede har også formidlet salg av klagerens bolig. Klageren ble fortsatt fakturert for strøm etter overtakelse av ny eier. Klageren kontaktet strømleverandrøren, og fikk beskjed om at leverandøren ikke hadde mottatt melding om eierbytte. Det var innklagedes oppgave å gi beskjed om eierskifte til strømleverandøren. Innklagede hevdet han hadde gitt beskjed til strømleverandøren, men denne nektet fortsatt for dette.

Innklagede sendte dokumentasjon som viste at han hadde fakset eierskiftemelding til strømleverandøren. Strømleverandøren mente denne var fakset feil. Innklagede ga beskjed om at forholdet til strømleverandøren var ordnet, og pengene skulle tilbakebetales. Klageren har ikke fått tilbake pengene sine.

Innklagede anfører:

Klageren har hatt flere muligheter til å tegne boligkjøperforsikring. Skjemaet for forsikringen ligger vedlagt salgsoppgaven, og sendes også ut sammen med akseptbrev til kjøperne. Avslutningsvis tas spørsmålet opp ved kontraktsmøtet. Innklagede hevder at klageren valgte forsikringen bort ved kontraktsmøtet. Klageren mente forsikringen var for dyr, og etter å ha studert både boligsalgsrapporten og selgerens egenerklæringsskjema anså klageren ikke forsikringen for å være nødvendig.

Vedrørende melding om eierskifte og oversendelse av målerstand til klagerens strømleverandør innrømmer innklagede at prosessen tok for lang tid. Innklagede har purret på strømleverandøren flere ganger, strømleverandøren brukte dessverre lang tid på å rette forholdet. Innklagede er villige til å betale klageren kr 779,06 som feilaktig ble fakturert klageren, under forutsetning av at strømleverandøren i ettertid ikke har avregnet beløpet slik de tidligere har opplyst at de skulle.

Klagerens ytterligere anførsler:

Help kjøpeforsikring lå ikke sammen med klagerens akseptbrev. Det er ikke korrekt som anført av innklagede at klageren hadde valgt bort boligkjøperforsikringen da han mente den ble for dyr. Klageren hadde allerede bestemt seg på forhånd for at han skulle ha boligkjøperforsikringen, og han visste fra tidligere huskjøp hva dette kostet. Han har hele tiden vært sikker på at han signerte på Help boligkjøperforsikring. Det var i ettertid da han gikk igjennom papirene fra kjøpekontrakten at han ikke fant denne. Han ringte derfor innlagede og lurte på om han hadde papirene på boligkjøperforsikringen, fordi klageren ikke fikk igjen sin kjøpekontrakt som han hadde fått utdelt i første omgang, noe klagerens samboer stusset på. Innklagede sa imidlertid at det ikke gjorde noe da det skulle være likt i alle kontraktene. Det er ut fra dette at klageren mener at innklagede har unnlatt å ta opp kjøperforsikringen på kontraktsmøtet. Han reagerer på innklagedes uttalelser, da både klageren og hans samboer var til stede på møtet og begge to var sikre på at forsikringen var ordnet.

Melding om eierskifte og opplysninger av målerstand, gjelder salget av leiligheten til klagerens samboer. Innklagede hadde ikke sendt opplysningene til xx Energi, men til yy Energi. Etter mye frem og tilbake ba samboeren innklagede om å ringe til xx Energi, for å få til en enighet i saken. Innklagede lovte å ringe samboeren tilbake for å gi beskjed om hva det ble enighet om. Dette gjorde innklagede aldri.

Innklagede har videre sagt seg villig til å betale kr 779,06 som yy Energi feilaktig har trukket i strøm, under forutsetning av at yy Energi i ettertid ikke har avregnet beløpet som de tidligere har sagt at de skulle. Verken klageren eller hans samboer har fått denne informasjonen. Videre har ikke yy Energi noe med dette å gjøre da det er xx som har trukket samboeren for strøm. Yy Energi har en felle småler for hele borettslaget og sender da fakturaen til xx Energi som da fakturerer dette på hver enkelt beboer ut fra deres målerstand. Innklagede har gjort en dårlig jobb og ikke satt seg godt nok inn i hva som gjaldt for dette borettslaget.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder ansvar for formidling av boligkjøperforsikring samt avregning av strøm.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det er dokumentert at klageren har tegnet boligkjøperforsikring. Det er krysset av ”ja” for at Klageren ønsket tilbud om boligkjøperforsikring i budskjemaet. Det er imidlertid ikke dokumentert at et slikt tilbud er akseptert.

Det fremgår av akseptbrevet til klageren at informasjon om boligkjøperforsikring fulgte vedlagt, etterfulgt bl.a. av teksten ”(OBS-må tegnes senest innen kontraktsmøtet)”. Reklamasjonsnemnda kan dermed ikke se at klageren hadde grunn til å tro at boligkjøperforsikringen ble tegnet ved avkrysningen i budskjemaet. Det er heller ikke dokumentert at klageren har betalt for noen boligkjøperforsikring.

Innklagede har opplyst at han vil dekke klagerens faktura fra strømleverandøren, dersom strømleverandøren ikke har kreditert klageren. Det er dermed ikke grunn for Reklamasjonsnemnda til å gå nærmere inn på dette spørsmålet. Reklamasjonsnemnda finner likevel innklagedes sammenblanding av energiselskapene kritikkverdig. Dette gir imidlertid ikke klageren noe økonomisk krav mot innklagede.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.